Beroep zoölogisch laborant

Zoölogisch laboranten verlenen technische bijstand bij het onderzoeken en testen van diersoorten met behulp van laboratoriumapparatuur. Zij helpen bij onderzoek naar dieren, hun omgevingen en hun ecosystemen. Zij verzamelen en analyseren gegevens, stellen rapporten op en houden laboratoriumvoorraden bij.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gedrag van dieren

  De natuurlijke gedragspatronen van dieren, d.w.z. de wijze waarop normaal en abnormaal gedrag kan worden uitgedrukt volgens soort, omgeving, mens-dier interactie en bezigheid.

 • Toegepaste zoölogie

  De wetenschap van de toepassing van de anatomie, fysiologie, ecologie en het gedrag van de dieren in een bepaalde praktische context.

 • Laboratoriumtechnieken

  Technieken die op de verschillende gebieden van de natuurwetenschap worden toegepast om experimentele gegevens te verkrijgen, zoals gravimetrische analyse, gaschromatografie, elektronische of thermische methoden.

 • Laboratoriumuitrusting

  De instrumenten en apparatuur die door wetenschappers en andere wetenschappelijke vaklieden in een laboratorium worden gebruikt.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Dierlijke biologie

  De structuur, de ontwikkeling en de indeling van dieren en hun wisselwerking met hun ecosystemen.

 • Wetenschappelijke onderzoeksmethodologie

  De theoretische methodologie die wordt gebruikt in wetenschappelijk onderzoek, bestaande in het uitvoeren van achtergrondonderzoek, het opstellen van een hypothese, het testen van die hypothese, het analyseren van gegevens en het formuleren van slotconclusies.

Vaardigheden

 • Laboratoriumapparatuur onderhouden

  Laboratoriumglaswerk en andere apparatuur na gebruik schoonmaken en het controleren op schade of corrosie om de goede werking ervan te waarborgen.

 • Laboratoriumproeven uitvoeren

  Het uitvoeren van testen in een laboratorium om betrouwbare en nauwkeurige gegevens te produceren ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek en producttesten.

 • Laboratoriumapparatuur gebruiken

  Correct gebruik maken van laboratoriumapparatuur wanneer men in een laboratorium werkt.

 • Inventaris beheren

  De productinventaris in evenwicht houden met de beschikbaarheid en de opslagkosten.

 • Biologische gegevens verzamelen

  Biologische monsters verzamelen, biologische gegevens registreren en samenvatten voor gebruik in technische studies, milieubeheerplannen en biologische producten ontwikkelen.

 • Experimentele laboratoriumgegevens analyseren

  Analyseren van experimentele gegevens en de resultaten interpreteren om rapporten en samenvattingen van bevindingen te schrijven

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Technische rapporten schrijven

  Technische klantenrapporten samenstellen die begrijpelijk zijn voor mensen zonder technische achtergrond.

 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

  Het vergaren, corrigeren of verbeteren van de kennis over verschijnselen door gebruik van wetenschappelijke methoden en technieken, op basis van empirische of meetbare waarnemingen.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Laboratoriumapparaten ijken

  Laboratoriumapparaten ijken door twee metingen te vergelijken: één van bekende grootte of juistheid, gemaakt met een betrouwbaar apparaat en een tweede meting van een ander laboratoriumapparaat. De metingen op een zo vergelijkbaar mogelijke manier uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

monsters bewaren opslag van gevaarlijk afval wetgeving op het gebied van dierenwelzijn taakgegevens bijhouden wetgeving inzake verontreiniging celkweken analyseren onderzoeksvoorstellen schrijven medische microbiologie beheer van dierenwelzijn inspecteren databases onderhouden monsters etiketteren evolutiebiologie chemie diervoedingsproducten bloedmonsters analyseren visuele gegevens voorbereiden milieuwetgeving

Source: Sisyphus ODB