Beroep verpleeghulp

verpleeghulp
Credits: Shutterstock.com

Verpleeghulpen werken in teams van verpleegkundigen binnen de vakgebieden verpleging, sociale zorg, klinische zorg en zorg voor mensen van alle leeftijden. Verpleeghulpen helpen bij de bevordering en het herstel van de gezondheid van patiënten door fysieke en psychologische ondersteuning te bieden aan patiënten, vrienden en families.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken verpleeghulp

 • Signaleert en rapporteert over veranderingen in de conditie van de patiënt.
 • Past praktische interventieprocedures toe bij gedragsproblemen of dementie van patiënten.
 • Voert basale (medische) handelingen uit, zoals het meten van de bloeddruk en aanbrengen van bandages.
 • Verzamelt monsters zoals urine, ontlasting of speeksel.
 • Assisteert bij rehabilitering, basisbehandelingen en medicatie.
 • Helpt patiënten bij activiteiten zoals lopen, het doen van oefeningen en in en uit bed komen.
 • Draait en verplaatst bedlegerige patiënten, alleen of met hulp van anderen, om doorliggen te voorkomen.
 • Helpt, indien nodig, patiënten met de voeding.
 • Bereidt patiënten voor op een operatie, behandeling of onderzoek door hen te wassen, verzorgen, scheren, kleden of draperen.
 • Verricht huishoudelijk werk, zoals kamers schoonmaken en beddengoed verschonen.
 • Steriliseert en onderhoudt gebruikte hulpmiddelen.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Hoofdverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (hbo)
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige

Kennis

 • Mensgerichte zorg

  De benadering van de mensgerichte zorg wat inhoudt dat patiënten als gelijkwaardige partners worden behandeld bij de planning en ontwikkeling van de zorg, en waarbij patiënten en hun behoeften centraal staan in alle besluiten.

 • Zorg voor personen met een handicap

  De specifieke methoden en werkwijzen bij de zorg aan personen met lichamelijke en geestelijke beperkingen en leerstoornissen.

 • Verplegingswetenschap

  De factoren die van invloed zijn op de menselijke gezondheid en de therapeutische maatregelen die de gezondheid bevorderen met als doel iemands geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Verzorgingsbeginselen

  De ethiek, de gedragscodes, de filosofie van de verzorging, de filosofie van de mensenrechten en de theorieën en concepten op het gebied van verzorging.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

Vaardigheden

 • Basisondersteuning aan patiënten bieden

  Patiënten en burgers ondersteuning bieden bij dagelijkse activiteiten zoals hygiëne, comfort, mobilisatie en voedselbehoeften.

 • Fundamentele tekenen van patiënten controleren

  De fundamentele en andere signalen van de patiënt in de gaten te houden, de door de verpleegkundige aangegeven acties ondernemen en, indien van toepassing, aan hem/haar verslag uitbrengen .

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen

  Het uitvoeren van acties, door vooraf problemen te identificeren en te analyseren, die het zoeken naar de meest gunstige oplossing voor de patiënt, het gezin en de gemeenschap faciliteren, het bereiken van doelstellingen, het verbeteren van de resultaten en het behouden van de kwaliteit van hun werk.

 • Verpleegkundige zorg plannen

  Verpleegkundige zorg plannen, met vaststelling van de verpleegkundige doelstellingen, beslissen over de te treffen verpleegkundige maatregelen, aandacht schenken aan gezondheidseducatie en preventieve maatregelen en het waarborgen van de continuïteit en de waarborging van de zorg.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Verplegende zorg implementeren

  Verplegende zorg implementeren bij de behandeling van patiënten om de beroepspraktijk te verbeteren.

 • Afwijkingen identificeren

  Bepalen wat normaal en abnormaal is normaal en abnormaal is met betrekking tot het welzijn van patiënten, middels ervaring en scholing, en aan de verpleegkundigen rapporteren wat abnormaal is.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Communiceren met verplegend personeel

  Communiceren met verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers om te zorgen voor de verstrekking van goede en veilige patiëntenzorg.

 • Persoonsgerichte zorg toepassen

  Personen behandelen als partners bij de planning, ontwikkeling en beoordeling van de zorg, om ervoor te zorgen dat het passend is voor hun behoeften. Hen en hun zorgverleners centraal stellen in alle besluiten.

 • Verpleegkundigen ondersteunen

  Ondersteunen van verpleegkundigen met de voorbereiding en verstrekking van diagnostische en behandelingsinterventies.

 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg

  De bevordering en ontwikkeling van verpleging in langdurige zorg, comorbiditeit en in situaties van afhankelijkheid mogelijk maken om de persoonlijke autonomie van het individu en de relaties met de omgeving op elk moment van het gezondheids- en ziekteproces in stand te houden.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Grondbeginselen van verpleging implementeren

  Ten uitvoer leggen van de theoretische en methodologische grondbeginselen en beginselen van de verpleegkunde, de verpleegkundige basisinterventies met betrekking tot wetenschappelijk bewijs en de beschikbare middelen.

 • Samenwerken met verplegend personeel

  Samenwerken met verpleegkundigen en andere zorgverleners bij het ondersteunen van de basiszorg voor patiënten.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen

  In de gezondheidszorg rekening houden met duurzaamheidsbeginselen en streven naar een rationeel gebruik van middelen.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Professionele zorg bieden bij verpleging

  Professionele zorg verlenen die afgestemd is op de behoeften van personen, gezinnen en groepen op het gebied van gezondheidszorg en verpleging, en daarbij rekening houden met de wetenschappelijke ontwikkelingen en met de kwaliteits- en veiligheidseisen die in overeenstemming met de wettelijke/beroepsregels zijn vastgesteld.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

Optionele kennis en vaardigheden

acute zorg reanimatie palliatieve zorg maaltijden uitdelen aan patiënten kindergeneeskunde innovaties in de verpleging interne geneeskunde soorten handicaps menselijke fysiologie omgaan met noodzorgsituaties elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging beheersing van infecties pathologie veilig beheer van geneesmiddelen menselijke anatomie positief beeld van verpleging promoten klinische geriatrie geneesmiddelen primaire zorg adolescentengeneeskunde farmacologie

Source: Sisyphus ODB