Yrke IT-forskningskonsulent

IKT-forskningskonsulenter utfører målrettet IKT-forskning og leverer en endelig rapport til kunden. De bruker også IKT-verktøy til å designe spørreskjemaer til undersøkelser, analysere resultater, skrive rapporter, presentere resultater og gi anbefalinger på grunnlag av forskningsresultater.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Innovasjonsprosesser

  Teknikker, modeller, metoder og strategier som bidrar til å fremme tiltak for nyskaping.

Ferdigheter

 • Planlegge forskningsprosess

  Skissere forskningsmetodologier og -planer for å sikre at forskningen kan gjennomføres grundig og effektivt, og at målene kan nås på en rettidig måte.

 • Konsultere med forretningskunder

  Kommunisere med kunder ved en bedrift eller et bedriftsprosjekt for å innføre nye ideer, få tilbakemeldinger og finne løsninger på problemer.

 • Drive vitenskapelig forskning

  Planlegge vitenskapelig forskning ved å utforme forskningsspørsmålet og gjennomføre empirisk eller litteraturbasert forskning for å komme frem til om forskningsspørsmålet stemmer.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Tilby brukerdokumentasjon

  Utvikle og organisere fordelingen av strukturerte dokumenter for å bistå folk som bruker et bestemt produkt eller et bestemt system, for eksempel skriftlig eller visuell informasjon om et system og hvordan det skal brukes.

 • Levere teknisk dokumentasjon

  Utarbeide dokumentasjon for eksisterende og kommende produkter eller tjenester, som beskriver deres funksjonalitet og sammensetning på en slik måte at det er forståelig for et bredt publikum uten teknisk bakgrunn og i samsvar med definerte krav og standarder. Holde dokumentasjon oppdatert.

 • Utføre analytiske matematiske beregninger

  Bruke matematiske metoder og beregningsteknologier for å foreta analyser og finne løsninger på bestemte problemer.

 • Benytte metoder for brukersentrert utvikling

  Bruke designmetodologier der behov, ønsker og begrensninger for sluttbrukere av et produkt, en tjeneste eller prosess får stor oppmerksomhet i hvert trinn av designprosessen.

 • Gjennomføre forskning på IKT-brukeres aktiviteter

  Utføre forskningsoppgaver, som rekruttering av deltakere, planlegging av oppgaver, innsamling av empiriske data, dataanalyse og produksjon av materiale for å vurdere hvordan brukerne bruker et IKT-system, et program eller en app.

 • Fornye IKT

  Utforme og beskrive nye unike forsknings- og innovasjonsideer innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi, sammenligne med ny teknologi og utvikling, og planlegge utviklingen av nye ideer.

 • Lage prototype av brukererfaringsløsninger

  Utforme og klargjøre modeller, prototyper og strømmer for å teste brukererfaringsløsninger (UX) eller for å samle inn tilbakemeldinger fra brukere, kunder, partnere eller interessenter.

 • Anvende omvendt utvikling

  Bruke teknikker for få informasjon ut av eller dekonstruere IKT-komponenter, -programmer eller -systemer for å analysere, korrigere og rekonstruere eller reprodusere disse.

 • Gjennomføre undersøkelsesintervju

  Bruke faglige undersøkelser og intervjumetoder og -teknikker for å innhente relevante data, fakta eller opplysninger for å få nytt innsyn og virkelig forstå hva intervjuobjektet har å si.

 • Gjennomføre kvantitativ forskning

  Gjennomføre en systematisk empirisk undersøkelse av observerbare fenomener ved hjelp av statistiske og matematiske metoder eller databehandlingsmetoder.

 • Gjennomføre litteraturforskning

  Gjennomføre en omfattende og systematisk undersøkelse av informasjon og publikasjoner om et bestemt emne. Presentere et sammendrag av sammenlignet og evaluert litteratur.

 • Utvikle programvareprototype

  Utvikle første delvis ufullstendige eller innledende versjon av en programvareapplikasjon for å simulere enkelte særlige aspekter ved sluttproduktet.

 • Gjennomføre Internett-søk

  Gjennomføre effektive søk på internett for å samle relevant informasjon og dele den med andre.

 • Gjennomføre kvalitative undersøkelser

  Samle inn relevant informasjon ved bruk av systematiske metoder som intervjuer, fokusgrupper, tekstanalyse, observasjoner og case-studier.

 • Samhandle med brukere for å registrere krav

  Kommunisere med brukerne for å identifisere og registrere kravene deres. Fastsette alle relevante brukerkrav og dokumentere dem på en forståelig og logisk måte for ytterligere analyse og spesifisering.

Source: Sisyphus ODB