Beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw

Veiligheidsinspecteurs mijnbouw houden toezicht op gezondheids- en veiligheidssystemen in de mijnbouw. Zij rapporteren arbeidsongevallen, stellen ongevallenstatistieken op, schatten de risico's voor de veiligheid en gezondheid van werknemers in en stellen oplossingen of nieuwe metingen en technieken voor.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Tests op drugsmisbruik uitvoeren

  Alcohol- en drugstests uitvoeren overeenkomstig het beleid en de procedures van de overheid en de het bedrijf. Steekproefsgewijze, op redelijke verdenking en na een ongeval tests uitvoeren met behulp van basisuitrusting.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren

  Inspecteren van mijngebieden om veilige werkomstandigheden en apparatuur te waarborgen.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden

  Ondersteunen van en assisteren bij de uitvoering van gezondheidsprogramma's voor werknemers.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw

  Organiseer opleidingen op het gebied van de veiligheid van mijnen voor werknemers, supervisors en het management.

 • Helpen bij het nemen van bloedmonsters

  Samenwerken met het medisch team bij het nemen van bloedmonsters.

 • Mijnongelukken onderzoeken

  Onderzoek naar mijnongelukken uitvoeren; onveilige werkomstandigheden vaststellen en maatregelen ter verbetering ontwikkelen.

Optionele kennis en vaardigheden

mechanica elektriciteit chemie ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

Source: Sisyphus ODB