Beroep technicus wetenschappelijk laboratorium

Technici wetenschappelijk laboratorium voeren laboratoriumonderzoek, -analyses en -tests uit en ondersteunen professionals uit de biowetenschappen. Zij nemen monsters en voeren tests, metingen, onderzoeken en analyses uit op gebieden als biologie, biotechnologie, milieuwetenschap, forensische wetenschap en farmacologie. Zij observeren en monitoren laboratoriumactiviteiten, registreren testsequenties en analyseren de resultaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

Vaardigheden

 • Apparatuur voor chemische analyse gebruiken

  Laboratoriumapparatuur gebruiken, zoals atoomabsorptieapparatuur, PH- en geleidbaarheidsmeters of een zoutspraykamer.

 • Testgegevens vastleggen

  Gegevens vastleggen die geïdentificeerd werden, voornamelijk tijdens voorgaande test, om te controleren of de output van de test specifieke resultaten oplevert of om de reactie van de persoon onder een uitzonderlijke of ongebruikelijke input te beoordelen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

 • Veilig met chemicaliën werken

  De nodige voorzorgsmaatregelen nemen om chemische producten op te slaan, te gebruiken en te verwijderen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Chemicaliën mengen

  Chemische stoffen veilig mengen volgens recept, met gebruik van de juiste dosering.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Monsters voorbereiden voor tests

  Monsters nemen en voorbereiden voor het testen, de representativiteit ervan controleren, bias en de mogelijkheid van toevallige of opzettelijke besmetting vermijden. Zorgen voor een duidelijke nummering, etikettering en registratie van de monstergegevens, zodat de resultaten nauwkeurig kunnen worden afgestemd op het oorspronkelijke materiaal.

 • Wetenschappelijke meetapparatuur bedienen

  Bedienen van apparaten, machines en uitrusting voor wetenschappelijke metingen. Wetenschappelijke apparatuur bestaat uit gespecialiseerde meetinstrumenten verfijnd om het verzamelen van gegevens te vergemakkelijken.

 • Monstertests uitvoeren

  Onderzoeken en tests uitvoeren op voorbereide monsters, elke mogelijkheid van accidentele of opzettelijke besmetting tijdens de testfase vermijden. De bemonsteringsapparatuur bedienen in overeenstemming met de parameters van het ontwerp.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Chemische monsters testen

  Uitvoeren van de testprocedures op de reeds voorbereide chemische monsters, door gebruik te maken van de benodigde apparatuur en materialen. Het testen van chemische monsters omvat operaties zoals pipetteren of verdunningssystemen.

Optionele kennis en vaardigheden

immunologie effectief communiceren in de gezondheidszorg helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden protocollen voor wetenschappelijk onderzoek ontwikkelen celkweken analyseren gegevensbescherming materiële middelen controleren geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium pediatrische bloedafnameprocedures medisch laboratoriummateriaal onderhouden bloeddonatie bloedmonsters analyseren chemische testprocedures beheren medisch materiaal steriliseren beenmergtransplantaties uitvoeren technieken voor bloedafnames voorraadniveaus bewaken grond- en hulpstoffen beheren chemie goederen bestellen klinische chemie monsters etiketteren wiskunde aspiratie met fijne naald klinische cytologie kwaliteitscontrole in microbiologielaboratoria uitvoeren resultaten van hematologische testen interpreteren vragen van patiënten beantwoorden assisteren bij wetenschappelijk onderzoek inspectie van chemische processen beheren medisch afval verwerken biologische monsters naar het laboratorium sturen histopathologie dossiers archiveren van gebruikers van gezondheidszorg ontvangen biologische monsters controleren bloedtransfusies biologische monsters van patiënten verzamelen monsters voor analyse verzamelen experimentele laboratoriumgegevens analyseren testgegevens analyseren zorgen voor naleving van de milieuwetgeving biologie bloedmonsters vervoeren bloedmonsters van etiketten voorzien klinische biochemie medische dossiers van patiënten identificeren analytische wiskundige berekeningen uitvoeren vertrouwelijkheid van gegevens van gebruikers van gezondheidszorg verzekeren virologie bloedgroepclassificatie microscopische technieken wetenschappelijke documentatie archiveren werken met chemicaliën natuurkunde medische resultaten interpreteren bloedafname bij baby’s medische microbiologie celmonsters microscopisch onderzoeken verslag doen van testresultaten

Source: Sisyphus ODB