Beroep technicus civiele bouwkunde

technicus civiele bouwkunde
Credits: Shutterstock.com

Technici grond-, weg- en waterbouw (infra) helpen bij het ontwerp en de uitvoering van bouwplannen en nemen organisatorische taken op zich, bijvoorbeeld bij de planning en het toezicht, en bij het bieden op en factureren van bouwwerkzaamheden. Zij berekenen ook de materiaalbehoefte, helpen bij de inkoop en organisatie en zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen.Infra technici kunnen technische taken op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw verrichten en strategieën voor de beleidsuitvoering voor wegwerkzaamheden, verkeerslichten, riolering en waterbeheersystemen ontwikkelen en daarover adviseren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken technicus civiele bouwkunde

 • Voert berekeningen uit (bijv. afmetingen, oppervlakte, lengteprofielen, component specificaties) met behulp van rekenmachine of computer.
 • Plant en voert veldonderzoeken, inspecties of technische onderzoeken uit (bijv. van grond, afwatering en watervoorzieningsystemen, (snel)wegennet, gebouwen of constructies).
 • Analyseert de kenmerken van projectlocaties en rapporteert over de bevindingen (bijv. door het ontwerpen van plannen, overzichten en diagrammen).
 • Registreert projectwerkzaamheden en relevante gegevens, stelt rapportages op.
 • Maakt tekeningen en ontwerpen voor projecten.
 • Ontwikkelt projectplannen en maakt een inschatting van de kosten.
 • Leest en beoordeelt tekeningen van projecten en de specificaties van constructies, bijv. om de afmetingen van constructies en de materiaalbenodigheden vast te stellen.
 • Bespreekt het project met de opzichter, neemt relevante zaken door zoals de bodem- en terreincondities, de voorbereidingen die getroffen moeten worden en de oplevering.
 • Inspecteert de projectlocatie en beoordeelt het werk van de aannemer kritisch zodat eventuele ontwerpfouten tijdig gesignaleerd worden en om er zeker van te zijn dat volgens voorschriften en regels wordt gewerkt.
 • Rapporteert over eventuele problemen die zich voordoen op de projectlocatie en neemt (in overleg) passende maatregelen.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Chemisch technicus, ing
 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen
 • Werktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Bouwsector

  De producten, merken en leveranciers die actief zijn in de bouwsector.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

 • Civiele techniek

  De technische discipline waarbij het ontwerp, de bouw en het onderhoud van op natuurlijke wijze gebouwde werken, zoals wegen, gebouwen en kanalen, worden onderzocht.

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

Vaardigheden

 • Prioriteit geven aan taken

  Taken organiseren volgens hun prioriteit.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Veldonderzoek uitvoeren

  Deelnemen aan het veldonderzoek en de evaluatie van openbare en particuliere gronden en wateren.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Meetinstrumenten gebruiken

  Verschillende meetinstrumenten gebruiken afhankelijk van het te meten onroerend goed. Verschillende instrumenten gebruiken om onder meer lengte, oppervlakte, volume, snelheid, energie en kracht te meten.

 • Tijdschatting maken voor werkzaamheden

  Nauwkeurige berekeningen maken met betrekking tot de tijd die nodig is om toekomstige technische taken uit te voeren op basis van informatie en waarnemingen uit het verleden, of de geschatte duur van individuele taken in een bepaald project plannen.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële haalbaarheid beoordelen ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen budgetten beheren kostenbeheer industrieel ontwerpen stedelijke planning toezicht houden op bouwprojecten technische projecten beheren advies geven over bouwmaterialen machinebouw ontwerpbeginselen cad-software gebruiken begrotingscontrole uitvoeren naleving van parameters in bouwprojecten volgen adviseren over bouwaangelegenheden technische vereisten vaststellen benodigde bouwmaterialen berekenen problemen kritisch behandelen ergonomisch werken landmetingen uitvoeren technische ontwerpen goedkeuren wettelijke voorschriften voor stedelijke planning energieprestaties van gebouwen relevante licenties verkrijgen projectbeheer milieubewustzijn promoten operationele normen handhaven schaalmodellen ontwerpen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen werken in een bouwteam gebouwen ontwerpen autocad-tekeningen maken wiskunde zone-indelingscodes verkeerstechniek materiaalkunde energie-efficiëntie cad-software technologieën voor hernieuwbare energie tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten elektrotechniek technische ontwerpen aanpassen

Source: Sisyphus ODB