Yrke IKT-driftsleder

IKT-driftsledere samordner IKT-tjenester og -infrastruktur, og sikrer at organisasjonen har nødvendige infrastrukturressurser. De planlegger også og følger opp faser ved enten en forretningsprosess eller en datamaskinprosess, forhandler fram kontrakter og treffer tiltak som kan redusere risikoen for mislighold av avtaler. De har tilsyn med de daglige oppgavene som involverer infrastrukturkomponenter, IKT-systemer og programvare.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Innovasjonsprosesser

  Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

Ferdigheter

 • Administrere medarbeidere

  Administrere ansatte og underordnede som jobber i team eller selvstendig, for å oppnå størst mulig ytelse og bidrag. Planlegge deres arbeid og aktiviteter, gi instrukser, motivere og lede arbeidstakerne mot å nå selskapets mål. Overvåke og måle hvordan den ansatte påtar seg sitt ansvar, samt hvor godt disse aktivitetene gjennomføres. Identifisere forbedringsområder og fremsette forslag om hvordan dette kan oppnås. Lede en gruppe mennesker for å hjelpe dem med å nå mål og opprettholde en effektiv arbeidsrelasjon blant de ansatte.

 • Overvåke kvalitetskontroll

  Overvåke og sikre kvaliteten på de varene eller tjenestene som ytes ved å føre tilsyn med at alle faktorene i produksjonen oppfyller kvalitetskravene. Føre tilsyn med produktkontroll og testing.

 • Bruke ulike kommunikasjonskanaler

  Benytte ulike typer kommunikasjonskanaler, for eksempel muntlig, håndskrevet, digital og telefonisk kommunikasjon, med det formål å utarbeide og dele ideer eller informasjon.

 • Ivareta IKT-systemkvalitet

  Sikre korrekt drift i samsvar med konkrete behov og resultater med hensyn til utvikling, integrasjon, sikkerhet og generell forvaltning av IKT-systemer.

 • Pleie relasjoner med leverandører

  Bygge et varig og betydningsfullt forhold til leverandører og tjenesteleverandører for å skape et positivt, lønnsomt og varig samarbeid og bidra til kontraktsforhandlinger.

 • Designe prosess

  Identifisere arbeidsflyten og ressursbehovene for en bestemt prosess ved hjelp av ulike verktøy, som prosessimuleringsprogramvare, flytdiagrammer og skalamodeller.

 • Lære opp ansatte

  Lede og veilede ansatte gjennom en prosess der de lærer de nødvendige ferdighetene for den mulige jobben. Organisere aktiviteter med sikte på å introdusere arbeidet og systemene eller forbedre ytelsen til enkeltpersoner og grupper i organisatoriske omgivelser.

 • Definere teknologistrategi

  Skape en overordnet plan for mål, praksiser, prinsipper og taktikker i forbindelse med bruken av teknologier i en organisasjon og beskrive midlene som er nødvendige for å nå målene.

 • Bruke IKT-billettsystem

  Bruke et spesialsystem for å spore registrering, behandling og løsning av problemer i en organisasjon ved å tildele hvert spørsmål et saksnummer, registrere innspill fra personer som er involvert, spore endringer og vise status for saken til den er fullført.

 • Administrere endringer i IKT-system

  Planlegge, gjennomføre og overvåke systemendringer og -oppgraderinger. Opprettholde tidligere systemversjoner. Tilbakestille til en eldre systemversjon som er sikker, dersom det er nødvendig.

 • Forbedre forretningsprosesser

  Optimalisere organisasjonens prosesser for å oppnå effektivitet. Analysere og tilpasse eksisterende drift for å definere og oppnå nye mål.

 • Utføre prosjektledelse

  Forvalte og planlegge ulike ressurser som medarbeidere, budsjett, frist, resultater og kvalitet som kreves for et bestemt prosjekt, og overvåke prosjektets fremdrift mot å nå et bestemt mål innen et gitt tidsrom og med et gitt budsjett.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Spore KPIer

  Identifisere de målbare tiltakene et selskap eller en næring bruker til å vurdere eller sammenligne ytelse med hensyn til å oppfylle sine driftsmessige og strategiske mål ved hjelp av forhåndsdefinerte ytelsesindikatorer.

Source: Sisyphus ODB