Beroep voedselproductieplanner

Voedselproductieplanners stellen productieplannen op, evalueren alle variabelen in het proces en streven ernaar om de productiedoelstellingen te verwezenlijken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen

  Toepassen van statistische methoden van opzet van experimenten (DOE) en de controle van het statistisch proces (SPC) met het oog op de controle van de fabricageprocessen.

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Knelpunten opsporen

  Knelpunten in de toeleveringsketen in kaart brengen.

 • Productieniveaus aanpassen

  De huidige productieniveaus aanpassen en ernaar streven de huidige productiecijfers te verbeteren met het oog op economische winst en marges. Onderhandelen over verbeteringen bij de diensten voor verkoop, verzending en distributie.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Opslag van ingrediënten volgen

  De opslag van ingrediënten en de vervaldatums volgen via wekelijkse rapportering om te komen tot een goede voorraadrotatie en vermindering van afval.

 • Beheer van grondstoffen ondersteunen

  Het beheer van de door de afdeling voor de productie vereiste grondstoffen en installaties ondersteunen. Toezicht houden op de behoeften aan materiaal en informeren wanneer de voorraden weer bijbesteld moeten worden.

 • Voedselproductieplannen opstellen

  Leveren van het productieplan binnen de afgesproken budget- en serviceniveaus.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie

  Ervoor zorgen dat het volledige proces van de productie van levensmiddelen, van de ontvangst van grondstoffen, de productie, de productie van levensmiddelen en de verpakking, kosteneffectief en efficiënt is.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Kortetermijndoelstellingen implementeren

  Prioriteiten en onmiddellijke maatregelen bepalen voor de nabije toekomst.

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Productieplannen uitsplitsen

  Opsplitsing van de productie in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse plannen met duidelijke doelstellingen en streefcijfers.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Productieworkflow verbeteren

  De productieworkflow verbeteren door het analyseren en ontwikkelen van logistieke plannen die van invloed zijn op de productie en de distributie.

 • Achterstanden beheren

  Beheer van de status van de werkcontrole en de achterstanden om de voltooiing van de werkorders te garanderen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

Optionele kennis en vaardigheden

nieuw personeel in dienst nemen routineverslagen schrijven procesoptimalisering leiden ergonomie van de werkplek beoordelen geschreven inhoud aanbieden op het gemak zijn in onveilige omgevingen op de hoogte blijven van regelgeving normen voor voedselveiligheid voorraad van voedsellaboratoria bijhouden schriftelijke verslagen inzake werk analyseren omgaan met collega’s betrouwbaar handelen een computer gebruiken omgaan met managers wetenschappelijke methoden toepassen werkgerelateerde verslagen schrijven zelforganisatie plannen vreemde talen gebruiken voor internationale handel productiewerkzaamheden voor levensmiddelenfabrieken plannen

Source: Sisyphus ODB