Beroep stage manager

Stagemanagers coördineren en houden toezicht op de voorbereiding en de uitvoering van de show om het beeld van het podium en de acties op het podium in overeenstemming te brengen met de artistieke visie van de regisseur en het artistiek team. In kaart brengen van de behoeften, het bewaken van de technische en artistieke processen tijdens de repetities en het uitvoeren van live-shows en evenementen, volgens het artistieke project, de kenmerken van het podium en de technische, economische, menselijke en veiligheidssituatie.  

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Artistieke concepten begrijpen

  De toelichting of demonstratie van artistieke concepten, oorsprong en processen van een artiest interpreteren en ernaar streven om zijn/haar visie te delen.

 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen

  De show observeren, anticiperen en reageren op eventuele technische problemen, zorgen voor een optimale artistieke kwaliteit.

 • Scenario analyseren

  Een script analyseren door de dramaturgie, de vorm, de thema’s en de structuur van een script te onderzoeken. Zo nodig onderzoek verrichten.

 • Brandpreventie uitvoeren bij optredens

  Stappen nemen om brand bij optredens te voorkomen. Zorg er indien nodig voor dat de ruimten voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften door installatie van sprinklers en blustoestellen. Zorg ervoor dat het personeel op de hoogte is van brandpreventiemaatregelen.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen

  Samenwerken met het artistieke team om de overgang van de creatieve visie en de artistieke concepten naar een technisch ontwerp te vergemakkelijken.

 • Gezondheids- en veiligheidskwesties met derden bespreken

  Overleg voeren, onderhandelen en overeenstemming bereiken over mogelijke risico’s, maatregelen en veiligheidsprocedures met derden.

 • Veiligheidsprocedures volgen bij werken op hoogte

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen en een reeks maatregelen volgen die risico's beoordelen, voorkomen en aanpakken bij werkzaamheden op grote afstand van de grond. Voorkomen dat mensen die onder deze constructies werken in gevaar komen en dat ze van ladders, rolsteigers, vaste werkbruggen, solitaire liften, enz. vallen, aangezien dit dodelijke of ernstige verwondingen kan veroorzaken.

 • Communicatieapparatuur gebruiken

  Het opzetten, testen en bedienen van verschillende soorten communicatieapparatuur zoals transmissieapparatuur, digitale netwerkapparatuur of telecommunicatieapparatuur.

 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten

  Werk met kunstenaars, met als doel de creatieve visie te begrijpen en zich daaraan aan te passen. Ten volle gebruik maken van uw talenten en vaardigheden om het best mogelijke resultaat te bereiken.

 • Tussenkomen bij acties op het podium

  Uw aanwijzingen voor acties op het podium opvolgen en ermee communiceren. Een besluit nemen over het exacte tijdstip en de procedure in een live omgeving, om een vlotte en consequente voorstelling te waarborgen.

 • Scenografie analyseren

  De selectie en verdeling van materiële elementen op het podium analyseren.

 • Artistiek plan aanpassen aan locatie

  De plannen aanpassen aan andere plaatsen met betrekking tot het artistieke concept.

 • Verloop van een voorstelling coördineren

  Coördineren van alle acties en activiteiten tijdens een voorstelling om te zorgen voor een samenhangend en degelijk artistiek resultaat dat trouw is aan het artistieke project.

 • Technische documentatie gebruiken

  Begrijpen en gebruiken van technische documentatie in het totale technische proces.

 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid

  De veiligheidsregels toepassen in overeenstemming met gekregen trainingen en instructies en op basis van een goed begrip van de preventiemaatregelen en van de risico's voor uw eigen gezondheid en veiligheid.

 • Reageren op noodsituaties in een voorstellingsomgeving

  Beoordelen van en reageren op een noodsituatie (brand, dreiging, ongeval of andere calamiteit), hulpdiensten alarmeren en het nemen van passende maatregelen om werknemers, deelnemers, bezoekers of publiek te beschermen of te evacueren volgens de vastgestelde procedures.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Een voorstelling programmeren

  De technische acties en interventies tijdens een artistieke voorstelling plannen. Bepalen wanneer actoren op en van het podium gaan. Ervoor zorgen dat deze signalen worden gevolgd, voor een goed verloop van de voorstelling.

 • Artistieke intenties interpreteren

  De artistieke intenties van de auteur interpreteren.

 • Podium organiseren

  Ervoor zorgen dat de onderdelen van de scène, zoals rekwisieten en meubels, volgens de specificaties worden geplaatst, de kostuums en pruiken aankopen en ervoor zorgen dat iedereen klaar is op het juiste moment en zich op de juiste plaats bevindt.

 • Partituren analyseren

  De partituren, vorm, thema's en structuur van een muziekstuk analyseren.

 • Veilig met mobiele elektrische systemen werken onder toezicht

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen bij het verstrekken van tijdelijke stroomvoorziening voor voorstellingen/opvoeringen en kunstprojecten onder toezicht.

 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces

  Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces.

 • Artistiek concept analyseren gebaseerd op acties op het podium

  Analyseren van het artistieke concept, de vorm en de structuur van een live-prestatie op basis van waarnemingen tijdens repetities of improvisatie. Een gestructureerde basis creëren voor het ontwerpproces van een specifieke productie.

 • Risicoanalyses voor podiumproducties opstellen

  Risico's beoordelen, verbeteringen voorstellen en maatregelen beschrijven op productieniveau in podiumkunsten.

 • Gezondheid en veiligheid promoten

  Het belang van een veilige werkomgeving bevorderen. Personeel begeleiden en ondersteunen om actief deel te nemen aan de voortdurende ontwikkeling van een veilige werkomgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

artiesten souffleren namaakwapens opslaan pyrotechnisch materiaal opslaan eerste hulp uitvoeren bij brand pyrotechnische effecten plannen veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen op de hoogte blijven van trends muziekpartituren lezen vergunningen voor namaakwapens verkrijgen pyrotechnisch materiaal opzetten gezondheid en veiligheid van bezoekers garanderen vergunningen voor pyrotechniek verkrijgen veilig met pyrotechnische materialen werken in de omgeving van een voorstelling transcripten beheren namaakwapens klaarmaken wapengebruik op het podium plannen veilig met namaakwapens werken veiligheidsmaatregelen documenteren veilig met chemicaliën werken eerste hulp bieden repetities organiseren timingsignalen opvolgen pyrotechnische besturing gebruiken

Source: Sisyphus ODB