Beroep technicus scheikunde

Chemisch technici zetten grondstoffen om in grondstoffen om chemische producten te ontwikkelen en te testen. Ze werken ook aan de verbetering van de werking en processen van chemische fabrieken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken technicus scheikunde

 • Chemisch onderzoek doen in een laboratorium of productieomgeving.
 • Onderzoeken, ontwikkelen en vaststellen van chemische productiemethoden, methoden en kwaliteitsnormen.
 • Erop toezien dat kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd.
 • Data analyseren en cijfers en resultaten vertalen naar conclusies en actieplannen.
 • Het uitvoeren van controletesten door bijvoorbeeld variabalen als gewicht, temperatuur en dichtheid te meten.
 • Het inschatten van de productiekosten en hierover overleggen met de directie.
 • Het opstellen van voortgangsrapporten.
 • Leiding geven aan en begeleiden van een team.

Gerelateerde beroepen specialist, technicus

 • Geologisch of mineraal technicus
 • Geologisch, meteorologisch technicus
 • Ingenieur civiele techniek (hbo)
 • Ingenieur computertechniek (hbo)
 • Ingenieur elektrotechniek (hbo)
 • Ingenieur werktuigbouwkunde (hbo)
 • Metaalkundige
 • Milieuvervuilingsspecialist
 • Monsternemer geologische monsters
 • Scheepsbouwkundige
 • Technicus kernenergiecentrale
 • Technicus vliegtuigcommunicatiesystemen
 • Werktuigbouwkundig technicus

Kennis

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Risicobeheer

  Het proces van het identificeren, beoordelen en prioriteren van alle soorten risico’s en waar deze vandaan kunnen komen, zoals natuurlijke oorzaken, juridische veranderingen of onzekerheid binnen een bepaalde context, en de methoden om risico’s doeltreffend aan te pakken.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Productieprocessen

  Materialen en technieken die vereist zijn in het productie- en distributieproces.

Vaardigheden

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Producttests uitvoeren

  Bewerkte werkstukken of producten op controleren op basisfouten.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Chemische monsters voorbereiden

  Specifieke monsters zoals gas-, vloeistof- of vaste monsters voorbereiden voor analyse, etikettering en bewaring volgens specificaties.

 • Simulaties in het laboratorium uitvoeren

  Uitvoering van simulaties op prototypen, systemen of nieuw ontwikkelde chemische producten met behulp van laboratoriumapparatuur.

 • Haalbaarheid van productie vaststellen

  Bepalen of een product of de onderdelen ervan kunnen worden geproduceerd door toepassing van technische principes.

 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving

  Toezicht houden op de activiteiten en taken uitvoeren in overeenstemming met de normen voor milieubescherming en duurzaamheid, en deze aanpassen in geval van wijzigingen in de milieuwetgeving. Ervoor zorgen dat de processen in overeenstemming zijn met milieuvoorschriften en beste praktijken.

 • Samenwerken met ingenieurs

  Nauw samenwerken en communiceren met ingenieurs over ontwerpen of nieuwe producten.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • ICT-systemen gebruiken

  ICT-systemen gebruiken voor uiteenlopende complexe taken om tegemoet te komen aan uiteenlopende behoeften.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

 • Formules in processen omzetten

  De specifieke laboratoriumformules en bevindingen in productieprocessen door middel van computermodellen en -simulaties vertalen.

Optionele kennis en vaardigheden

chromotografische machines onderhouden laboratoriumapparatuur onderhouden soorten corrosie analytische chemie opslag van gevaarlijk afval overleggen met externe laboratoria anorganische chemie naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen documentatie over de registratie van de partij opstellen bescherming tegen straling productverbeteringen aanbevelen soorten gevaarlijk afval productieprocessen analyseren voor verbetering gevaarlijk afval verwijderen productie inplannen chromatografiesoftware gebruiken tekenen van corrosie herkennen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden energie-efficiëntie productie controleren kernenergie risico’s op de werkplek identificeren kernreactors onderhouden normen voor productiefaciliteiten vaststellen nucleaire opwerking wetenschappelijke documentatie archiveren toezicht houden op laboratoriumactiviteiten

Source: Sisyphus ODB