Yrke IKT-produktsjef

IKT-produktsjefer analyserer og definerer aktuell og ønsket status for IKT-produkter, -tjenester eller -løsninger. De estimerer kostnadseffektivitet, risikopunkter, muligheter samt sterke og svake sider ved leverte produkter eller tjenester. IKT-produktsjefer utarbeider strukturerte planer, fastsetter tidsskalaer og milepæler og sørger for optimalisering av aktiviteter og ressurser.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Produktforståelse

  De tilbudte produktene, deres funksjoner, egenskaper samt krav i lover og forskrifter.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Kostnadsstyring

  Planlegge, overvåke og justere kostnader og inntekter for en virksomhet for å oppnå kostnadseffektivitet og kapasitet.

 • IKT-maskinvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruk og drift av ulike maskinvareprodukter, som skrivere, skjermer og bærbare datamaskiner.

 • Annonseringsteknikker

  Kommunikasjonsstrategiene for å overtale eller oppmuntre et publikum, og de ulike mediene som brukes for å nå dette målet.

 • IKT-infrastruktur

  Systemet, nettverket, maskinvare og programvarebruk samt komponenter, så vel som enheter og prosesser som brukes for å utvikle, teste, levere, overvåke, kontrollere eller støtte IKT-tjenester.

 • IKT-marked

  Prosesser, berørte parter og dynamikk i forsyningskjeden for varer og tjenester i sektoren for IKT-markedet.

 • IKT-systembrukerkrav

  Tilpasse brukerens og organisasjonens behov og systemkomponenter og -tjenester, idet det tas hensyn til den tilgjengelige teknologi og de teknikker som kreves for å framkalle eller angi krav, må det være mulig for brukerne å fastslå symptomer på problemet og analysere symptomer.

 • IKT-programvarespesifikasjoner

  Egenskaper, bruken og driften til ulike programvareprodukter, f.eks. dataprogrammer og programvare.

Ferdigheter

 • Utføre risikoanalyse

  Identifisere og vurdere faktorer som kan forhindre at et prosjekt lykkes, eller være en trussel for organisasjonens funksjon. Iverksette prosedyrer for å unngå eller redusere virkningen av truslene.

 • Administrere timeplan over oppgaver

  Føre en oversikt over alle innkomne oppgaver for å kunne prioritere oppgavene, planlegge utførelsen av dem og integrere nye oppgaver når de presenterer seg.

 • Utarbeide kost-nytte-analyserapporter

  Forberede, utarbeide og formidle rapporter med detaljerte kostnadsanalyser om selskapets forslags- og budsjettplaner. Analysere de finansielle eller sosiale kostnadene og fordelene ved et prosjekt eller en investering på forhånd over et gitt tidsrom.

 • Utarbeide prosjektspesifikasjoner

  Definere arbeidsplanen, varigheten, leveransene, ressursene og fremgangsmåtene et prosjekt må følge for å nå sine mål. Beskrive prosjektmål, utfall, resultater og gjennomføringsscenarioer.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Vurdere IKT-kunnskap

  Evaluere den implisitte mestringen til dyktige eksperter av et IKT-system for å gjøre den eksplisitt for videre analyse og bruk.

 • Administrere kontrakter

  Forhandle vilkår, kostnader og andre spesifikasjoner ved en kontrakt, og samtidig sørge for at de samsvarer med juridiske krav og kan håndheves juridisk. Ha overoppsyn med implementeringen av kontrakten, og godta og dokumentere eventuelle endringer.

 • Overvåke teknologitrender

  Undersøke nye trender og utvikling i teknologien. Observere og forutse utviklingen i samsvar med nåværende eller framtidige markeder og forretningsvilkår.

 • Administrere budsjetter

  Planlegge, ha tilsyn med og rapportere om budsjettet.

 • Planlegge produktstyring

  Administrere planlegging av prosedyrer som skal gi størst mulig salgsmål, for eksempel å forutsi markedstrender, produktplassering og salgsplanlegging.

 • Gjennomføre produktplanlegging

  Identifisere og uttale markedskrav som definerer et produkts funksjonalitet. Produktplanlegging utgjør grunnlaget for beslutninger om pris, fordeling og markedsføring.

 • Gjennomføre evaluering av IKT-prosessers effekt på forretningsvirksomhet

  Evaluere de konkrete konsekvensene av implementeringen av nye IKT-systemer og -funksjoner på den nåværende forretningsstrukturen og de gjeldende organisasjonsprosedyrene.

Source: Sisyphus ODB