Beroep technisch tekenaar elektriciteit

Technisch tekenaars elektriciteit ondersteunen ingenieurs bij het ontwerp en de conceptualisering van elektrische apparatuur. Zij stellen met behulp van gespecialiseerde software de specificaties op van diverse elektrische systemen zoals spanningstransformatoren, elektriciteitscentrales of energievoorziening in gebouwen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrotechniek

  Beschikken over inzicht in elektrotechniek, een vakgebied dat zich bezighoudt met onderzoek en toepassingen op het gebied van elektriciteit, elektronica en elektromagnetisme.

 • CAD-software

  De CAD-software voor het aanmaken, wijzigen, analyseren of optimaliseren van een ontwerp.

 • Beginselen van elektriciteit

  Elektriciteit ontstaat wanneer elektrische stroom door een geleider loopt. Daarbij bewegen vrije elektronen zich tussen atomen. Materialen geleiden beter naarmate er meer vrije elektronen in aanwezig zijn. De drie belangrijkste grootheden van elektriciteit zijn spanning (uitgedrukt in volt), stroom (in ampère) en weerstand (in ohm).

 • Regelgeving inzake elektrische apparaten

  De nationale en internationale voorschriften voor het gebruik en de fabricage van elektrische apparatuur op de werkvloer. Deze voorschriften voorzien in regels en richtsnoeren over onder meer de beheersing van algemene risico’s, de fabricage van elektrische apparatuur, het testen van elektrische apparatuur, de aanleg van elektrische installaties, waarschuwingsetiketten en certificaten.

 • Componenten voor elektrische apparaten

  De essentiële onderdelen van een bepaald elektrisch product, zoals elektrische draden, stroomonderbrekers en schakelaars.

 • Schema's van elektrische bedrading

  De visuele schematische weergave van een elektrisch circuit, zijn componenten en de verbindingen tussen deze componenten.

 • Technische tekeningen

  Tekensoftware en de verschillende symbolen, perspectieven, meeteenheden, notatiesystemen, visuele stijlen en pagina-indelingen van technische tekeningen.

 • Tekeningen ontwerpen

  Beschikken over inzicht in ontwerptekeningen van producten, instrumenten en technische systemen.

 • Elektriciteit

  Inzicht hebben in de principes van elektriciteit en elektrische stroomkringen en de daaraan verbonden risico’s.

 • Handmatige ontwerptechnieken

  Technieken die worden gebruikt om gedetailleerde tekeningen van het ontwerp te maken met behulp van gespecialiseerde potloden, linialen, sjablonen en schalen.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

Vaardigheden

 • Concepten aanpassen

  Tekeningen, schematische diagrammen en ontwerpen aanpassen overeenkomstig de specificaties.

 • Waarborgen dat materiaal aan de eisen voldoet

  Ervoor zorgen dat de door de leveranciers verstrekte materialen aan de gestelde eisen voldoen.

 • Software voor technisch tekenen gebruiken

  Technische ontwerpen en technische tekeningen met behulp van gespecialiseerde software creëren.

 • Elektrische systemen ontwerpen

  Opstellen van schetsen en ontwerpen van elektrische systemen, producten en onderdelen met behulp van software en apparatuur voor computerondersteund ontwerp (CAD). Schema’s van de panelen, elektrische schema’s, elektrische bedradingsschema’s en andere montagegegevens.

 • Elektrische systemen modelleren

  Een elektrisch systeem, product of onderdeel modelleren en simuleren, zodat de levensvatbaarheid van het product kan worden beoordeeld en de fysieke parameters kunnen worden onderzocht voordat het product daadwerkelijk wordt gebouwd.

 • Prototypes ontwerpen

  Prototypes van producten of componenten van producten ontwerpen door ontwerp- en engineeringprincipes toe te passen.

 • Elektrische schema's interpreteren

  Lezen en begrijpen van blauwdrukken en elektrische schema's; begrijpen van technische instructies en technische handleidingen voor het monteren van elektrische apparatuur; begrijpen van de elektriciteitstheorie en elektronische componenten.

 • Voorschriften met betrekking tot verboden materialen naleven

  Naleven van de regelgeving inzake het verbod op zware metalen in soldeerstoffen, vlamvertragers in kunststoffen en ftalaatplastificeermiddelen in kunststoffen en kabelboomisolatie, krachtens de EU-richtlijnen RoHS/WEEE en de Chinese RoHS-wetgeving.

 • Blauwdruk tekenen

  Specificaties opstellen voor machines, apparatuur en bouwconstructies. Specificeren welke materialen moeten worden gebruikt en hoe groot de onderdelen zijn. Verschillende hoeken en aanzichten van het product tonen.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

 • Technische tekeningen maken

  Gedetailleerde technische plannen opstellen van machines, uitrusting, gereedschap en andere producten.

 • CAD-software gebruiken

  Computer-aided design (CAD)-systemen gebruiken om te helpen bij de creatie, wijziging, analyse of optimalisering van een ontwerp.

 • Verzoeken van klanten verwerken op basis van REACH-verordening nr. 1907/2006

  Antwoorden op verzoeken van particuliere consumenten overeenkomstig Verordening 1907/2006 waar de aanwezigheid van zeer zorgwekkende chemische stoffen minimaal moet zijn. De klanten adviseren over de verdere gang van zaken en de bescherming ervan indien de aanwezigheid van dergelijke stoffen groter is dan verwacht.

Optionele kennis en vaardigheden

montage-instructies ontwikkelen virtueel model van een product maken elektromechanische systemen ontwerpen technische documentatie aanleveren concepten nakijken fabricageprocessen assemblagetekeningen voorbereiden materiaallijsten opstellen productieprocessen plannen technische beginselen technische communicatievaardigheden toepassen elektromechanica communiceren met klanten gegevens over de voortgang van het werk bijhouden werknemers opleiden handmatige ontwerptechnieken gebruiken cae-software

Source: Sisyphus ODB