Beroep veterinair technicus

Veterinair technici verlenen dierenartsen technische en administratieve ondersteuning in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Veterinair technicus: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Anatomie van dieren

  De studie van lichaamsdelen van dieren, hun structuur en dynamische relaties, op een niveau dat relevant is voor de specifieke bezigheid.

 • Omgevingsverrijking voor dieren

  Soorten, methoden en gebruik van verrijking voor dieren om de expressie van natuurlijk gedrag mogelijk te maken, met inbegrip van ecologische prikkels, het voederen, puzzels, speelvoorwerpen, sociale en opleidingsactiviteiten.

 • Tekenen van ziekte bij dieren

  Fysieke, gedrags- en milieugerelateerde tekenen van gezondheid en ziekte bij verschillende dieren.

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving

  Veilige werkmethoden in een veterinaire omgeving om gevaren en bijbehorende risico's te identificeren en zo ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönoses, chemicaliën, apparatuur en werkomgeving.

 • Dierenwelzijn

  Algemeen erkende behoeften aan dierenwelzijn zoals toegepast op soorten, situatie en bezetting. Deze thema's zijn: de behoefte aan een geschikte omgeving
de behoefte aan goede voeding
de behoefte om normale gedragspatronen te kunnen vertonen
de behoefte om samen met, of gescheiden van andere dieren te worden gehuisvest
de behoefte om te worden beschermd tegen pijn, lijden, verwondingen en ziekte.

 • Fysiologie van dieren

  De studie van het mechanische, fysieke, bio-elektrische en biochemische functioneren van dieren, hun organen en hun cellen.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren

  Bewustzijn van de maatregelen op het gebied van hygiëne en bioveiligheid bij het werken met dieren, met inbegrip van de oorzaken, de overdracht en de preventie van ziekten en de toepassing van beleidsmaatregelen, materialen en uitrusting.

Vaardigheden

 • Dieren voorbereiden voor anesthesie

  Dieren voorbereiden op anesthesie, met inbegrip van het uitvoeren van pre-anesthesiecontroles en -procedures en het rapporteren van de bevindingen.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures

  Dierenartsen helpen bij het voorbereiden van het dier en de apparatuur voor medische procedures en zorg en steun bieden voor het dier dat de medische procedure ondergaat.

 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen

  Uitrusting en dieren voor diagnostische tests voor diergeneeskundig gebruik voorbereiden. Het afnemen van monsters of het ondersteunen van de verzameling van monsters. Het bewaren van de monsters van dieren voor analyse en de mededeling van de resultaten. Zorgdragen voor de dieren die worden onderzocht.

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving

  In een veterinaire omgeving veilige werkmethoden toepassen om gevaren en de daaraan verbonden risico’s vast te stellen teneinde ongevallen of incidenten te voorkomen. Dit omvat letsels door dieren, zoönotische ziekten, chemicaliën, apparatuur en werkomgevingen.

 • Assisteren bij het toedienen van veterinaire anesthetica

  De dierenarts helpen bij het toedienen van anesthetica aan dieren en bij het instandhouden en bewaken van de anesthesie tijdens veterinaire procedures.

 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren

  Verantwoordelijkheid nemen voor levenslang leren en voortdurende professionele ontwikkeling. Zich engageren in leren om de vakbekwaamheid te ondersteunen en te actualiseren. Identificeren van prioritaire gebieden voor professionele ontwikkeling op basis van reflectie over de eigen praktijk en door contact met collega's en belanghebbenden.

 • Omgaan met uitdagende mensen

  Veilig werken en effectief communiceren met individuen en groepen mensen die zich in uitdagende omstandigheden bevinden. Dit omvat de herkenning van tekenen van agressie, verdriet, bedreiging en hoe dit aan te pakken om de persoonlijke veiligheid en die van anderen te bevorderen.

 • Helpen bij het toedienen van vloeistoffen aan dieren

  Voorbereiden van de apparatuur voor het toedienen van vloeistoffen aan dieren, het dier observeren tijdens de behandeling en de vochtbalans bewaken.

 • Omgaan met veterinaire noodgevallen

  Onvoorziene voorvallen met betrekking tot dieren en omstandigheden die dringende maatregelen vereisen, op passende professionele wijze behandelen.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Helpen bij veterinaire chirurgie

  De dierenarts bijstaan bij chirurgische ingrepen door de taken van een algemene dierenartsassistent uit te voeren.

 • Werkomgeving in een dierenartsenpraktijk onderhouden

  Werkomgevingen, waaronder apparatuur en materiaal, voorbereiden en onderhouden voor gebruik, en ervoor zorgen dat de apparatuur en materialen beschikbaar zijn.

 • Omgeving voorbereiden voor veterinaire ingrepen

  Voorbereiden van de chirurgische omgeving, met inbegrip van de ruimten voor de voorbereiding, de operatiezalen, de uitrusting en de materialen, voorafgaand aan de operatie.

 • Veterinair anesthesiemateriaal voorbereiden

  De uitrusting en materialen voor de anesthesie van dieren voorbereiden.

 • De veterinaire chirurg bijstaan als operatieassistent

  Ondersteuning bieden bij het op steriele wijze omgaan met apparatuur en materialen tijdens chirurgische ingrepen in de operatiekamer.

 • Dieren voorbereiden voor veterinaire ingrepen

  Dieren voorbereiden op kleine en grote chirurgische procedures, ze correct positioneren en de huid voorbereiden met gebruik van aseptische technieken.

 • Veterinaire diagnostische beeldvormingsprocedures ondersteunen

  De uitrusting en het dier voor diagnostische beeldvorming voorbereiden. Gedragsprocedures voor diagnostische beeldvorming uitvoeren of ondersteunen. Zorg bieden aan het dier dat een diagnostische beeldvorming ondergaat.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Welzijn van dieren controleren

  De fysieke conditie en het gedrag van de dieren in het oog houden en eventuele problemen of onverwachte veranderingen melden, met inbegrip van tekenen van gezondheid of slechte gezondheid, het uiterlijk, de staat van de huisvesting van de dieren, de inname van voedsel en water en de omgevingsomstandigheden.

 • Toestand van gehospitaliseerde dieren controleren

  De gehospitaliseerde dieren in de gaten houden en de nodige aanpassingen toepassen op gebieden als voeding, hygiëne en pijnbeheersing.

 • Eerste hulp bieden aan dieren

  Toedienen van een spoedbehandeling om verslechtering van de aandoening, het lijden en de pijn te voorkomen totdat er een beroep op de diergeneeskundige bijstand kan worden gedaan. Voorafgaand aan de eerste hulp van een dierenarts moet een basisbehandeling worden uitgevoerd door niet-dierenartsen. Van niet-dierenartsen die een spoedbehandeling aanbieden, wordt verwacht dat zij zo spoedig mogelijk behandeling door een dierenarts zoeken.

Optionele kennis en vaardigheden

wachtruimte van een dierenartsenpraktijk beheren zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren gegeven instructies volgen werkschema's volgen diergeneeskundige terminologie veeteeltwetenschappen voorraden van veterinair materiaal beheren steun bieden aan veterinaire klanten gedrag van dieren beoordelen dieren ethisch behandelen veterinaire klinische gegevens beheren telefonisch communiceren samenwerken met dierdeskundigen tarieven per uur berekenen professionele gegevens bijhouden schriftelijke instructies volgen schema's plannen werkprocedures volgen betalingen verwerken situatie van dieren begrijpen beslissingen nemen over het welzijn van het dier omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden

Source: Sisyphus ODB