Beroep technicus elektromechanica

Technici elektromechanica werken samen met elektromechanisch ingenieurs bij de ontwikkeling van elektromechanische apparatuur. Zij zijn verantwoordelijk voor het bouwen, installeren, testen, monitoren en onderhouden van elektromechanische apparatuur, circuits en systemen. Zij testen deze met behulp van testinstrumenten zoals oscilloscopen en voltmeters. Technici elektromechanica gebruiken ook soldeerapparatuur en handgereedschap om elektromechanische apparatuur te repareren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektromechanica

  De technische processen waarbij elektrische en mechanische technologie worden gecombineerd bij de toepassing van elektromechanica in apparaten die elektriciteit nodig hebben om mechanische bewegingen tot stand te brengen of apparaten die elektriciteit opwekken door middel van mechanische bewegingen.

 • Elektrische schijven

  Elektromechanische systemen waarbij elektrische motoren worden gebruikt om de bewegingen en processen van elektrische machines te regelen.

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Elektrische motoren

  Motoren die elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie.

 • Elektrische machines

  Elektrische apparaten die mechanische energie kunnen omzetten in elektrische energie (generatoren), elektrische energie kunnen omzetten in mechanische energie (motoren) en het spanningsniveau van wisselstroom (AC) kunnen veranderen.

Vaardigheden

 • Kwaliteit van producten controleren

  Verschillende technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen en -specificaties in acht worden genomen. Toezicht houden op gebreken, verpakkingen en terugzendingen van producten naar verschillende productieafdelingen.

 • Componenten vastmaken

  Componenten volgens blauwdrukken en technische plannen aan elkaar vastmaken om zo subassemblages of eindproducten te maken.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

 • Planlezen

  Blauwdrukken, machine- en procestekeningen lezen en begrijpen.

 • Elektromechanische systemen testen

  Elektromechanische systemen, -machines en -onderdelen testen met behulp van de juiste apparatuur. Verzamelen en analyseren van gegevens. De prestaties van het systeem bewaken en evalueren en indien nodig maatregelen nemen.

 • Prototypen voor productie maken

  Vroege modellen of prototypen maken om concepten en replicatiemogelijkheden te testen. Prototypen maken om preproductietests te beoordelen.

 • Assemblagetekeningen lezen

  Tekeningen lezen en interpreteren met alle onderdelen van een bepaald product. De tekening identificeert de verschillende componenten en materialen en verstrekt instructies over hoe een product te assembleren.

 • Soldeertechnieken toepassen

  Toepassen van en werken met uiteenlopende technieken in het soldeerproces, zoals zachtsolderen, zilversolderen, inductiesolderen, weerstandsolderen, buissolderen, mechanisch en aluminiumsolderen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Componenten uitlijnen

  Breng componenten op één lijn en leg ze klaar om ze op juiste wijze samen te stellen, in overeenstemming met blauwdrukken en technische plannen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Onderdelen voorbereiden om samen te voegen

  Metalen werkstukken of werkstukken uit andere materialen voorbereiden voor samenvoegen, door de werkstukken schoon te maken, hun afmetingen te controleren met behulp van het technische plan en op de stukken te markeren waar ze samengevoegd zullen worden.

 • Elektromechanische systemen assembleren

  Assembleren van elektromechanische apparatuur en machines volgens de specificaties.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Solderen

  Soldeerapparatuur gebruiken om stukken metaal of staal te smelten en samen te voegen, zoals een soldeerpistool, soldeerbrander, gasbout en andere.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

Optionele kennis en vaardigheden

energietechniek elektromechanische apparatuur onderhouden technische rapporten schrijven werking van machines volgen hefapparatuur bedienen vermogenselektronica firmware programmeren technische communicatievaardigheden toepassen cae-software cad-software machines monteren gegevens over de voortgang van het werk bijhouden cam-software gebruiken elektromechanische systemen ijken elektrische componenten monteren machinebouw elektrisch gereedschap gebruiken veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit elektrotechniek bedrading repareren storingen aan apparatuur oplossen veilig met machines werken nieuwe producten in de productie integreren metaalproducten snijden

Source: Sisyphus ODB