Beroep verhuurmanager

Verhuurmanagers zien toe op de activiteiten van een verhuurkantoor of -station en het personeel daarvan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Financiële draagkracht

  Financiële verrichtingen zoals berekeningen, kostenramingen, begrotingsbeheer waarbij rekening wordt gehouden met relevante commerciële en statistische gegevens, zoals gegevens over materialen, leveringen en mankracht.

Vaardigheden

 • Klanten werven

  Activiteiten opstarten om nieuwe en interessante klanten aan te trekken. Vragen naar aanbevelingen en referenties en zoeken naar plaatsen waar potentiële klanten zich bevinden.

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Wagenpark onderhouden

  Een vloot van nieuwe en tweedehands voertuigen onderhouden en coördineren.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Bedrijfsnormen volgen

  Leiden en managen volgens de gedragscode van de organisatie.

 • Contracten beheren

  Onderhandelen over de termijnen, voorwaarden, kosten en andere specificaties van een contract, om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de wettelijke vereisten en juridisch afdwingbaar zijn. Toezien op de uitvoering van het contract, eventuele wijzigingen overeenkomen en documenteren.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Oplossingen voor problemen creëren

  Problemen oplossen die zich voordoen bij het plannen, prioriteren, organiseren, faciliteren en evalueren van prestaties. Gebruik maken van systematische verzameling, analyse en synthese van informatie om de huidige praktijk te evalueren en nieuwe inzichten daarover te genereren.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Concurrentie op de markt in de verhuursector analyseren

  Op de hoogte blijven van de activiteiten en concurrentievoordelen van de concurrenten in de verhuursector.

 • Vraag naar producten inschatten

  De vraag naar producten en diensten verzamelen, analyseren en berekenen op basis van verslagen en aankoopactiviteiten van klanten.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Verkoopverslagen opstellen

  Gegevens bijhouden over oproepen en over producten die tijdens een bepaalde periode werden verkocht, zoals gegevens over verkoopvolumes, het aantal nieuwe accounts die gecontacteerd werden en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Software voor verhuurbeheer gebruiken

  Software voor verhuurbeheer gebruiken om aspecten van de activiteit te monitoren, zoals de financiën, verhuuractiviteiten en facturen.

 • Wiskundige instrumenten gebruiken om voertuigen te beheren

  Gebruik van wiskundige instrumenten en elektronische apparatuur voor het beheer van de activiteiten met voertuigen en klanten, en het uitvoeren van routineactiviteiten om om te gaan met cijfers en berekeningen.

 • Voertuigen aankopen

  De aanschaf van het juiste aantal van voertuigen voor de winkel van de dealer. Het papierwerk afwerken dat hiermee te maken heeft.

Optionele kennis en vaardigheden

werknemers opleiden principes van teamwerk vertrouwensband opbouwen met personen met verschillende culturele achtergronden autobediening verschillende talen spreken zorgen dat aan de kwaliteitsnormen inzake voertuigen wordt voldaan mededingingswetgeving contractenrecht schade aan voertuigen controleren arbeidswet onderhoud van voertuigen beheren soorten voertuigen commercieel recht achterstallige huur afhandelen

Source: Sisyphus ODB