Beroep uitvoerend medewerker bosbouw

Uitvoerend medewerkers bosbouw assisteren en ondersteunen de bosbeheerder en voeren zijn beslissingen uit. Zij houden toezicht op een team operatoren van bosbouwmachines en ondersteunen en houden toezicht op de bescherming van bossen en het milieu door het verrichten van onderzoek en het verzamelen van gegevens. Zij beheren ook plannen voor het behoud en het oogsten van hulpbronnen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Milieubeleid

  Lokaal, nationaal en internationaal beleid dat zich bezighoudt met de bevordering van de duurzaamheid van het milieu en de ontwikkeling van projecten die negatieve gevolgen voor het milieu terugdringen en de toestand van het milieu verbeteren.

 • Bosecologie

  De ecosystemen in een bos, van bacteriën tot bomen en bodemtypen.

 • Brandbestrijdingssystemen

  De apparaten en systemen die worden gebruikt om branden te blussen; de brandtypen en scheikundige verschijnselen bij brand.

 • Houtkap

  Het vellen en kappen van bomen en het omzetten ervan in hout, onder meer mechanisch kappen en verwerken.

Vaardigheden

 • Werkplekken controleren

  Er regelmatig voor zorgen dat de arbeidsomstandigheden op het terrein voldoen aan de gezondheids- en veiligheidseisen; ervoor zorgen dat het voorgestelde werk geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit van anderen.

 • Boswetgeving toepassen

  Vermogen om de boswetgeving en -beginselen efficiënt toe te passen.

 • Verkoop van hout coördineren

  Op efficiënte wijze de rendabele verkoop van hout coördineren. Bedrijven helpen bij het bereiken van de doelstellingen inzake houtproductie door de houtverkoop te beheren. De leiding nemen in de indeling van de houtverkoop en de activiteiten op het gebied van de ligging van het wegennet, met inbegrip van de grenzen voor de clearing en terbeschikkingstelling van hout, de kruishoutproductie om de volumes en de kwaliteit van de bomen te bepalen en de markering van bomen die bij commerciële uitdunningsoperaties moeten worden verwijderd.

 • Herbebossingsonderzoeken uitvoeren

  Het onderhoud en de distributie van zaailingen bepalen. Identificatie van door dieren veroorzaakte ziekte en schade. Opstellen en indienen van kennisgevingen, schriftelijke plannen en begrotingen voor herbebossing.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Bomen uitdunnen

  Het verwijderen van bepaalde bomen uit een groep om de gezondheid van de bomen, de houtwaarde en de productie te verbeteren.

 • Bospaden onderhouden

  Bospaden inspecteren om problemen, zoals omgevallen bomen, te detecteren, en herstelprocessen organiseren.

 • Vegetatie beheersen

  Vegetatie langs de zijkanten van wegen besproeien om te voorkomen dat de vegetatie op boswegen begint te groeien.

 • Bosbouwmateriaal onderhouden

  De bosbouwuitrusting controleren om ervoor te zorgen dat het bedrijfsklaar is.

 • Groene planten planten

  Handmatig of met behulp van gronduitrusting zaadjes planten.

 • Bosbouwapparatuur gebruiken

  Gebruiken van diverse bosbouwapparaten, zoals skidders, bulldozers voor het trekken van verticuteermachines of apparatuur voor de voorbereiding van het terrein over bosgebieden die moeten worden geregenereerd.

 • Voorgeschreven onkruidverdelgers gebruiken

  Onder toezicht en zoals goedgekeurd, voorgeschreven onkruidverdelgers sproeien in overeenstemming met de genoten training en verkregen vaardigheden, in de door de fabrikant aanbevolen doseringen, in overeenstemming met veiligheidsinformatiebladen en eventuele bestaande formele procedures en praktijken.

 • Houtkapactiviteiten controleren

  Ervoor zorgen dat de houtkap de contractueel overeengekomen en gespecificeerde procedures volgt. Alle problemen oplossen die zich tussentijds voordoen. Verbeteren van bestaande methoden en naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, de onderneming en de overheid.

 • Bosbranden beheren

  Bescherming van leven, eigendommen en hulpbronnen door het voorkomen van bosbranden. Brand detecteren, controleren, beperken en onderdrukken wanneer deze zich voordoet. Integreren van kennis van brandregimes, de effecten van brand en de waarden die een risico vormen, het vereiste niveau van bosbescherming en de kosten van brandgerelateerde activiteiten.

 • Toezien op bosbeheerwerkers

  Toezicht houden op en het personeel coördineren dat in de bosgebieden werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

bestuurders controleren advies geven over het planten van bomen gps-systemen gebruiken kaarten lezen verschillende communicatiekanalen gebruiken klant raad geven over technische mogelijkheden productiviteit van bossen controleren leiding geven aan een team in de bosbouw advies geven aan leidinggevenden werklast in het oog houden advies geven aan aannemers in een bosbouwteam werken apparatuur volgen milieu-incidenten melden advies geven over houtkap

Source: Sisyphus ODB