Beroep tweede copiloot

Tweede copiloten zijn verantwoordelijk voor het monitoren en bedienen van diverse vliegtuigsystemen, waaronder de vaste vleugel en wentelwiek. Zij werken gedurende alle fasen van de vlucht nauw samen met de twee piloten. Zij verrichten inspecties voor, tijdens en na de vlucht en voeren aanpassingen en kleine reparaties uit. Zij controleren parameters zoals de verdeling van passagiers en vracht, de hoeveelheid brandstof, de prestaties van het vliegtuig en het juiste motortoerental volgens de instructies van de piloten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Planning voor luchthavens

  Kennis van de planning voor luchthavens voor verschillende typen vliegtuigen; gebruik maken van die informatie om middelen en mensen te mobiliseren voor de afhandeling van de vliegtuigen tijdens hun aanwezigheid op de luchthaven.

 • Besturingssystemen van vliegtuigen

  Beschikken over kennis van instellingen, eigenschappen en werking van de boordinstrumenten van een vliegtuig. Bedienen van de stuurvlakken, de instrumenten in de cockpit, de verbindingen en de besturingsorganen die nodig zijn om de vluchtrichting van een vliegtuig te regelen. Bedienen van de motorregelapparatuur om de snelheid van het vliegtuig te wijzigen.

 • Elektronica

  De werking van elektronische printplaten, processoren, chips en hardware en software van computers, met inbegrip van programmering en toepassingen. Deze kennis moet worden toegepast om ervoor te zorgen dat de elektronische apparatuur probleemloos functioneert.

 • Geografische gebieden

  Detailkennis van het geografische gebied; kennis van waar verschillende organisaties activiteiten uitoefenen.

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

  Het geheel van wet- en regelgevingen dat van toepassing is op het gebied van de burgerluchtvaart op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau. Inzicht hebben in de regelgevingen die erop gericht zijn burgers te allen tijde te beschermen in de burgerluchtvaart; ervoor zorgen dat exploitanten, burgers en organisaties zich aan deze regels houden.

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

 • Veiligheidsvoorschriften op luchthavens

  Kennis hebben van de veiligheidsvoorschriften en -instructies op luchthavens.

 • Luchtvaartmeteorologie

  Inzicht hebben in de luchtvaartmethodologie om de impact van het weer op het luchtverkeersbeheer aan te pakken. Inzicht in hoe significante veranderingen in druk- en temperatuurwaarden op luchthavens kunnen leiden tot variaties in tegen- en rugwindcomponenten en tot werkomstandigheden met slecht zicht. De kennis van luchtvaartmeteorologie kan helpen om de negatieve impact op het luchtverkeersbeheersysteem te beperken door verstoringen en de daaruit voortvloeiende problemen van verstoorde stroomsnelheden, verloren capaciteit en extra kosten te verminderen.

Vaardigheden

 • Vliegtuigonderhoud uitvoeren

  Inspectie en onderhoud van vliegtuigonderdelen uitvoeren volgens de onderhoudsprocedures en documentatie, en reparatiewerkzaamheden uitvoeren om functionele en slijtageproblemen op te lossen.

 • Visuele geletterdheid bezitten

  Grafieken, kaarten, afbeeldingen en andere grafische presentaties interpreteren die gebruikt worden in plaats van het geschreven woord. De gebruikte afbeeldingen variëren per proces; de professional moet daarom over voldoende kennis van het domein beschikken om de voorgestelde informatie te volgen en te gebruiken.

 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen

  Besturingspanelen in de cockpit- of stuurhut overeenkomstig de behoeften van de vlucht bedienen. Het beheer van elektronische systemen aan boord voor een soepele vlucht.

 • Zorgen voor de naleving van de veiligheidsmaatregelen op luchthavens

  Naleving van de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven vóór het aan boord gaan van vliegtuigen waarborgen.

 • Meteorologische informatie gebruiken

  Meteorologische informatie gebruiken en interpreteren voor activiteiten die afhankelijk zijn van klimatologische omstandigheden. Deze informatie gebruiken om advies te verstrekken over veilige activiteiten in verband met weersomstandigheden.

 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen

  Ervoor zorgen dat elk luchtvaartuig voldoet aan de toepasselijke regelgeving en dat alle onderdelen en apparatuur officieel geldige componenten hebben.

 • 3D-displays lezen

  3D-displays lezen en de informatie over posities, afstanden en andere parameters begrijpen.

 • Vliegtuigen uitvoerig controleren

  Het uitvoeren van inspecties van vliegtuigen en vliegtuigcomponenten, namelijk hun onderdelen, uitrustingsstukken en apparatuur, om storingen zoals brandstoflekken of gebreken in elektrische en druksystemen op te sporen.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Zorgen voor vlotte operaties aan boord

  Zorg ervoor dat de reis soepel en zonder incidenten verloopt. Vóór vertrek moet er gecontroleerd worden of alle beveiligings-, catering-, navigatie- en communicatie-elementen aanwezig zijn.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Omgaan met moeilijke werkomstandigheden

  Omgaan met moeilijke werkomstandigheden, zoals nachtarbeid, werk in ploegendienst en atypische arbeidsomstandigheden.

 • Mechanische problemen in vliegtuigen aanpakken

  Mechanische problemen, die zich tijdens de vlucht voordoen, identificeren en oplossen; storingen in brandstofmeters, drukindicators en andere elektrische, mechanische of hydraulische componenten identificeren.

 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving

  Taken en procedures uitvoeren om ervoor te zorgen dat luchtvaartcertificaten hun geldigheid behouden; zo nodig vrijwaringsmaatregelen nemen.

 • Navigatieberekeningen maken

  Mathematische problemen oplossen met het oog op veilige navigatie.

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren

  Controles uitvoeren voor en tijdens de vlucht: voor en tijdens de vlucht inspecties van de prestaties van het vliegtuig uitvoeren, route- en brandstofverbruik, beschikbaarheid van start- en landingsbanen, beperkingen van het luchtruim enz.

 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen

  Ervoor zorgen dat de gebruikscertificaten geldig zijn, garanderen dat de startmassa maximaal 3 175 kg bedraagt, of de minimumbemanning toereikend is volgens voorschriften en behoeften, ervoor zorgen dat de configuratie-instellingen correct zijn en controleren of de motoren geschikt zijn voor de vlucht.

Optionele kennis en vaardigheden

onafhankelijke operationele besluiten nemen reageren op veranderende navigatieomstandigheden geostationaire satellieten procedures opstarten om aan vluchteisen van helikopters te voldoen lancering van satellieten in een baan rond de aarde luchthavennormen en -voorschriften toepassen economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen beschikken over computervaardigheden

Source: Sisyphus ODB