Beroep vastgoedbeheerder

Vastgoedbeheerders beheren de huisvestingsdiensten voor huurders of bewoners. Zij werken voor huisvestingsmaatschappijen of particuliere organisaties waarvoor zij huurgelden innen, panden inspecteren, voorstellen doen en verbeteringen doorvoeren met betrekking tot reparaties of burenhinder, de communicatie met huurders onderhouden, huisvestingsaanvragen afhandelen en contacten onderhouden met lokale overheden en pandbeheerders. Zij nemen werknemers aan, leiden hen op en houden toezicht op hen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Principes voor bouwconstructie

  De onderdelen en beginselen van het bouwen van gebouwen, zoals soorten muurconstructie en funderingen, defecten in muren en daken en manieren om dergelijke defecten aan te pakken.

 • Financieel beheer

  Het gebied binnen de financiële wetenschappen dat zich richt op analyses van het praktische proces en instrumenten voor het aanwijzen van financiële middelen. Het omvat de structuur van ondernemingen, investeringsbronnen en de waardevergroting van ondernemingen door besluiten van het management.

 • Financiële analyse

  Het proces van het beoordelen van de financiële mogelijkheden, de middelen en de status van een organisatie of persoon door het analyseren van financiële overzichten en verslagen om goed geïnformeerde zakelijke of financiële beslissingen te kunnen nemen.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Het omgaan met of beheren van bedrijfsprocessen op een verantwoordelijke en ethische manier, waarbij de economische verantwoordelijkheid voor de aandeelhouders even belangrijk wordt geacht als de verantwoordelijkheid voor sociale en milieubelanghebbenden.

 • Bouwverordeningen

  De richtsnoeren met minimumnormen voor gebouwen en andere bouwwerken die de volksgezondheid en de openbare veiligheid moeten waarborgen.

Vaardigheden

 • Staat van gebouwen onderzoeken

  Controleren en beoordelen van de omstandigheden van de gebouwen om fouten, structurele problemen en schade op te sporen. De algemene netheid van de gebouwen voor het onderhoud van de gronden en vastgoed-doeleinden beoordelen.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

 • Informatie geven over vastgoed

  Informatie geven over de positieve en negatieve aspecten van vastgoed en de praktische zaken die te maken hebben met financiële transacties of verzekeringsprocedures; zoals locatie, samenstelling van het vastgoed, vereisten betreffende restauratie of reparatie, de kosten van het vastgoed en de kosten verbonden aan de verzekering.

 • Financiële beleidslijnen handhaven

  De uitvoering van het financiële beleid van de onderneming met betrekking tot alle begrotings- en boekhoudprocedures van de organisatie lezen, begrijpen en handhaven.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Streven naar bedrijfsgroei

  Strategieën en plannen ontwikkelen om een duurzame groei van de onderneming te bewerkstelligen, ongeacht of het gaat om de eigen onderneming of om die van iemand anders. Ernaar streven de inkomsten en positieve kasstromen te verhogen.

 • Huur innen

  Betalingen van huurders van eigendommen ontvangen en verwerken, zoals residentiële of commerciële eigendommen, waarbij er wordt gezorgd dat de betaalde huur in overeenstemming is met het contract en dat de huurgelden tijdig worden betaald.

 • Aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken

  Nagaan of burgers die een aanvraag voor socialezekerheidsuitkeringen indienen, in aanmerking komen, door documenten te onderzoeken, de burger te interviewen en de desbetreffende wetgeving te onderzoeken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

 • Verandering van huurder afhandelen

  Administratieve kwesties bespreken met voorgaande en toekomstige huurders en de gehuurde accommodatie (ruimten, appartementen, huizen) inspecteren om ervoor te zorgen dat de renovatie- en onderhoudsovereenkomst in acht is genomen.

 • Personeel beheren

  Werknemers in dienst nemen en opleiden om hun waarde voor de organisatie te verhogen. Dit omvat een reeks activiteiten op het gebied van personeelszaken, het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en processen om een ondersteunend werkklimaat voor werknemers te creëren.

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Communiceren met huurders

  Positieve en coöperatieve communicatie met de huurders van een woning of een deel van een woning, zoals appartementen en delen van commerciële gebouwen, om efficiënte procedures op het gebied van huur en andere contractuele overeenkomsten te faciliteren en hun tevredenheid te waarborgen.

 • Contacten onderhouden met vastgoedeigenaren

  Goede werkrelaties tot stand brengen met de eigenaar, problemen en renovatiebehoeften signaleren, en advies geven over de keuze van de huurders.

 • Advies geven over financiële zaken

  Overleg plegen, advies uitbrengen en oplossingen voorstellen met betrekking tot financieel beheer, zoals het verwerven van nieuwe activa, het doen van investeringen en het toepassen van fiscale efficiëntiemethoden.

 • Informatie geven over huurovereenkomsten

  De verhuurder of huurder op de hoogte brengen van de plichten en rechten van de verhuurder en de huurder, zoals de verantwoordelijkheid van de verhuurder voor het onderhoud van de goederen en van de rechten van uitzetting in geval van contractbreuk, en de verantwoordelijkheid van de huurder om tijdig huur te betalen en nalatigheid te vermijden.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Toewijzing van plaats plannen

  De beste toewijzing en benutting plannen van ruimte en middelen, of reorganisatie van de huidige gebouwen.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Naleving van bouwvoorschriften controleren

  Bepalen of een constructie in overeenstemming is met de wet- en regelgeving.

Optionele kennis en vaardigheden

vastgoedmarkt schadebeoordeling organiseren inventaris van vastgoed voorbereiden bezichtiging van vastgoed organiseren overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten behoeften van een gemeenschap analyseren vastgoedmarkt onderzoeken gemeenschapsrelaties opbouwen onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen financiële informatie verzamelen energieprestaties van gebouwen werken met gemeenschappen wetgeving inzake sociale huisvesting grote reparaties aan gebouwen melden regelgeving inzake brandveiligheid financiële informatie over eigendommen verzamelen

Source: Sisyphus ODB