Beroep technicus chromatografie

Technici chromatografie passen chromatografietechnieken (zoals gas-, vloeistof- of ionenuitwisselingstechnieken) toe om de chemische verbindingen van monsters te identificeren en te analyseren. Zij kalibreren en onderhouden chromatografische apparatuur en bereiden de apparatuur en oplossingen voor. Technici chromatografie kunnen ook nieuwe chromatografische methoden ontwikkelen en toepassen op te analyseren monsters en chemische verbindingen.

Technicus chromatografie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemische processen

  De relevante chemische processen die bij vervaardiging worden gebruikt, zoals zuiveren, scheiden, emulgeren en dispergeren.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Hogedrukvloeistofchromatografie

  De chemisch-analytische techniek die wordt gebruikt om de bestanddelen van een mengsel te bepalen en te kwantificeren.

 • Chemische producten

  Het aanbod aan chemische producten, hun functies en eigenschappen en de eisen uit wet- en regelgeving.

 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen

  Laboratoriumgebaseerde wetenschappen zoals biologie, chemie, natuurkunde, geïntegreerde wetenschap of geavanceerde laboratoriumwetenschap.

 • Gelpermeatiechromatografie

  Polymeeranalysetechniek die de analyten scheidt op basis van hun gewicht.

Vaardigheden

 • Contact opnemen met wetenschappers

  Luisteren, reageren en zorgen voor een vlotte communicatie met wetenschappers om hun bevindingen en informatie te extrapoleren naar een gevarieerde reeks toepassingen, waaronder bedrijven en de industrie.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Chemische experimenten uitvoeren

  Voer chemische experimenten uit met het oog op het testen van verschillende producten en stoffen om conclusies te trekken voor wat betreft de levensvatbaarheid en de reproduceerbaarheid van het product.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Werken met chemicaliën

  Werken met chemicaliën en enkele specifieke voor bepaalde processen. Zich bewust zijn van de reacties die voortvloeien uit de combinatie ervan.

 • Chemicaliën overbrengen

  Het chemische mengsel overbrengen van de mengtank naar de opslagtank door de kleppen te bedienen.

 • Hogedrukvloeistofchromatografie toepassen

  De kennis van polymeerkarakterisering en vloeistofchromatografie toepassen bij de ontwikkeling van nieuwe producten.

 • Chemicaliën hanteren

  Chemicaliën veilig hanteren; ze doeltreffend gebruiken en ervoor zorgen dat geen schade wordt toegebracht aan het milieu.

 • Chemische reactie reguleren

  Reguleren van de reactie door de stoom- en koelvloeistofkleppen zodanig af te stellen dat de reactie binnen de aangegeven grenzen voor explosiepreventie blijft.

 • Inspectie van chemische processen beheren

  De inspectie tijdens de chemische processen beheren, waarbij ervoor moet worden gezorgd dat de resultaten van de inspecties worden gedocumenteerd, dat de inspectieprocedures goed worden geschreven en dat de checklists worden bijgewerkt.

 • Chemische processen verbeteren

  Gegevens verzamelen die nodig zijn voor het aanbrengen van verbeteringen of wijzigingen in de chemische processen. Ontwikkelen van nieuwe industriële processen, ontwerpen van nieuwe procesinstallaties/uitrusting of wijziging van bestaande processen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Laboratoriumhandleidingen volgen

  De laboratoriumhandleidingen, documenten met vakjargon, zinnen en diagrammen volgen, zodat een kwaliteitscontroleur deze documenten gemakkelijk kan lezen en interpreteren.

 • Chemische producten voor bodem en planten beheren

  Het hanteren van chemische producten voor bodem en planten, dit omvat het schoonmaken van de apparatuur die wordt gebruikt voor het verspreiden en sproeien, het mengen van chemische stoffen, het bereiden van pesticiden en onkruidbestrijdingsmiddelen om te sproeien, het bereiden van meststoffen voor verspreiding.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Chromatografiesoftware gebruiken

  Chromatografiesoftware gebruiken die de resultaten van de chromatografiedetector verzamelt en analyseert.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Toestand van chemische processen controleren

  De conformiteit van het chemische proces controleren, alle indicatoren of waarschuwingssignalen controleren die door de instrumenten worden gegeven, zoals meetinstrumenten, debietmeters en paneelverlichting.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Resultaten van de analyse documenteren

  Het proces en de resultaten van de uitgevoerde monsteranalysen op papier of elektronische apparatuur documenteren.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

projectspecificaties creëren chromotografische machines onderhouden wetenschappelijke documentatie archiveren organisatorische technieken gebruiken protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen wetenschappelijke verhandelingen schrijven werknemers opleiden massaspectrometrie beginselen van projectbeheer productkennis bijhouden microsoft office gebruiken op de hoogte blijven van regelgeving communiceren in het engels op competent gebruiksniveau assisteren bij wetenschappelijk onderzoek wetenschappelijke theorieën ontwikkelen

Source: Sisyphus ODB