Beroep voorman civiele onderwaterbouw

Voormannen civiele onderwaterbouw houden toezicht op onderwaterbouwprojecten zoals tunnels, kanaalsluizen en brugpijlers. Zij begeleiden en instrueren beroepsduikers in de bouw en zorgen ervoor dat ze zich aan de veiligheidsvoorschriften houden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Systemen voor duikvaartuigen

  De kenmerken, werking en manier van werken met dynamische positioneringssystemen, constructieschepen en duikondersteuningsvaartuigen.

 • Vereisten voor duikoperaties

  Het operationele plan en het noodplan voor de duikoperatie, de duikuitrusting die bij de duikoperatie moet worden gebruikt, de duikseinen die bij de duikoperatie worden gebruikt, de bij de duikoperatie te gebruiken decompressieprocedures in het water en de eventuele noodprocedures die bij de duikoperatie moeten worden gebruikt.

 • Procedures voor kwaliteitscontrole

  De procedures om een product of systeem te inspecteren teneinde te waarborgen dat het aan de specificaties en eisen voldoet.

 • Duikapparatuur

  Uitrusting die wordt gebruikt bij het duiken, waaronder natpakken en droogpakken, helmen, duikuitrustingen en alle noodzakelijke uitrustingen die zorgen voor de verbinding met het oppervlak.

Vaardigheden

 • Duikoperaties onderbreken indien nodig

  De duikoperatie beëindigen of onderbreken als u van oordeel bent dat een voortzetting van de operatie de gezondheid of veiligheid van een betrokken persoon in gevaar kan brengen.

 • Gegevens over de voortgang van het werk bijhouden

  Het bijhouden van de voortgang van de werkzaamheden, inclusief tijd, defecten, storingen enz.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • De geplande tijdslimiet naargelang de diepte van de duik nakomen

  Ervoor zorgen dat een duiker vanaf een bepaalde diepte terugkeert nadat de geplande termijn is verstreken.

 • Duikapparatuur controleren

  Controleren of de duikuitrusting goed is gecertificeerd om de geschiktheid ervan te garanderen. Ervoor zorgen dat de duikuitrusting voor gebruik, ten minste één keer per dag, door een bevoegd persoon wordt onderzocht. Ervoor zorgen dat het naar behoren wordt getest en gerepareerd.

 • Werk van werknemers beoordelen

  De noodzaak voor arbeid beoordelen voor het werk dat gaat komen. De prestaties van het team van werknemers beoordelen en leidinggevenden hiervan op de hoogte brengen. Werknemers aanmoedigen en ondersteunen bij het leren, door hen technieken te leren en de toepassing te controleren om de kwaliteit van de producten en de arbeidsproductiviteit te waarborgen.

 • Toewijzing van middelen plannen

  Planning van de toekomstige behoeften aan verschillende hulpbronnen, zoals tijd, geld en specifieke procesmiddelen.

 • Bouwactiviteiten coördineren

  Coördineren van de activiteiten van verschillende bouwvakkers of teams om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet hinderen en dat de werkzaamheden tijdig worden uitgevoerd. Op de hoogte blijven van de voortgang van de teams en het schema bijwerken indien gewenst.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Gezondheid en veiligheid van duikteams verzekeren

  De veiligheid van de duikteams monitoren. Ervoor zorgen dat de operatie wordt uitgevoerd vanaf een veilige, geschikte locatie zoals beschreven in de handleiding van de duikoperaties. Zo nodig beslissen of het veilig is om door te gaan met het duiken.

 • Binnenkomende bouwmaterialen verwerken

  Binnenkomende bouwmaterialen ontvangen, de transactie afhandelen en de onderdelen invoeren in een intern administratiesysteem.

 • Ervoor zorgen dat de deadline van het bouwproject wordt nagekomen

  De bouwprocessen plannen, programmeren en controleren om ervoor te zorgen dat het project binnen de gestelde termijn wordt voltooid.

 • Voldoen aan wettelijke eisen voor duikoperaties

  Ervoor zorgen dat de duikwerkzaamheden voldoen aan de wettelijke eisen.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Schade aan infrastructuur van nutsvoorzieningen voorkomen

  Nutsbedrijven of plannen inzake de locatie van eventuele nutsvoorzieningen die een project zouden kunnen verstoren of erdoor kunnen worden geschaad raadplegen. Het nodige doen om schade te voorkomen.

 • Werkgebied beveiligen

  Het werkgebied beveiligen door vaststelling van de grenzen, beperking van de toegang, plaatsing van tekens en het nemen van andere maatregelen om de openbare veiligheid en de veiligheid van het personeel te waarborgen.

 • Op gebeurtenissen in tijdkritieke omgevingen reageren

  De situatie rondom u volgen en erop anticiperen. Snelle en passende maatregelen kunnen treffen in geval van onverwachte gebeurtenissen.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Ervoor zorgen dat duikoperaties volgens plan verlopen

  Ervoor zorgen dat de duikoperatie in overeenstemming is met het operationele plan en het noodplan.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerkzaamheden

  Gebruiken van elementen van beschermende kleding, zoals schoenen met stalen punt en een veiligheidsbril, om de kans op ongevallen in de bouw tot een minimum te beperken en om het risico op letsel bij een ongeval te beperken.

 • Duikplannen uitvoeren

  Duikplannen implementeren, in samenwerking met de klant, scheepsteams en scheepsinspecteurs.

Optionele kennis en vaardigheden

kostenbeheer eerste hulp bieden benodigde bouwmaterialen berekenen baggeraar positioneren dammen bouwen bouwmaterialen vervoeren defecte productiematerialen melden duiken met persluchtapparatuur duikuitrusting onderhouden laadvermogen van machines duik beoordelen met het duikteam regelgeving inzake bouwproducten kanaalsluizen bouwen duikinterventies uitvoeren personeel aanwerven bouwmaterialen bestellen lading vastmaken pijpleidingen inspecteren technische expertise leveren controle van bruggen onder water uitvoeren offshoreconstructies inspecteren betonnen constructies inspecteren waarschuwingen rondom duikplekken plaatsen waterdiepte meten voorraadniveaus bewaken werknemers opleiden tekenen van corrosie herkennen ankerpalen positioneren

Source: Sisyphus ODB