Beroep toezichthouder diervoeder

Toezichthouders diervoeder houden toezicht op het productieproces van diervoeders. Zij controleren de kwaliteit, nemen monsters voor laboratoria, volgen de laboratoriumresultaten op en nemen maatregelen op basis van de resultaten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Temperatuurschalen

  De temperatuurschalen Celsius en Fahrenheit.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Regelgeving voor hygiëne bij het voederen van dieren

  De voorschriften op grond waarvan exploitanten van diervoederbedrijven moeten voldoen aan de normen inzake hygiëne en traceerbaarheid en de registratie en erkenning van hun inrichtingen.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Besmettingsrisico’s bij kant-en-klare diervoeders

  Risico’s van besmetting en bederf met betrekking tot diervoeders. Preventie en reactie.

Vaardigheden

 • Werking van machines volgen

  De werking van machines volgen, de productkwaliteit beoordelen en ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de standaards.

 • Productiemonsters onderzoeken

  Visueel of handmatig onderzoeken van productiemonsters om eigenschappen als helderheid, zuiverheid, consistentie, vochtigheid en textuur te verifiëren.

 • Kwaliteitscontroles bij voedselverwerking uitvoeren

  De kwaliteit waarborgen van alle factoren die een rol spelen in een voedselproductieproces.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Milieuvriendelijk beleid volgen bij voedselverwerking

  Zorgen voor een milieuvriendelijk beleid wanneer ze met natuurlijke hulpbronnen zoals vlees, fruit en groenten werken. Dit betekent dat de middelen op de meest efficiënte en natuurvriendelijke manier worden ingezet en dat de druk op het ecosysteem tot een minimum wordt beperkt.

 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen

  Voorstellen ontwikkelen en passende besluiten nemen, rekening houdend met economische criteria.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Productie controleren

  Plannen, coördineren en regisseren van alle productie-activiteiten om er zeker van te zijn dat de goederen op tijd, in de juiste volgorde, met de juiste kwaliteit en samenstelling zijn gemaakt, vanaf de ontvangst van de goederen tot en met de verzending.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Ontvangst van grondstoffen voor diervoeders beheren

  Zorgen voor de aankoop en ontvangst van grondstoffen, planning en uitvoering van de productie, alsmede het laden en verzenden van diervoeders.

 • Klein onderhoud controleren

  Opvolgen van het onderhoud en de uit te voeren reparaties. Het oplossen van kleine problemen en het doorverwijzen van complexere problemen naar de voor het onderhoud verantwoordelijke persoon.

 • Laboratoriumresultaten opvolgen

  De resultaten van het laboratorium analyseren en toepassen door het productieproces aan te passen. Indien nodig, verslag uitbrengen en passende maatregelen nemen.

 • Verspilling van grondstoffen beperken

  Evalueren en identificeren van mogelijkheden om hulpbronnen efficiënter te gebruiken met voortdurend streven naar het verminderen van de verspilling van nutsvoorzieningen.

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren

  Laboratoriumactiviteiten in de fabriek beheren en gebruik maken van de gegevens om de kwaliteit van de vervaardigde producten te controleren.

 • Omgaan met documentatie voor bereide diervoeders

  Registratie van de vereiste vervoersdocumenten voor bereide veevoeders. Registratie van diervoeders met medicinale werking.

 • Kwaliteit van producten op een productielijn controleren

  Controleer producten voor kwaliteit op de productielijn en verwijder defecte producten vóór en na de verpakking.

Optionele kennis en vaardigheden

betrouwbaar handelen beschikken over computervaardigheden in een voedselverwerkend team werken operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking eerste hulp bieden schriftelijke verslagen inzake werk analyseren omgaan met collega’s financiële draagkracht milieubeheersystemen gebruiken assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen op het gemak zijn in onveilige omgevingen omgaan met managers werkgerelateerde verslagen schrijven begrotingscontrole uitvoeren nieuw personeel in dienst nemen zelfvertrouwen tonen diensten op een flexibele manier uitvoeren voorraad van goederen in productie bijhouden relaties met klanten onderhouden correcte etikettering van goederen waarborgen

Source: Sisyphus ODB