Beroep touroperator manager

Touroperator managers zijn verantwoordelijk voor het beheer van personeel en activiteiten die verband houden met de organisatie van pakketreizen en andere toeristische diensten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Markt voor toerisme

  De studie van de markt voor toerisme op internationaal, regionaal en lokaal niveau en met in beschouwing nemen van mondiale toeristische bestemmingen.

 • Verkoopstrategieën

  De principes betreffende klantgedrag en doelmarkten met als doel de verkoop van een product of een dienst te promoten.

Vaardigheden

 • Toeristische producten ontwikkelen

  Ontwikkeling en promotie van toeristische producten, activiteiten, diensten en pakketten.

 • Een netwerk met leveranciers in de toeristensector opbouwen

  Opzetten van een wijdverbreid netwerk van toeleveranciers in de toeristische sector. Voorbereiden van het best mogelijke pakket en de best mogelijke toeristische diensten.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Toezicht houden op kwaliteitscontroles

  De kwaliteit van de geleverde goederen of diensten controleren en waarborgen door toe te zien op het feit dat alle productiefactoren voldoen aan de kwaliteitseisen. Toezicht houden op productinspecties en tests.

 • Distributiekanalen beheren

  Toezicht op de distributiekanalen, rekening houdend met de behoeften van de klanten.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Optimale distributiekanalen selecteren

  Het beste distributiekanaal voor de klant kiezen.

 • Strategieën vertalen in activiteiten en doelstellingen

  Strategische taken op operationeel niveau brengen volgens het geplande tijdschema voor het bereiken van de geplande resultaten en doelstellingen.

 • Klantenoordelen analyseren

  De opmerkingen van de klant beoordelen om na te gaan of de klanten tevreden of ontevreden over het product of de dienst zijn.

 • Reispakketten voorbereiden

  Vakantie- en reispakketten voorbereiden en accommodatie, logistiek en transportdiensten regelen, zoals gecharterde vliegtuigen, taxi's of huurauto's en extra diensten en excursies.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Over toeristentarieven onderhandelen

  Afspraken maken over toeristische verkopen door diensten, volumes, kortingen en commissiepercentages te bespreken.

 • Verkoopopbrengsten maximaliseren

  Maximaliseren van mogelijke verkoopvolumes en vermijden van verliezen door cross-selling, upselling of promotie van aanvullende diensten.

 • Producten op maat aanbieden

  Het maken en ontwikkelen van producten en oplossingen op maat voor de specifieke behoeften van de klant.

 • Leiding geven bij het afdrukken van toeristische uitgaven

  Het drukken van marketingpublicaties en materiaal voor de promotie van toeristische producten beheren.

 • Gevoelige persoonlijke gegevens verwerken

  Persoonlijke en gevoelige informatie over klanten op betrouwbare en discrete wijze beheren.

 • Toegangsstrategieën ontwikkelen

  Strategieën voor een bedrijf creëren om te zorgen voor optimale toegankelijkheid voor alle klanten.

 • Gezondheids-, veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven

  De veiligheid en de hygiëne van levensmiddelen in acht nemen bij de bereiding, vervaardiging, verwerking, opslag, distributie en levering van levensmiddelen.

 • Toezicht houden op het ontwerp en het drukken van toeristenbrochures

  Toezicht houden op het ontwerp van publicaties en materiaal voor het in de handel brengen van producten voor de promotie van toeristische producten.

 • Doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen

  Langetermijndoelstellingen en korte- tot kortetermijndoelstellingen plannen door middel van effectieve plannings- en afstemmingsprocessen op middellange termijn.

 • Strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen

  Methoden uitwerken waarmee een bedrijf een product of dienst op de markt brengt en verkoopt om inkomsten te genereren.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Marketingstrategieën plannen

  De doelstelling van de marketingstrategie bepalen voor het vaststellen van het imago, het toepassen van een prijsstrategie of het vergroten van de bekendheid van het product. Benaderingen van marketingacties vaststellen om ervoor te zorgen dat de doelstellingen op efficiënte en op lange termijn worden verwezenlijkt.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Prijsstrategieën toepassen

  Methoden toepassen die worden gebruikt voor het bepalen van de waarde van een product, rekening houdend met marktomstandigheden, acties van concurrenten, inputkosten, enz.

Optionele kennis en vaardigheden

leveranciers identificeren distributie van promotiemateriaal voor bestemmingen beheren toeristenbestemmingen ontwikkelen werkprocedures ontwikkelen operationele activiteiten coördineren een jaarlijkse marketingbegroting opstellen productie en distributie van bestemmingspromotiemateriaal beheren over de aankoop van toeristische diensten en producten onderhandelen

Source: Sisyphus ODB