Yrke HMS-inspektør, transport

HMS-inspektører innen transport har ansvar for å opprettholde sikkerhetsstandarder, redusere risikoen for selskapet, personalet og kundene og å oppnå industristandarder. De evaluerer eksisterende sikkerhetssystemer for å fastslå mulige risikoer i alle transportsektorer, for eksempel transport på vei og til sjøs, og utvikler policyer og prosedyrer som minimerer risikoen for eiendommer, ansatte og datasystemer.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • SA8000

  Kjenne forskriftene om sosial ansvarlighet (SA), en global standard som sikrer de grunnleggende rettighetene til arbeidstakere og sørger for sunne og sikre arbeidsvilkår.

 • Helse- og sikkerhetstiltak innen transport

  Regelverk, prosedyrer og bestemmelser knyttet til helse- og sikkerhetstiltak for å hindre ulykker eller hendelser under transport.

Ferdigheter

 • Utvikle en forebyggingsplan for helse og sikkerhet ved veitransport

  Utvikle en forebyggingsplan for å unngå potensiell risiko for helse og sikkerhet.

 • Utvikle beredskapsplaner for kriser

  Utarbeide prosedyrer som beskriver spesifikke tiltak som skal iverksettes i en nødsituasjon, og ta hensyn til alle risikoer og farer som kan være involvert, og sørge for at planene er i samsvar med sikkerhetslovgivningen og representerer det tryggeste handlingsforløpet.

 • Gjennomføre miljøundersøkelser

  Gjennomføre undersøkelser for å innhente informasjon for analyse og håndtering av miljørisiko i en organisasjon eller i en bredere sammenheng.

 • Overvåke lovgivningsutvikling

  Overvåke endringer i regler, retningslinjer og lovgivning, og fastslå hvordan de kan påvirke organisasjonen, eksisterende drift eller konkrete tilfeller eller situasjoner.

 • Forberede revisjonsaktiviteter

  Utarbeide en revisjonsplan som inkluderer både forhåndsrevisjoner og sertifiseringsrevisjoner. Kommunisere med de ulike prosessene for å implementere forbedringstiltakene som fører til sertifisering.

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Vedlikeholde oppdatert faglig kunnskap

  Regelmessig delta på seminarer, lese fagpublikasjoner, aktivt delta i fagmiljøer.

 • Oppfordre til overholdelse av helse- og sikkerhetsregler ved å sette et eksempel

  Gå foran med et godt eksempel for kolleger ved å følge HMS-regler og implementere dem i daglige aktiviteter.

 • Utvikle miljøretningslinjer

  Utvikle organisatoriske retningslinjer for bærekraftig utvikling og overholdelse av miljølovgivning i tråd med retningslinjemekanismene som brukes på miljøvernfeltet.

 • Oppmuntre team til kontinuerlig forbedring

  Sette team i stand til å identifisere muligheter for kontinuerlig forbedring og deretter drive prosessen for å forbedre resultatene.

 • Bygge forretningsrelasjoner

  Etablere en positiv, langsiktig relasjon mellom organisasjoner og interesserte tredjeparter, for eksempel leverandører, distributører, aksjeeiere og andre interessenter, for å underrette dem om organisasjonen og dens mål.

 • Administrere kjøretøyrenholdsplan

  Administrere en renholdsplan for kjøretøy. implementere kvalitetssikring og definere rengjøringsstandarder. Ivareta materialer og utstyr, overholde flåtens prinsipper for helse og sikkerhet.

 • Administrere helse- og sikkerhetsstandarder

  Ha tilsyn med alt personell og alle prosesser for å overholde standarder for helse, sikkerhet og hygiene. Formidle og støtte samordning av disse kravene med selskapets programmer for helse og sikkerhet.

 • Utvikle relevante helse- og sikkerhetstiltak i samsvar med tilgjengelige ressurser

  Utvikle tiltak som gir bedre helse og sikkerhet under hensyntaken til tilgjengelige ressurser. Foreta en nytte-kostnads-analyse for å finne den riktige balansen mellom å sikre helse og sikkerhet og kostnadene ved disse tiltakene.

 • Ha høy grad av sikkerhetsbevissthet

  Sørge for en høy grad av sikkerhetsbevissthet; bruke personlig verneutstyr; kommunisere med medarbeidere og gi råd om HMS.

 • Vurdere transportrisikoer

  Identifisere helse- og miljørisikoer innen transportsektoren.

 • Vurdere ergonomiske aspekter ved urban transport

  Vurdere ergonomiske aspekter ved bytransportsystemer som påvirker både passasjerer og førere. Analysere kriterier som for eksempel tilgang til innganger, utganger og trapper i transportenheter, demping av forskyvning i enheten, adgang til seter, sete for brukeren, setenes og ryggstøttenes form og materialsammensetning og fordelingen av seter.

 • Overholde OHSAS 18001

  Kjenne og følge standardene for HMS-styringssystemer. Bestrebe seg på å gjennomføre praksis som reduserer risikoen for ulykker på arbeidsplassen.

Source: Sisyphus ODB