Beroep technicus-geoloog

Technici-geologen helpen bij alle activiteiten die door geologen worden uitgevoerd. Onder toezicht van geologen verzamelen zij materialen, doen zij onderzoek en bestuderen zij de monsters die van de aarde zijn verzameld om analyses te bieden in het kader van het project en het doel ervan. Technici-geologen helpen bij het bepalen van de waarde van de grond voor olie- of gasexploratie. Zij voeren verschillende technische taken uit, waaronder het verzamelen van monsters tijdens geochemische onderzoeken, het werken op boorlocaties en het deelnemen aan geofysische onderzoeken en geologische studies.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Geologische tijdsschaal

  Een systeem voor de chronologische meting van de geologische geschiedenis in verschillende periodes en subperiodes waarin rekening wordt gehouden met het prehistorische leven, de geografie en het klimaat.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Cartografie

  De studie van de interpretatie van de inhoud van kaarten, de metingen en de technische specificaties. 

Vaardigheden

 • Technische rapporten opstellen

  Technische verslagen opstellen waarin de resultaten en processen van wetenschappelijk of technisch onderzoek worden beschreven of de vooruitgang wordt beoordeeld. Deze verslagen helpen onderzoekers om recente bevindingen te actualiseren.

 • Ergonomisch werken

  Ergonomische principes toepassen voor de organisatie van de werkplek en bij het manueel hanteren van uitrustingen en materialen.

 • Productierapporten schrijven

  Tijdig opstellen en vervolledigen van schakelschema’s en productieverslagen.

 • Geologische gegevens verzamelen

  Deelnemen aan het verzamelen van geologische gegevens zoals kernregistratie, geologische kaarten, geochemische en geofysische metingen, digitale gegevensverzameling, enz.

 • Veldwerk uitvoeren

  Veldwerk of onderzoek uitvoeren waarbij informatie wordt verzameld buiten een laboratorium- of werkplekomgeving. Plaatsen bezoeken om specifieke informatie over het veld te verzamelen.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Technieken toepassen voor statistische analyses

  Gebruiksmodellen (beschrijvende of inferentiestatistieken) en technieken (datamining of machinaal leren) voor statistische analyse en ICT-instrumenten om gegevens te analyseren, correlaties en verwachte trends aan het licht te brengen.

 • Delfstoffen testen

  Monsters van minerale stoffen nemen voor testdoeleinden. Diverse chemische en fysieke proeven uitvoeren op de materialen.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Monsters nemen

  Apparatuur instellen en bedienen om water-, gas- of bodemmonsters te nemen voor tests.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Assisteren bij wetenschappelijk onderzoek

  Ingenieurs of wetenschappers assisteren bij het uitvoeren van experimenten, het uitvoeren van analyses, het ontwikkelen van nieuwe producten of processen, het construeren van theorie en kwaliteitscontrole.

Optionele kennis en vaardigheden

geologische kaartsecties voorbereiden gegevens verwerken wetenschappelijke documentatie archiveren gis-rapporten maken geologische databases ontwikkelen een computer gebruiken tests op bodemmonsters uitvoeren helpen bij geofysische onderzoeken geodesie informatie over geologische eigenschappen geven natuurkunde kernen onderhouden geografische informatiesystemen gebruiken werknemers opleiden gevolgen voor het milieu beoordelen stabiliteit van de ondergrond onderzoeken laboratoriumproeven uitvoeren samenwerken met geologieprofessionals luchtfoto’s bestuderen themakaarten maken geografische informatiesystemen gegevens verzamelen met een gps geologie geotechnische onderzoeken plannen op locatie milieuwetgeving geofysica problemen oplossen overhandelen over de toegang tot land technische expertise leveren geofysische gegevens interpreteren digitale cartografie toepassen verslag van landmeting voorbereiden geochemie adviseren over geologie voor delfstofwinning

Source: Sisyphus ODB