Beroep technicus gevaarlijk afval

Technici gevaarlijk afval verwijderen materialen die ontvlambaar, corrosief, reactief en/of giftig zijn of die met deze soort stoffen in aanraking zijn geweest. Zij verwijderen afval van industriële installaties of huishoudens en vervoeren het naar een verwerkingsinstallatie om ervoor te zorgen dat het volgens de voorschriften wordt verwerkt en verwijderd. Zij kunnen ook advies geven over de juiste behandeling van gevaarlijk afval en helpen bij de opruiming van gemorst gevaarlijk afval.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigenschappen van afval

  Deskundigheid met betrekking tot de verschillende soorten, chemische samenstellingen en andere kenmerken van vaste, vloeibare en gevaarlijke afvalstoffen.

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

  De voorschriften betreffende de blootstelling aan verontreinigde materialen of een gevaarlijke omgeving die regelen welke maatregelen moeten worden genomen in verband met risicobeoordeling, de minimalisering van verdere blootstelling, quarantaine en de behandeling van de blootgestelde personen.

 • Opslag van gevaarlijk afval

  De voorschriften en procedures voor het veilig opslaan van materialen en stoffen die gezondheids- en veiligheidsrisico’s opleveren.

 • Transport van gevaarlijke stoffen

  Voorschriften en veiligheidsprocedures voor het vervoer van gevaarlijke materialen en producten, zoals gevaarlijke afvalstoffen, chemicaliën, explosieven en brandbare materialen.

 • Afval- en restproducten

  De aangeboden afval- en restproducten, hun functionaliteiten, eigenschappen en wettelijke en regelgevende eisen.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Veiligheidsnormen in industriële contexten volgen

  De veiligheidsprocedures en -normen voor de industriële context in acht nemen, met name waar het gaat om machines.

 • Verontreiniging vermijden

  Vermenging of verontreiniging van materialen vermijden.

 • Verontreinigde materialen opslaan

  Het verpakken en opslaan van materiaal dat risico’s voor de gezondheid en de veiligheid oplevert in afwachting van verwijdering of behandeling, op een wijze die in overeenstemming is met de veiligheidsvoorschriften.

 • Afvalsoort beoordelen

  Afvalstoffen identificeren tijdens inzameling en sortering die kunnen worden gerecycled, verwijderd of anderszins worden behandeld, om te beoordelen hoe ze moeten worden behandeld en gesorteerd.

 • Vervuilende stoffen verwijderen

  Gebruiken van chemicaliën en oplosmiddelen om verontreinigingen van producten of oppervlakken te verwijderen.

 • Besmettingen beoordelen

  Het bewijs van besmetting analyseren. Advies geven over hoe te ontsmetten.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Gevaarlijk afval verwijderen

  Verwijderen van gevaarlijke materialen zoals chemische of radioactieve stoffen overeenkomstig de regelgeving op het gebied van milieu en gezondheid.

 • Verontreinigde materialen verwijderen

  De met gevaarlijke stoffen verontreinigde materialen en uitrusting verwijderen om de omgeving te beschermen tegen verdere verontreiniging en om de verontreinigde materialen te behandelen of te verwijderen.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters voor analyse verzamelen pneumatiek naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen radioactieve besmetting gevaarlijke vloeistoffen afvoeren bedrijfsafval ophalen toelichting geven over gevaarlijk afval hydraulica onderdelen voor verwarming, ventilatie, klimaatregeling en koeling resultaten van de analyse documenteren stralingsniveau controleren afval sorteren veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen kaarten lezen wetgeving inzake verontreiniging milieu-incidenten melden elektrische apparatuur testen monsters op verontreinigende stoffen testen ontsmettingstechnieken gegevens over recycling bijhouden vergunningen verstrekken vuilophaalroutes uitstippelen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren gemorste olie opruimen advies geven over afvalbeheer reageren op nucleaire noodsituaties medewerkers inlichten over bescherming tegen straling verwerkingsuitrusting voor recycling bedienen preventie van verontreiniging documentatie over afvalinzameling bijhouden bescherming tegen straling strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen passende beschermende uitrusting dragen verwijdering van radioactieve stoffen controleren

Source: Sisyphus ODB