Beroep vuurtorenwachter

Vuurtorenwachters patrouilleren en bewaken de kust- en zeegebieden om ongevallen te voorkomen en opsporings- en reddingsoperaties uit te voeren in geval van een noodsituatie. Zij reageren op noodoproepen, adviseren over veiligheidsprocedures en voorkomen ongevallen en illegale activiteiten op zee. Vuurtorenwachters onderzoeken de scheepvaartactiviteiten en helpen bij incidenten door verontreiniging en overstromingen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Eerste hulp

  De procedures van pre-hospitale zorg voor medische noodgevallen, zoals eerste hulp, reanimatietechnieken, juridische en ethische kwesties, patiëntbeoordeling, trauma-noodgevallen.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de toepassing van wetten

  Ervoor zorgen dat de wetten worden nageleefd en wanneer zij worden geschonden, dat de juiste maatregelen worden genomen om de naleving van de wet en de rechtshandhaving te waarborgen.

 • Reageren op noodsituaties

  Reageren op medische of traumasituaties en zorg dragen voor de patiënt op een manier die in overeenstemming is met de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, de juridische en ethische aspecten van de situatie beoordelen en zorgen voor de juiste verzorging voorafgaand aan opname in het ziekenhuis.

 • Kaarten lezen

  Kaarten doeltreffend lezen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen

  Procedures opstellen waarin de specifieke maatregelen worden beschreven die in geval van een noodsituatie moeten worden genomen, rekening houdend met alle risico's en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan, en om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming zijn met de veiligheidswetgeving en de veiligste handelwijze vormen.

 • Schade inschatten

  Inschatten van de schade bij ongevallen of natuurrampen.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Gevaren voor de veiligheid vaststellen

  Tijdens onderzoeken, inspecties of patrouilles bedreigingen voor de veiligheid opsporen en de nodige maatregelen nemen om de dreiging tot een minimum te beperken of te neutraliseren.

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Toezicht houden op bemanning

  Toezicht houden op het gedrag van de werknemers en dit observeren.

 • Helpen bij maritieme reddingsoperaties

  Hulp verlenen bij maritieme reddingsoperaties.

 • Reddingsmissies coördineren

  Reddingsmissies tijdens een ramp of tijdens een ongeval coördineren, ervoor zorgen dat alle mogelijke methoden worden gebruikt om de veiligheid van de te redden personen te waarborgen en ervoor te zorgen dat de zoekactie zo efficiënt en grondig mogelijk verloopt.

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal voor schadeherstel bij overstromingen strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen afval verwijderen operationele communicatie onderhouden helpen bij onderhoud van schepen preventie van verontreiniging risico op overstromingen vaststellen officiële documenten controleren milieu-incidenten melden verschillende communicatiekanalen gebruiken opsporings- en reddingsmissies uitvoeren inspecties uitvoeren wetgeving inzake verontreiniging in gebieden patrouilleren advies geven over schendingen van verordeningen ordehandhaving scheepslogboeken bijhouden invloed van wind en stroming op de besturing van schepen personen uit overstroomde gebieden evacueren overstromingsschade herstellen radioapparatuur gebruiken noodcommunicatiesystemen bedienen voorkomen van verontreiniging van de zee

Source: Sisyphus ODB