Beroep technicus-chemicus

Technici-chemici monitoren chemische processen en voeren tests uit om chemische stoffen te analyseren voor wetenschappelijke of productiedoeleinden. Zij werken in laboratoria of productiefaciliteiten waar ze chemici helpen bij hun werk. Technici-chemici voeren laboratoriumactiviteiten uit, testen chemische stoffen, analyseren gegevens en brengen verslag uit over hun werk.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Chemische producten

  Het aanbod aan chemische producten, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Basischemicaliën

  De productie en de karakterisering van organische basischemicaliën zoals ethanol, methanol, benzeen en anorganische basischemicaliën zoals zuurstof, stikstof en waterstof.

Vaardigheden

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Chemische stoffen analyseren

  Bestuderen en testen van chemische stoffen om de samenstelling en eigenschappen ervan te analyseren.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Contact opnemen met wetenschappers

  Luisteren, reageren en zorgen voor een vlotte communicatie met wetenschappers om hun bevindingen en informatie te extrapoleren naar een gevarieerde reeks toepassingen, waaronder bedrijven en de industrie.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Inspectie van chemische processen beheren

  De inspectie tijdens de chemische processen beheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van de inspecties worden gedocumenteerd, dat de inspectieprocedures goed worden geschreven en dat de checklists worden bijgewerkt.

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Gegevens verwerken

  Informatie invoeren in een systeem voor het opslaan en opvragen van gegevens via processen zoals scannen, handmatige codering of elektronische gegevensoverdracht om grote hoeveelheden gegevens te kunnen verwerken.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

Optionele kennis en vaardigheden

chemie chemische mengers onderhouden organisatorische technieken gebruiken viscositeit van chemische stoffen meten chemische tests uitvoeren op basismetalen hogedrukvloeistofchromatografie toepassen wetenschappelijke meetapparatuur bedienen risicoanalyses uitvoeren radiologie kernenergie veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen chemisch laboratoriumonderzoek op metaalsoorten uitvoeren radiologische procedures protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen chemische reagentia beheren kwaliteitsstandaarden hogedrukvloeistofchromatografie chemisch bewaren gelpermeatiechromatografie analyse van kwaliteitscontrole uitvoeren wetenschappelijke verhandelingen schrijven wetenschappelijke gegevens analyseren chemische producten ontwikkelen gaschromatografie resultaten van de analyse documenteren chemische hulpstoffen testen massaspectrometrie adviseren over productieproblemen chromatografiesoftware gebruiken wetenschappelijke documentatie archiveren microsoft office gebruiken veilig met chemicaliën werken

Source: Sisyphus ODB