Beroep werktuigkundige scheepvaart

Werktuigkundigen scheepvaart helpen de hoofdwerktuigkundige scheepvaart en de wachtwerktuigkundige scheepvaart bij de werkzaamheden in de scheepsromp. Zij ondersteunen de werking van de hoofdmotoren, de stuurinrichting, de stroomopwekking en andere belangrijke subsystemen. Zij communiceren met maritieme werktuigkundigen over de uitvoering van technische werkzaamheden. Zij zorgen er ook voor dat de veiligheidsnormen en wettelijke normen correct worden nageleefd en zijn in staat om indien nodig een hogere functie in te nemen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Elektrische systemen die worden gebruikt bij vervoer

  Beschikken over inzicht in de werking van elektrische systemen, hun specificaties en hun toepassing in bedrijfsvoering en systemen voor het vervoer van goederen en personen.

 • Bediening van verschillende motoren

  Beschikken over kennis van eigenschappen, onderhoudsvoorschriften en bedieningsprocedures voor diverse soorten motoren, waaronder gasgestookte motoren, diesel- en elektromotoren en stoomaangedreven machines.

 • Regelgeving inzake lozing van grondstoffen in zee

  Kennis van milieureglementen voor het lozen van grondstoffen in de zee, garanderen van het gebruik van chemische desinfectie en dechlorinatie voor het produceren van schoon en veilig afvalwater voor lozing in zee.

 • Wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem

  De internationaal overeengekomen reeks veiligheidsprocedures, soorten apparatuur en communicatieprotocollen die worden gebruikt om de veiligheid te vergroten en het gemakkelijker te maken om noodlijdende schepen, boten en vliegtuigen te redden.

 • Beginselen van werktuigbouwkunde

  Beschikken over inzicht in de beginselen van werktuigbouwkunde, fysica en materiaalkunde.

 • Motoronderdelen

  Kennis van de verschillende motoronderdelen en de werking en het onderhoud ervan. Begrijpen wanneer herstellingen en vervanging nodig zijn.

Vaardigheden

 • Routineonderhoud van scheepsmotoren uitvoeren

  Routineonderhoud uitvoeren op alle scheepsmotoren; motoren controleren om zich ervan te verzekeren dat deze binnen de standaard bedrijfsparameters functioneren.

 • Reddingsboten helpen klaarmaken

  Het assisteren van zeelui bij het voorbereiden van reddingsboten voor de reis en het leveren van technische kennis voor het onderhoud en de reparatie van reddingsboten.

 • Machinekamers van vaartuigen bedienen

  De machinekamer van de vaartuigen gebruiken en onderhouden. Bediening van de hoofdmachinekamer waar de motor en de voortstuwingsinstallatie zich bevinden.

 • Waterzuiveringsinstallaties op schepen gebruiken

  Afvalwaterzuiveringsinstallaties in schepen gebruiken, het onderhoud van de installaties controleren, de mechanische werking van de installatie begrijpen en voldoen aan de regelgevende mandaten voor de lozing van materialen in de zee.

 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken

  Begrijpen en toepassen van verschillende brandbestrijdingsmethoden en verschillende soorten en klassen brandblusapparatuur.

 • Vaartuigen aanmeren

  Standaardprocedures voor het aanmeren van schepen volgen. Beheren van de communicatie tussen het schip en de wal.

 • Mechanische systemen van vaartuigen repareren

  Reparatie van mechanische systemen van de schepen aan boord. Ervoor zorgen dat de storingen van het vaartuig worden gerepareerd zonder dat de huidige reis wordt beïnvloed.

 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden

  De motoren en machinekameruitrusting van een vaartuig onderhouden. Voorafgaande controles verrichten vóór het vertrek en regelmatige controles uitvoeren tijdens de reis.

 • Motoren en systemen van vaartuigen beheren

  De belangrijkste motoren (stoom, gas, diesel), koelsystemen en andere uitrusting in het motorsysteem van het vaartuig beheren.

 • Voortstuwingsinstallaties op diesel bedienen

  Voortstuwingsinstallaties op diesel en gas en aanverwante machines bedienen, zoals hulpketels, hulpmotoren, verbrandingsinstallaties, luchtcompressoren, diesel- en stookoliezuiveringsinstallaties.

 • Vaartuigen losmaken

  Volgen van standaardprocedures voor het losmaken van vaartuigen. De communicatie tussen het schip en de wal beheren.

 • Brandblussers gebruiken

  Inzicht hebben in de werking van brandblusapparatuur en brandblustechnieken.

 • Inventaris van een vaartuig bijhouden

  Het bijhouden van een actuele inventaris voor een schip, inclusief informatie over reserveonderdelen, olie en brandstof. Bepalen van de hoeveelheid brandstof die nodig is voor een reis; ervoor zorgen dat er te allen tijde voldoende brandstof aan boord is.

 • Ondersteuning voor machinesystemen van vaartuigen bieden

  Steun verlenen op basis van kennis van maritieme activiteiten, zekerheid van de schepen en systemen voor machines.

 • Routinetests van smeerolie uitvoeren

  Uitvoeren van routinetests van smeeroliën in technische systemen en waterscheidingssystemen.

 • Maritiem Engels gebruiken

  Communiceren in het Engels en daarbij de taal gebruiken die in de praktijk aan boord van schepen, in havens en elders in de scheepvaartketen wordt gebruikt.

 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik

  De hoofdmotor en hulpmotoren voorbereiden en starten; de machines in de machinekamer vóór het vertrek voorbereiden; de startprocedures kennen en volgens checklist uitvoeren.

 • Elektrische systemen van schepen beheren

  De elektrische onderdelen van schepen en het elektrisch distributiesysteem beheren en onderhouden. De verschillende stroomcircuits kennen bij storing van het systeem. Elektrische systemen repareren in geval van beschadiging of storing.

 • Bunkering uitvoeren

  Bunkering uitvoeren, het proces van het leveren van brandstoffen aan schepen voor eigen gebruik. Zorgen voor voldoende hoeveelheden brandstof voor de duur van de reizen.

 • Watersystemen aan boord beheren

  Bedienen en onderhouden van watergekoelde technische systemen aan boord.

Optionele kennis en vaardigheden

maritiemevervoerstechnologie natuurkunde advies geven over maritieme onderwerpen verdragen van de internationale maritieme organisatie betrouwbaar handelen voorschriften inzake scheepsmotoren toepassen storingen in motoren opsporen

Source: Sisyphus ODB