Beroep wijngaardmanager

Wijngaardmanagers organiseren het productieverloop voor de wijngaard en de wijnmakerij, in sommige gevallen ook de administratie en de afzet.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wijnbouw

  Beschikken over kennis van de groei van wijnstokken en de beginselen van de wijnbouw.

 • Ongediertebestrijding bij planten

  Soorten en kenmerken van ongedierte bij planten en gewassen. Verschillende soorten ongediertebestrijdingsmethodes, activiteiten waarbij gebruik wordt gemaakt van conventionele of biologische methoden, rekening houdend met het type plant of gewas, omgevings- en klimaatomstandigheden en gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Opslag en behandeling van producten.

 • Bemestingsbeginselen

  De studie van planten, bodemstructuur en klimatologische en milieuaspecten in het kader van landbouwproductie.

 • Milieuwetgeving inzake landbouw en bosbouw

  Bekendheid met milieuwetgeving, beleid en beginselen die relevant zijn voor land- en bosbouw. Kennen van de effecten van lokale landbouwmethoden en -praktijken op het milieu. Middelen om de productie aan te passen aan nieuwe milieuvoorschriften en nieuw milieubeleid.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Productieprocessen van wijnmakerijen

  Productieprocessen van wijnmakerijen en veiligheidseisen. Wijnbereidingsprincipes. Engineering en flowprocestechnologie (pompen en slangen).

 • Wetenschappen met betrekking tot wijn

  Wetenschappen zoals chemie, biologie en microbiologie, alsmede laboratoriumvaardigheden, die betrekking hebben op wijn.

 • Agrarisch bedrijfsbeheer

  Beschikken over inzicht in de zakelijke beginselen voor productie in de landbouw en de afzet van haar producten.

Vaardigheden

 • Toezien op beheersing van plagen en ziekten

  Opsporen van ongedierteschade, indien nodig pesticiden bestellen binnen het gegeven budget, toezien op het mengen en toepassen van pesticiden, gegevens bijhouden van de toepassing van pesticiden.

 • Chemische testprocedures beheren

  Beheren van de procedures voor chemische tests door cdze te ontwerpen en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • Technische aspecten van wijngaardproductie beheren

  Controle van het gehele productieproces in termen van hoeveelheid en kwaliteit. Beslissen over nieuwe werkwijzen in wijngaarden en wijnbouwbedrijven door gebruik te maken van de interne informatie en raadpleging van het proces.

 • Wijnproductie beheren

  De wijnproductie beheren en de productiepijplijn en -volumes evalueren.

 • Productieondernemingen beheren

  Het personeel organiseren en instrueren, de productiestrategieën en programma’s plannen, met inbegrip van de verkoop. Het invoeren van inkooporders, materialen, uitrusting en het beheren van voorraden enz. Op de hoogte zijn van de behoeften van de klanten van het bedrijf en wijzigingen volgens plannen en strategieën. Raming van de middelen en controlebegroting van de ondernemingen door middel van het toepassen van de beginselen van de bedrijfseconomie en projectbeheer.

 • Problemen in wijngaarden beoordelen

  Opsporen en beoordelen van problemen in wijngaarden. Aanbevelingen doen voor effectieve, tijdige en economische oplossingen om fruit van hoge kwaliteit te leveren.

 • Onderhoud van terreinen controleren

  Toezien op basisacties, zoals mulchen, onkruidbestrijding, knippen van struiken, vegen van alle loopgebieden, verwijderen van sneeuw, repareren van de omheiningen en ophalen van afval.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Kwaliteit van druiven controleren

  Tijdens het teeltseizoen de kwaliteit en kwantiteit van de druiven bespreken met de wijnbouwers.

 • Leiding geven aan agrarisch personeel

  Personeel in dienst nemen en leiden. Dit omvat het definiëren van de functiebehoeften van de organisatie en van de criteria en het wervingsproces. De competenties van het personeel ontwikkelen op basis van de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming en individuele personen. De gezondheid en veiligheid van het personeel waarborgen, dit betekent onder meer alle relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures toepassen en voor een regelmatige opvolging zorgen.

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Kwaliteit van wijn controleren

  De wijn proeven en ernaar streven de kwaliteit te verbeteren. Ontwikkelen van nieuwe stijlen van wijn. Ervoor zorgen dat de kwaliteit tijdens alle productiefasen, ook bij het bottelen, in stand wordt gehouden. Registreren van kwaliteitscontroles in lijn met de specificaties. De verantwoordelijkheid op zich nemen voor het behoud van alle kwaliteitsparameters voor alle wijnen.

Optionele kennis en vaardigheden

principes voor bedrijfsbeheer druiventeelttechnieken ontwikkelen verschillende communicatiekanalen gebruiken verkoopstrategieën ten uitvoer brengen marketingstrategieën implementeren relaties met klanten onderhouden biologische landbouw agronomie agrotoeristische activiteiten beheren

Source: Sisyphus ODB