Yrke CSR-ansvarlig

CSR-ansvarlige i bedrift følger opp organisasjoners og selskapers praksis i forbindelse med etikk og innvirkning på samfunnet. De gir selskapet de råd det trenger i saker knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. CSR-ansvarlige i bedrift fremmer miljøarbeid, veldedig arbeid og arbeid for menneskerettigheter

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Selskapsrett

  Lovregler som gjelder for hvordan berørte parter i foretakene (for eksempel aksjeeiere, ansatte, medlemmer av ledelsen, forbrukere, osv.) virker sammen med hverandre, og det ansvaret foretakene har overfor de berørte parter.

 • Strategisk planlegging

  Elementer som definerer grunnlaget for og kjernen i en organisasjon, f.eks. misjon, visjon, verdier og mål.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

Ferdigheter

 • Gi råd om overholdelse av regjeringens politikk

  Gi organisasjoner råd om hvordan de kan forbedre sin overholdelse lover og regler de er pålagt å følge, og treffe de tiltak som må til for å sikre fullstendig overholdelse.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Fremme miljøbevissthet

  Beregne karbonavtrykk i forretningsprosesser og annen praksis for å fremme bærekraft og øke bevisstheten rundt miljøpåvirkningen.

 • Overvåke sosial innvirkning

  Overvåke praksisen til organisasjoner og selskaper med hensyn til etikk og innvirkning på samfunnet som helhet.

 • Fremme bærekraft

  Fremme konseptet om bærekraft overfor offentligheten, kollegaer og fagfeller gjennom foredrag, omvisninger, fremvisninger og seminarer.

 • Fremme sosial bevissthet

  Fremme forståelse av dynamikken i relasjoner mellom enkeltpersoner, i grupper og i samfunn. Fremme viktigheten av menneskerettigheter og positivt sosialt samspill, og inkludering av sosial bevissthet i utdanningen.

 • Gi råd om samfunnsansvar og bærekraftrelaterte saker

  Informere om selskapers og organisasjoners sosiale ansvar og gi råd som kan gjøre at selskapeet/organisasjonen fortsetter å være bærekraftig.

 • Levere forbedringsstrategier

  Identifisere rotårsakene til problemer og legge frem forslag til effektive og langsiktige løsninger.

 • Evaluere selskapsbehov

  Analysere, forstå og tolke et selskaps behov for å fastslå hvilke tiltak som skal iverksettes.

 • Analysere virksomhetskrav

  Studere kunders behov og forventninger til et produkt eller en tjeneste med sikte på å identifisere og løse avvik og mulige konflikter mellom berørte parter.

 • Utvikle selskapsstrategier

  Se for seg, planlegge og utvikle strategier for bedrifter og organisasjoner som tar sikte på å oppnå ulike formål, for eksempel etablering av nye markeder, rehabilitering av utstyr og maskiner i et selskap, implementering av strategier for prisfastsettelse osv.

 • Koordinere operasjonelle aktiviteter

  Synkronisere personalaktiviteter og -ansvar for å sørge for at organisasjonens ressurser blir brukt effektivt for å nå de aktuelle målene.

 • Definere bedriftsstrukturen

  Studere ulike selskapsstrukturer og definere den som best representerer selskapets interesse og mål. Velge mellom horisontale, funksjonelle eller produktorienterte strukturer og forvaltningsuavhengighet når det gjelder multinasjonale selskaper.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Fremme implementering av menneskerettigheter

  Fremme implementering av programmer som stipulerer avtaler, bindende eller ikke-bindende, om menneskerettigheter, for ytterligere å forbedre innsatsen for å redusere forskjellsbehandling, vold, urett fengsling eller andre brudd på menneskerettighetene samt øke innsatsen for å forbedre toleranse og fred, og sikre bedre behandling i menneskerettighetssaker.

Source: Sisyphus ODB