Yrke IKT-systemanalytiker

IKT-systemanalytikere angir systembehovene for å oppfylle sluttbrukerens behov. De analyserer systemfunksjonene med sikte på å definere mål eller formål, og for å oppdage operasjoner og prosedyrer for å oppnå dem på en mest mulig effektiv måte. De designer også nye IT-løsninger for å forbedre virksomhetseffektivitet og -produktivitet, produsere skisserte design og beregne kostnader til nye systemer, angi operasjonene systemet skal utføre, og hvordan data skal se ut for sluttbrukeren. De legger fram designet for brukerne og har et nært samarbeid med brukerne for å implementere løsningen.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • IKT-infrastruktur

  Systemet, nettverket, maskinvare og programvarebruk samt komponenter, så vel som enheter og prosesser som brukes for å utvikle, teste, levere, overvåke, kontrollere eller støtte IKT-tjenester.

 • Analytisk online behandling

  Nettbaserte verktøy som analyserer, samler og presenterer flerdimensjonelle data som gjør det mulig for brukere å interaktivt trekke ut og se utvalgte data fra bestemte perspektiver.

 • Beslutningsstøttesystemer

  IKT-systemer som kan brukes til å støtte beslutninger angående virksomhet eller organisasjon.

 • IKT-ytelsesanalysemetoder

  Metoder som brukes til å analysere programvare, IKT-system og nettytelse som gir veiledning om årsaker til problemer innenfor informasjonssystemer. Metoder kan gjøre det mulig å analysere ressursflaskehalser, applikasjonstider, ventetid og resultatene av referansemåling.

 • Nivåer av programvaretesting

  Nivåene for testing i programvareutviklingsprosessen, f.eks. utvikling av programvare, f.eks. enhetstesting, systemtesting og aksepttesting.

 • Programvarearkitekturmodeller

  De strukturer og modeller som er nødvendige for å forstå eller beskrive programvaresystemet, herunder programvareelementer, forholdet mellom dem og egenskapene til både elementer og forhold.

 • Livssyklus innen systemutvikling

  Rekkefølgen av trinn, som planlegging, programmering, testing og utrulling samt modeller for utvikling og håndtering av livssyklusen til et system.

 • Programvaremetrikk

  En metode for måling av karakteristikk av programvare for å bestemme utviklingen av programvaren og evaluere den.

Ferdigheter

 • Samhandle med brukere for å registrere krav

  Kommunisere med brukerne for å identifisere og registrere kravene deres. Fastsette alle relevante brukerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måte for ytterligere analyse og spesifisering.

 • Administrere systemtesting

  Velge ut, gjennomføre og spore testing av programvare og maskinvare for å oppdage systemfeil, både i integrerte systemenheter, integrasjonskomponenter og systemet som helhet. Organisere testing som installasjonstesting, sikkerhetstesting og testing av brukergrensesnittet.

 • Analysere programvarespesifikasjoner

  Vurdere spesifikasjonene til et programvareprodukt eller system som skal utvikles, ved å identifisere funksjonelle og ikke-funksjonelle krav, begrensninger og mulige sett med brukstilfeller som illustrerer interaksjoner mellom programvaren og dens brukere.

 • Administrere eldre IKT-implikasjon

  Føre tilsyn med overføringsprosessen fra et utdatert system til et oppdatert system ved å kartlegge, finne grensesnitt, flytte, dokumentere og endre data.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Gjennomføre mulighetsstudie

  Gjennomføre evaluering og vurdering av potensialet til et prosjekt, en plan, et forslag eller en ny idé. Realisere en standardisert studie basert på omfattende undersøkelser og forskning for å støtte beslutningstakingsprosessen.

 • Analysere forretningsprosesser

  Analysere hvordan arbeidsprosessene bidrar til virksomhetens mål, og overvåke effektiviteten og produktiviteten.

 • Utføre sikkerhetssårbarhetsanalyser

  Utføre ulike typer sikkerhetstesting, for eksempel nettverksgjennomtrengingstesting, trådløs testing, kodegjennomganger eller brannmurvurdering i samsvar med bransjens aksepterte metoder og protokoller, for å identifisere og analysere potensielle sårbarheter.

 • Overvåke systemytelse

  Måle systemets pålitelighet og yteevne før, under og etter integrering av komponenter og ved drift og vedlikehold av systemet. Velge og bruke verktøy og teknikker for overvåking, for eksempel spesialprogramvare.

 • Lage datamodeller

  Bruke spesifikke teknikker og metoder for å analysere datakravene for en organisasjons forretningsprosesser for å lage modeller for disse dataene, som konseptuelle, logiske og fysiske modeller. Disse modellene har en spesifikk struktur og et særlig format.

 • Løse IKT-systemproblemer

  Identifisere mulig funksjonssvikt i komponenter. Overvåke, dokumentere og kommunisere om hendelser. Ta i bruk egnede ressurser med minst mulig nedetid, og ta i bruk egnede diagnoseverktøy.

 • Identifisere kundekrav

  Bruke teknikker og verktøy, for eksempel undersøkelser, spørreskjemaer og IKT-applikasjoner, til å få frem, definere, analysere, dokumentere og vedlikeholde brukerkrav fra systemer, tjenester eller produkter.

 • Identifisere IKT-systemsvakheter

  Analysere systemet og nettarkitekturen, maskinvare- og programvarekomponenter og data for å identifisere svakheter og sårbarhet med tanke på innbrudd eller angrep.

 • Designe informasjonssystem

  Definere arkitektur, sammensetning, komponenter, moduler, grensesnitt og data for integrerte informasjonssystemer (maskinvare, programvare og nett), basert på systemkrav og spesifikasjoner.

 • Analysere konteksten til en organisasjon

  Studere det eksterne og interne miljøet i en organisasjon ved å identifisere styrker og svakheter for å skape grunnlag for selskapets strategier og fremtidige planlegging.

 • Definere tekniske krav

  Angi tekniske egenskaper for varer, materialer, metoder, prosesser, tjenester, systemer, programvare og funksjoner ved å identifisere og reagere på de bestemte behovene som skal oppfylles i henhold til kundekravene.

 • Analysere IKT-system

  Undersøke aktiviteten og resultatene for informasjonssystemer for å modellere deres bruk og svakheter, definere formål, arkitektur og tjenester, og for å påvise operasjoner og framgangsmåter for å gjennomføre dem mest effektivt.

Source: Sisyphus ODB