Beroep viskooitechnicus

Viskooitechnici werken in de productie van aquatische organismen in aangroeiende processen in kooien te water (zoet water, brak water, zout water).

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beoordeling van groei

  De verschillende methoden die worden gebruikt om de groei van de belangrijkste geteelde soorten te evalueren.

 • Ongedierte en ziekten

  Soorten ongedierte en ziekten en de beginselen van verspreiding en behandeling.

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Gebruik van heftoestellen

  Gebruik van verschillende soorten hefwerktuigen, zoals lieren, telescopische laders, zeekranen, vorkheftrucks.

 • Waterstromingen

  Inzicht in het effect van waterstromingen op viskwekerijen, in kooien, vijvers, lagunes en rivieren.

 • Rangschikking van vissen

  De methode volgens welke vissen worden ingedeeld op basis van hun verschillende kenmerken: soort, formaat, kwaliteit en gesteldheid.

Vaardigheden

 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen

  Voeding ter plaatse bijmaken. De dieren met de hand voeren of met voedermachines volgens overeengekomen protocollen. Het gedrag van de dierenvoeding in de gaten houden.

 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden

  Voorbereidingen treffen voor het gebruik van kleine vaartuigen, zowel met als zonder vergunning.

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren

  Dagelijkse voedingsschema’s voor vissen implementeren om rekening te houden met variaties in de omgeving. De voedingsschema’s worden gevolgd door de accurate implementatie van voederprocedures. Aanpassingen aan voederschema’s aanbrengen om rekening te houden met schommelingen in productieprestaties en variaties in omgevingsomstandigheden. Gespecialiseerde voederschema’s beheersen ter ondersteuning van specifieke productie-eisen. Veranderingen in voedergedrag onderzoeken om de oorzaak en vereiste correctieve actie te bepalen.

 • Zorg dragen voor voederactiviteiten

  Handmatig voederen. Geautomatiseerde voedersystemen kalibreren en bedienen.

 • Onderhoud van kooimateriaal en -machines uitvoeren

  Onderhoud van kooimateriaal en -machines uitvoeren, zoals insluitsystemen, hefwerktuigen, transportuitrusting en ontsmettingsuitrusting.

 • Sterftecijfers van vissen volgen

  Monitoring van de vissterfte en beoordeling van mogelijke oorzaken.

 • Aquatische productieomgevingen controleren

  Het effect van biologische omstandigheden zoals algen en aangroeiorganismen beoordelen door de waterinname, het stroomgebieden en het gebruik van zuurstof te beheren.

 • Waterbehandelingen uitvoeren

  Regelmatig watertests uitvoeren en ervoor zorgen dat de processen voor het behandelen en filteren van water in overeenstemming zijn met redelijke beheerspraktijken, industrienormen en algemeen aanvaarde landbouwpraktijken Eerdere waterverontreinigingen, de bron van de verontreiniging en gesaneerde verontreinigingen registreren. Risicobeperkende maatregelen nemen om verdere verontreiniging te voorkomen.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Toezien op kooinetsystemen

  Toezien op kooinetsystemen en -netreparaties. Drijvers en meertouwen onderhouden en schoonmaken.

 • Gezondheidsstatus van vissen controleren

  De gezondheid van vissen controleren op basis van het voeren en het algemeen gedrag. Omgevingsparameters interpreteren en sterfgevallen analyseren.

 • Levende vissen op afwijkingen testen

  Screenen naar misvormingen bij levende vissen, inclusief larven

 • Duikapparatuur controleren

  Controleren of de duikuitrusting goed is gecertificeerd om de geschiktheid ervan te garanderen. Ervoor zorgen dat de duikuitrusting voor gebruik, ten minste één keer per dag, door een bevoegd persoon wordt onderzocht. Ervoor zorgen dat het naar behoren wordt getest en gerepareerd.

 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten

  Voorbereiden van de omgeving en apparatuur voor gespecialiseerde behandelingen voor visziekten, waaronder vaccinatiebehandelingen.

 • Klein vaartuig besturen

  Besturen van kleine vaartuigen die gebruikt worden voor transport en voeding.

 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren

  Maatregelen ter preventie van ziekten voor vis, weekdieren en schaaldieren voor grondgebonden en op water gebaseerde aquacultuurvoorzieningen uitvoeren.

 • Kooimateriaal voor aquacultuur onderhouden

  Het kooimateriaal voor aquacultuur onderhouden, door het uitvoeren van taken zoals het schoonmaken van drijvers en het plaatsen van touwen in de kooien.

 • Visbehandelingen toepassen

  De voorgeschreven behandeling van de vissen toepassen onder toezicht, met inbegrip van assistentie bij de vaccinatie-onderdompeling en injectieprocedures.

 • Vismonsters bewaren voor diagnose

  Het verzamelen en bewaren van monsters van larven, vissen en weekdieren of laesies voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Duikuitrusting onderhouden

  Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, inclusief kleine reparaties, aan duikuitrusting.

 • Eetgedrag controleren

  Toezien op het voedergedrag van boerderijdieren. Informatie verzamelen over de groei van de dieren en de toekomstige groei voorspellen. Bewaken en beoordelen van biomassa, rekening wordt houdend met de mortaliteit.

 • Veelvoorkomende ziekten bij aquatische soorten identificeren

  Veelvoorkomende ziekten bij aquatische soorten identificeren. Veelvoorkomende symptomen en laesies observeren en beschrijven.

 • Abnormaal vissengedrag waarnemen

  Het observeren, beschrijven en volgen van abnormaal gedrag van de vissen met betrekking tot het voederen, zwemmen, aan de oppervlakte verschijnen.

 • Voedersystemen controleren

  Ervoor zorgen dat de voedingspatronen, de voedersystemen en de controle-instrumenten werken. Analyseren van de feedback van de instrumenten.

 • Waterdebiet meten

  Meting van waterdebiet, waterinname en de stroomgebieden.

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Afval verwerken

  Biologisch en chemisch afval verwerken en verwijderen volgens de voorschriften.

 • Vissorteeraparatuur onderhouden

  Uitrusting en gebieden vaststellen om vis effectief te classificeren in overeenstemming met de vereisten. De uitrusting tijdens het hele classificatieproces in een bruikbare toestand houden. De uitrusting na gebruik schoonmaken en opbergen.

 • Duikinterventies uitvoeren

  Hyperbare ingrepen uitvoeren bij een maximale druk van 4 atmosfeer. De persoonlijke uitrusting en het hulpmateriaal voorbereiden en beoordelen; de duik uitvoeren en superviseren; onderhoud van de duikapparatuur en de hulpuitrusting uitvoeren; de veiligheidsmaatregelen toepassen ter garantie van de veiligheid van de duikers bij het maken van laag diepe duiken.

 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen

  De waterkwaliteit analyseren door onder meer de staat van temperatuur en zuurstof te controleren.

 • Waterkwaliteitsparameters meten

  De kwaliteit van het water garanderen door rekening te houden met verschillende elementen, zoals de temperatuur.

 • Waterchemische analyses uitvoeren

  Waterchemische analyses uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

noodcommunicatiesystemen bedienen continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken tijdskritische besluiten nemen vistuig voorbereiden touwen onderhouden aquatische soorten oogsten visvangstmateriaal prepareren beschikken over computervaardigheden communicatiemiddelen gebruiken onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen omgaan met touwen gevangen vis behandelen kooinetten beheren verschillende communicatiekanalen gebruiken zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers verschillende talen spreken communiceren in het engels op competent gebruiksniveau interne communicatiesystemen onderhouden aquatische dieren voorbereiden voor de oogst

Source: Sisyphus ODB