Beroep technicus stralingsbescherming

Technici stralingsbescherming monitoren de stralingsniveaus in gebouwen en installaties om te verzekeren dat de gezondheids- en veiligheidsnormen worden nageleefd en om te voorkomen dat de straling stijgt tot een gevaarlijk niveau. Zij nemen maatregelen om de stralingsemissies tot een minimum te beperken en om verdere besmetting in geval van stralingsvervuiling te voorkomen door stralingsbeschermingsplannen te ontwikkelen, met name voor kerncentrales en nucleaire installaties.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verwerking van gevaarlijk afval

  De methoden die worden toegepast bij de verwerking en de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, waaronder asbest, gevaarlijke chemicaliën en diverse andere verontreinigende stoffen, alsmede de milieuwet- en regelgeving in de omgeving.

 • Radioactieve besmetting

  De verschillende oorzaken van de aanwezigheid van radioactieve stoffen in vloeistoffen, vaste stoffen of gassen of op oppervlakken, en de wijze waarop de soorten verontreinigende stoffen, het risico ervan en de concentratie van deze stoffen kunnen worden bepaald.

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Soorten gevaarlijk afval

  De verschillende soorten afval die risico’s vormen voor het milieu, de volksgezondheid of de veiligheid, waaronder radioactief afval, chemicaliën en oplosmiddelen, elektronica en kwikhoudend afval.

 • Metrologie

  De methoden en theorie van de meting in een wetenschappelijke context, met inbegrip van internationaal aanvaarde meeteenheden, de praktische toepassing van deze eenheden en de interpretatie van metingen.

 • Nucleaire opwerking

  Het proces waarin radioactieve stoffen kunnen worden geëxtraheerd of gerecycled voor gebruik als nucleaire brandstof, en waarin de afvalniveaus kunnen worden teruggedrongen, echter zonder dat de niveaus van radioactiviteit of de productie van warmte vermindert.

Vaardigheden

 • Strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen voor voorzieningen en organisaties die gevaar lopen wegens blootstelling aan straling of radioactieve stoffen, zoals ziekenhuizen en nucleaire faciliteiten, voor de bescherming van personen in de gebouwen in geval van risico, evenals de minimalisering van de blootstelling aan straling tijdens de werkzaamheden.

 • Systemen voor kernenergiecentrales controleren

  Systemen voor de controle van nucleaire installaties controleren, zoals ventilatie- en waterafvoersystemen, om de goede werking te waarborgen en onregelmatigheden vast te stellen.

 • Medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

  De verschillende wettelijke en operationele maatregelen van de onderneming tegen straling uiteenzetten, zoals de vermindering van de blootstellingstijd en het dragen van beschermende uitrusting voor de werknemers en de communicatie van de noodprocedures.

 • Stralingsniveau controleren

  Meet- en testapparatuur en -technieken gebruiken voor het vaststellen van de niveaus van straling of radioactieve stoffen om blootstelling onder controle te houden en de risico’s voor de gezondheid, de veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren

  Ervoor zorgen dat het bedrijf en de werknemers de wettelijke en operationele maatregelen implementeren die zijn vastgesteld om bescherming tegen straling te waarborgen.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Strategieën voor het beheer van gevaarlijk afval ontwikkelen

  Strategieën te ontwikkelen om de efficiëntie te vergroten waarmee een faciliteit gevaarlijke afvalstoffen behandelt, vervoert en verwijdert, zoals radioactief afval, chemische stoffen en elektronica.

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

  Maak gebruik van passende beschermingsmiddelen volgens opleiding, instructies en handleidingen. Controleer de beschermingsmiddelen en gebruik deze consequent.

 • Blootstelling aan straling berekenen

  Berekenen van stralingsgegevens over procedures, zoals de duur en intensiteit van de blootstelling.

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeksactiviteiten documenteren gevaarlijk afval verwijderen verontreinigde materialen verwijderen transport van gevaarlijke stoffen opslag van gevaarlijk afval afbakenen verontreiniging vermijden naleving van richtlijnen voor gevaarlijk afval controleren verwijdering van radioactieve stoffen controleren voorschriften over blootstelling aan besmetting veiligheidsstrategieën testen mensen in verontreinigde gebieden bijstaan preventie van verontreiniging verontreiniging onderzoeken vervuilende stoffen verwijderen besmettingen beoordelen advies geven over verontreinigingspreventie veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen

Source: Sisyphus ODB