Beroep technicus bodemonderzoek

Technici bodemonderzoek analyseren de bodem door technische landmeetkundige taken uit te voeren met behulp van bodemonderzoekstechnieken. Zij richten zich op de classificatie van bodemsoorten en andere bodemeigenschappen. Technici bodemonderzoek werken met landmeetkundige apparatuur, gebruiken programma's om relevante gegevens op te halen en te interpreteren en voeren de nodige berekeningen uit.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Ecologie

  Het onderzoek naar de wisselwerking tussen organismen en hun relatie met de omgeving.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Grondmechanica

  Beschikken over grondig inzicht in de eigenschappen van de bodem met betrekking tot het analyseren van vervormingen van vloeistoffen in de bodem die de door de mens aangelegde structuren ondersteunen.

 • Bodemkunde

  Wetenschapsgebied dat de bodem als natuurlijke hulpbron, de kenmerken, de samenstelling en de classificatie van de natuurlijke hulpbronnen bestudeert. Ook wordt gekeken naar het fysische, biologische en chemische potentieel van de bodem.

 • Geologie

  Vaste aarde, steensoorten, structuren en processen waarbij deze worden gewijzigd.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Bodemstructuur

  Diversiteit van bodemelementen en bodemtypes in verband met plantengroei.

Vaardigheden

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Experimentele gegevens verzamelen

  Gegevens verzamelen die het resultaat zijn van de toepassing van wetenschappelijke methoden zoals testmethoden, proefopzet of metingen.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Landmeetapparatuur bedienen

  Bedienen en afstellen van meetinstrumenten zoals theodolieten en prisma's en andere elektronische afstandsmeetinstrumenten.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Tests op bodemmonsters uitvoeren

  Analyseren en testen van bodemmonsters; de gaschromatografie bepalen en relevante isotopen- en koolstofinformatie bepalen; de viscositeit bepalen.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Landmeetapparatuur afstellen

  Ervoor zorgen dat de meting nauwkeurig is door de landmeetapparatuur af te stellen.

Optionele kennis en vaardigheden

technische beginselen topografie preventie van verontreiniging inspectiemethoden biologie wiskunde agronomie onderzoeksmetingen registreren raad geven over natuurbehoud landmeting engineeringprocessen cartografie wetenschappelijk onderzoek uitvoeren civiele techniek geografie landmetingen uitvoeren

Source: Sisyphus ODB