Beroep technicus rollend materieel

Technici rollend materieel voeren technische functies uit om ingenieurs rollend materieel te helpen bij het ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen, installeren en onderhouden van spoorwegvoertuigen zoals wagons, treinstellen, rijtuigen en locomotieven. Zij voeren ook experimenten uit, verzamelen en analyseren gegevens en rapporteren hun bevindingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mechanica van treinen

  Beschikken over basiskennis van de mechanismen van treinen, de technische aspecten ervan te begrijpen en deel te nemen aan discussies over aanverwante onderwerpen om problemen in verband met de mechanismen op te lossen.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • ICT-softwarespecificaties

  De kenmerken, het gebruik en de werking van diverse softwareproducten zoals computerprogramma’s en toepassingssoftware.

 • Multimediasystemen

  De methoden, procedures en technieken met betrekking tot de werking van multimediasystemen, gewoonlijk een combinatie van software en hardware, die verschillende soorten media, zoals video en audio, presenteren.

 • CAE-software

  De software voor de uitvoering van analysetaken op het gebied van de computergestuurde techniek (CAE), zoals Finite Element Analysis en Computional Fluid Dynamics.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische ontwerpen aanpassen

  De ontwerpen van producten of delen van producten zodanig aanpassen dat zij aan de eisen voldoen.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensbeheer van producten toezicht houden op kwaliteitscontroles cad-software gebruiken productieprocessen plannen motoren opnieuw monteren goederen bestellen elektronische instrumenten kalibreren proefdraaien inspectierapporten schrijven gegevens inspecteren stressbestendigheid van producten analyseren testgegevens vastleggen stressanalyserapporten schrijven testapparatuur gebruiken cad-software bedrijfskosten beoordelen klanttevredenheid garanderen productieschema’s volgen precisiemeetinstrumenten hanteren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen grond- en hulpstoffen beheren productieprocessen analyseren voor verbetering motor op testbank plaatsen apparatuur demonteren motoren ontmantelen fysieke stresstests op modellen uitvoeren zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

Source: Sisyphus ODB