Beroep teamleider dierenverzorgers

Teamleiders dierenverzorgers zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de leiding van een team van dierentuinmedewerkers. Zij verrichten dagelijks de zorg en het beheer van dieren en, in samenwerking met de collega’s, het langetermijnbeheer en de organisatie van de soorten en tentoonstellingen in hun afdeling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor diverse aspecten van het personeelsbeheer van de medewerkers in hun afdeling. Afhankelijk van de omvang van de dierentuin en de dierenafdeling kunnen zij extra verantwoordelijkheid dragen voor het aanstellen van personeel en budgettering.   

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Diervoeding

  Aspecten van de wijze waarop verschillende soorten dieren worden gevoed en gedrenkt. De verschillende soorten diervoeders, de kwaliteitscriteria voor diervoeding en methoden voor het voederen en drenken van dieren.

Vaardigheden

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

 • Zoölogische tentoonstellingen organiseren

  Zoölogische tentoonstellingen organiseren en levende dieren en zoölogische collecties tentoonstellen.

 • Voeding geven aan dieren

  Voedsel en water aan dieren geven. Dit omvat het bereiden van voedsel en water voor dieren en het rapporteren van eventuele veranderingen in de eet- of drinkgewoonten van dieren.

 • Activiteiten delegeren

  Activiteiten en taken aan anderen delegeren op basis van de bekwaamheid, het niveau van voorbereiding, de competentie en de wettelijke beperkingen. Ervoor zorgen dat mensen begrijpen wat ze moeten doen en wanneer ze het moeten doen.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Beheer van dieren beoordelen

  Evalueren van het beheer van een breed scala van dieren, met inbegrip van hun verzorging, welzijn en huisvesting in een dierentuin, een wildpark, stal, boerderij of een onderzoeksfaciliteit.

 • Materiaal onderhouden

  Het regelmatig inspecteren en uitvoeren van alle vereiste activiteiten om de apparatuur vóór of na het gebruik in de functionele volgorde in stand te houden.

 • Behandelingen toedienen aan dieren

  Uitvoeren van diergeneeskundige ingrepen, met inbegrip van de uitgevoerde behandelingen, gebruikte geneesmiddelen en de beoordeling van de gezondheidstoestand.

 • Vergaderingen regelen

  Professionele afspraken of bijeenkomsten regelen en plannen voor cliënten of leidinggevenden.

 • Dierentuinpersoneel leiden

  Leiden van het dierentuinpersoneel , met inbegrip van onderhoudspersoneel in de dierentuin op alle niveaus en/of de dierenartsen en/of de opvoeders en/of de tuinders.

 • Dieren kansen geven om zich natuurlijk te gedragen

  Rekening houden met het natuurlijke gedrag van dieren en de omgeving waarin het opgesloten zit aanpassen om dit gedrag aan te moedigen. Hierbij kan het gaan om veranderingen in de omgeving, voeding, samenstelling van groepen, verzorgingsroutines, enz.

 • Een bijeenkomst voorzitten

  Een vergadering voorzitten voor een groep personen, met het oog op het opstellen van plannen en besluiten die door de onderneming worden uitgevoerd.

 • Omgeving van dieren beoordelen

  Het domein van het dier beoordelen, waaronder de kwantificering van ventilatie, ruimte en leefruimte en deze vergelijken met de “vijf vrijheden”: vrij van honger en dorst, vrij van ongemak, vrij van pijn, letsel of ziekte, vrijheid van normaal gedrag kunnen uiten, vrij van angst en verdriet.

 • Werk beheren

  Houdt toezicht op, instrueer en plan de werkzaamheden van de teams of de leden van het team. Stel tijdschema’s op en zorg ervoor dat deze worden nageleefd.

 • Professionele gegevens bijhouden

  Het opstellen en bijhouden van gegevens over verrichte werkzaamheden.

 • Zorgen voor jonge dieren

  De behoeften van het kroost en de jonge dieren beoordelen. Passende maatregelen nemen in geval van problemen met de gezondheid van het kroost of de jonge dieren.

 • Dierenverblijven onderhouden

  Ervoor zorgen dat dierenleefruimten zoals habitats, terraria, kooien of kennels in adequate en hygiënische staat zijn. De leefruimte schoonmaken en zo nodig een nieuw strooisel ter beschikking te stellen.

 • Een team leiden

  Zorgen voor duidelijke en effectieve communicatiekanalen over alle afdelingen binnen de organisatie en ondersteunende functies heen, zowel intern als extern, zodat het team op de hoogte is van de normen en doelstellingen van de afdeling/bedrijfseenheid. De vereiste disciplinaire en klachtenprocedures toepassen om ervoor te zorgen dat een eerlijke en consistente aanpak van het beheer van prestaties consistent wordt bereikt. Assisteren in het wervingsproces en het managen, trainen en motiveren van medewerkers om hun potentieel te bereiken/te overtreffen met behulp van effectieve prestatiebeheertechnieken. Stimuleren en ontwikkelen van een teamethiek onder alle medewerkers.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Gedrag van dieren beoordelen

  Observeren en evalueren van het gedrag van dieren om veilig met hen te kunnen werken en afwijkingen van het normale gedrag, die wijzen op een aantasting van de gezondheid en het welzijn, te herkennen’

 • Verrijkende omgeving bieden voor dieren

  Een verrijkende omgeving voor dieren bieden om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van het aanpassen van de milieuomstandigheden, voedings- en puzzeloefeningen geven en zorgen voor manipulatie-, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken

  Specifieke medicatie aan dieren toedienen voor de synchronisatie van fokcycli, in overeenstemming met de instructies van de dierenarts en de eigenaar. Dit omvat onder meer het veilig gebruik en de veilige opslag van medicijnen en apparatuur en het bijhouden van gegevens.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Voeding van dieren beoordelen

  De voedingsstatus van dieren beoordelen, onevenwichtigheden in de voeding diagnosticeren en een correctie voorschrijven.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Evenementen organiseren

  Evenementen leiden door het beheer van het budget, de logistiek, de evenementondersteuning, de beveiliging, de noodplannen en de follow-up.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Dierenwelzijn promoten

  Bevorderen van goede praktijken en werken met medeleven voor de instandhouding en bevordering van hoge normen voor dierenwelzijn door het aanpassen van persoonlijk gedrag en het beheren van omgevingsfactoren.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Veiligheidsvoorschriften in dierentuinen volgen

  Volg de regels en voorschriften inzake de veiligheid van dierentuinen om te zorgen voor een veilige werkomgeving tijdens het werken met de dieren in dierentuinen en om de veiligheid van de bezoekers van dierentuinen te waarborgen.

Optionele kennis en vaardigheden

trainingsprogramma’s voor dieren ontwerpen budgetten beheren ecologisch onderzoek uitvoeren veilige werkprotocols opstellen in het openbaar spreken over eigen werk trainingen organiseren dieren trainen helpen bij het vervoer van dieren vervoer van dieren beheren

Source: Sisyphus ODB