Beroep tactisch rechercheur

Politierechercheurs verzamelen en verzamelen bewijsmateriaal dat hen helpt bij het oplossen van misdaden. Zij gebruiken onderzoekstechnieken om bewijsmateriaal te verzamelen en alle bij hun onderzoekslijn betrokken partijen te ondervragen, en werken samen met andere afdelingen van het politieorganisatie om het bewijsmateriaal te verzamelen.

Tactisch rechercheur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken tactisch rechercheur

 • Opsporen van verdachten en oplossen van misdrijven.
 • Contacten leggen en informatiebronnen gebruiken om misdrijven op te lossen/te verijdelen, verdachten aan te wijzen of moeilijk toegankelijke informatie te verzamelen.
 • Verzamelen en analyseren van bewijsmateriaal.
 • Plaats delict onderzoeken, getuigen en verdachten ondervragen en computerbestanden analyseren. 4. Arresteren van verdachten.
 • Verslag doen van het onderzoek aan leidinggevenden of rechtbank.

Gerelateerde beroepen politie

 • Agent haven-, water-, spoorweg-, milieu- en bedrijfspolitie
 • Agent van de verkeerspolitie
 • Agent van politie
 • Inspecteur van politie
 • Opsporingsambtenaar
 • Politie agent teamleider
 • Reddingsduiker
 • Teamleider agenten van politie
 • Wijkagent

Kennis

 • Criminologie

  De studie van crimineel gedrag, zoals de oorzaken en aard, de gevolgen en de controle- en preventiemethoden.

 • Wettelijk gebruik van geweld

  De geweldsinstructie is een juridisch kader dat door leger en politie bij hun optreden wordt gehanteerd als leidraad voor het gebruik van geweld. Bij het gebruik van geweld moet er een evenwicht zijn tussen de behoefte aan veiligheid enerzijds en ethische normen voor de rechten en het welzijn van indringers of verdachten anderzijds.

 • Onderzoeksmethoden

  De methoden en strategieën die worden gebruikt voor de uitvoering van onderzoek door de politie, de overheid of het militaire onderzoek, alsmede de specifieke onderzoeksvoorschriften voor de operatie.

 • Ordehandhaving

  De diverse organisaties die betrokken zijn bij de rechtshandhaving, alsook de wet- en regelgeving voor rechtshandhaving.

Vaardigheden

 • Juridisch bewijs analyseren

  Bewijsmateriaal analyseren, zoals bewijsmateriaal in strafzaken, juridische documentatie over een zaak of andere documentatie die als bewijsmateriaal kan worden beschouwd, om een duidelijk beeld te krijgen van de zaak en tot een oplossing te komen.

 • Politieonderzoeken leiden

  De leiding nemen over politieonderzoeken, waarbij een onderzoeksstrategie moet worden vastgesteld, waarbij een beroep wordt gedaan op deskundigen, die verschillende methoden en standpunten kunnen gebruiken, en de leiding nemen over het onderzoekspersoneel.

 • Onderzoeksstrategieën ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen die worden gebruikt in een onderzoek om op de meest productieve manier informatie te verzamelen, in overeenstemming met de wetgeving, en ervoor zorgen dat de strategie wordt aangepast aan ieder individueel geval om zo snel en doeltreffend mogelijk informatie te verkrijgen.

 • Ooggetuigenverslagen aanhoren

  Het aanhoren van getuigenverklaringen tijdens een rechtszitting of tijdens een onderzoek om het belang van de verklaring, de impact ervan op de onderzochte zaak of het onderzoek te beoordelen en om te helpen tot een conclusie te komen.

 • Onderzoeksinterviews uitvoeren

  Gebruik maken van professioneel onderzoek en interviewmethoden en -technieken om relevante gegevens, feiten of informatie te verzamelen, om nieuwe inzichten te verkrijgen en de boodschap van de ondervraagde volledig te begrijpen.

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Operationele strategieën voor ordehandhaving vormen

  Strategieën vormen om wet- en regelgeving om te zetten in operationele doelstellingen en actieplannen om ervoor te zorgen dat de wet wordt nageleefd en dat overtreders de juiste veroordeling, boete of andere gevolgen krijgen.

 • Omgaan met bewijsmateriaal

  Omgaan met bewijsmateriaal voor een zaak volgens de voorschriften, om de staat van het betreffende bewijsmateriaal niet aan te tasten en de oorspronkelijke staat en de bruikbaarheid ervan voor de zaak te waarborgen.

 • Operationele communicatie onderhouden

  De communicatie onderhouden tussen verschillende afdelingen van een organisatie, tussen het personeel, of tijdens specifieke operaties of missies, om ervoor te zorgen dat de operatie of missie succesvol is, of dat de organisatie soepel functioneert.

 • Plaats delict onderzoeken

  Onderzoeken van de plaats van het delict na aankomst, om te voorkomen dat ze worden gemanipuleerd, en de eerste beoordelingen en analyses uit voeren van wat er kan zijn gebeurd, en de aard van de aanwezige bewijzen onderzoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

drugsonderzoeken voeren strafrecht persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken overtreders aanhouden situatieschetsen schrijven reageren op noodsituaties kennis van menselijk gedrag gebruiken vervalsingszaken onderzoeken gevaren voor de veiligheid vaststellen zorgen voor informatiebeveiliging bewijsmateriaal verstrekken zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens mensenmassa’s beheersen juridisch onderzoek eerste hulp wettelijke vereisten met betrekking tot munitie waakzaam zijn publieke presentaties geven personen in bedwang houden

Source: Sisyphus ODB