Beroep technicus grondwatercontrole

Technici grondwatercontrole monitoren het milieu, verzamelen gegevens in de vorm van monsters en voeren tests uit in een laboratorium of veld om mogelijke bronnen van verontreiniging te onderzoeken. Zij voeren ook onderhoudstaken uit aan monitoringapparatuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Analyse van waterchemie

  Beginselen van de complexe chemie van het water.

Vaardigheden

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen

  Analyseren en interpreteren van gegevens zoals biologische eigenschappen om de kwaliteit van water te kennen.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Waterkwaliteit controleren

  Meten van de waterkwaliteit: temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, pH, N2, NO2, NH4, CO2, troebelheid, chlorofyl. Controleren van de microbiologische waterkwaliteit.

 • Diverse soorten water analyseren

  Boorgaten, ontwerpen; water en grondwater bemonsteren en analyseren.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Waterchemische analyses uitvoeren

  Waterchemische analyses uitvoeren

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Monsters op verontreinigende stoffen testen

  De concentraties van verontreinigende stoffen meten binnen de monsters. De luchtverontreiniging- of gasstroom in industriële processen berekenen. Potentiële veiligheids- of gezondheidsrisico’s, zoals straling, in kaart te brengen.

 • Grondwater onderzoeken

  Voorbereiden en uitvoeren van veldonderzoek om de grondwaterkwaliteit te bepalen. Kaarten, modellen en geografische gegevens analyseren en interpreteren. Een beeld opmaken van de grondwater- en bodemverontreiniging in het gebied. Rapporten indienen over kwesties met betrekking tot het grondwater van stortplaatsen, bijv. oppervlaktevervuiling veroorzaakt door steenkoolverbrandingsproducten.

 • Watertestprocedures uitvoeren

  Procedures voor het testen van de waterkwaliteit uitvoeren, zoals pH-tests en opgeloste vaste stoffen. Instrumentatietekeningen begrijpen.

Optionele kennis en vaardigheden

gevolgen voor het milieu van grondwater beoordelen advies geven over milieusanering waterzuivering beheren strategieën voor milieuherstel ontwikkelen vervuiling onderzoeken desinfectieapparatuur voor water gebruiken advies geven over verontreinigingspreventie testapparatuur onderhouden zorgen voor naleving van de milieuwetgeving preventie van verontreiniging milieuproblemen melden medische microbiologie milieuwetgeving advies geven over bodem- en waterbescherming milieubewustzijn promoten besmettingen beoordelen laboratoriumapparaten ijken apparatuur voor waterzuivering bedienen verslag doen van testresultaten milieugegevens analyseren verontreiniging onderzoeken milieu-incidenten melden kennis hebben over zoetwaterecosystemen

Source: Sisyphus ODB