Beroep teamleider kabelleggers

Teamleiders kabelleggers monitoren de aanleg en het onderhoud van elektriciteitsleidingen en de bijbehorende apparatuur. Zij wijzen taken toe en nemen snelle beslissingen om problemen op te lossen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische stroom

  De stroming van elektrische lading die door middel van elektronen of ionen wordt verplaatst in een medium, bijvoorbeeld elektrolyt of plasma.

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Elektrische ontlading

  De eigenschappen en toepassingen van elektrische ontladingen, waaronder spanning en elektroden.

 • Hoogspanningsmasten

  De soorten mastconstructies die worden gebruikt voor doorgifte en distributie van elektrische energie en fungeren als drager voor bovengrondse hoogspanningsleidingen, waaronder masten voor hoogspanningswisselstroom en -gelijkstroom. De diverse soorten mastontwerpen en -materialen die voor de bouw daarvan worden gebruikt en de verschillende soorten stroom.

Vaardigheden

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Veiligheidsprocedures bij werken op grote hoogten handhaven

  Alle documentatie en uitrusting plannen en voorbereiden met betrekking tot werken op hoogte en de gevaren ervan om de werknemers onder uw toezicht te informeren en hen instructies te geven over hoe veilig te werken.

 • Bovengrondse stroomkabels inspecteren

  De structuren inspecteren die worden gebruikt bij de transmissie en distributie van elektrische energie, zoals geleiders, torens en polen, om na te gaan of ze beschadigd zijn en gerepareerd moeten worden, en zorgen voor routineonderhoud.

 • Ondergrondse stroomkabels inspecteren

  De ondergrondse stroomkabels tijdens de installatie of de reparatie inspecteren om fouten te identificeren en de omvang van de schade of de behoefte aan reparaties te beoordelen, en ervoor te zorgen dat deze op de juiste wijze worden geïnstalleerd en onderhouden.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Compatibiliteit van materialen controleren

  Ervoor zorgen dat de materialen geschikt zijn om samen te worden gebruikt en dat er eventueel voorzienbare storingen kunnen optreden.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Diensten van werknemers plannen

  Shifts van werknemers plannen om alle orders van de klanten af te ronden en het productieplan naar tevredenheid te voltooien.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Procedures bij verdeling van elektriciteit testen

  Testen uitvoeren op elektriciteitslijnen en kabels, evenals andere apparatuur die wordt gebruikt voor de transmissie van elektriciteit, om ervoor te zorgen dat de kabels goed geïsoleerd zijn, de spanning goed te regelen is en de apparatuur aan de voorschriften voldoet.

 • Veiligheid bij activiteiten met elektrische energie verzekeren

  De activiteiten aan een elektriciteitstransmissie- en -distributiesysteem monitoren en controleren om ervoor te zorgen dat belangrijke risico's worden beheerst en voorkomen, zoals risico's van elektrocutie, schade aan eigendommen en apparatuur en instabiliteit van de transmissie of distributie.

 • Gebieden beoordelen om elektriciteitsleidingen te plaatsen

  Gebieden beoordelen om vast te stellen of deze geschikt zouden zijn voor de aanleg van bovengrondse elektriciteitsleidingen en kabels, en voor het beoordelen van de energiebehoeften van het gebied en hoe deze beter op het net kan worden aangesloten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

Optionele kennis en vaardigheden

samenwerken met de verantwoordelijke voor kwaliteitscontrole technische expertise leveren naleving van elektriciteitsverdelingsschema's verzekeren benodigde bouwmaterialen berekenen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten kostenbeheer omgaan met managers stroomkabels installeren bouwmaterialen bestellen eerste hulp bieden ergonomisch werken regelgeving inzake bouwproducten binnenkomende elektrische onderdelen verwerken bovengrondse stroomkabels herstellen personeel aanwerven werknemers opleiden binnenkomende bouwmaterialen verwerken ondergrondse stroomkabels herstellen

Source: Sisyphus ODB