Yrke Portør

Portører er profesjonelle pleieassistenter som transporterer mennesker på bårer / i seng rundt på sykehusområdet, i tillegg til varer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Transportmetoder

  Kunnskap om prinsipper og metoder for flytting av mennesker eller varer via luft, jernbane, sjø eller vei, inkludert relative kostnader og optimale arbeidsstrategier.

 • Prinsipper for paramedisinsk praksis

  De teorier og vitenskap som ligger til grunn for teori og prinsipper for paramedisinsk praksis.

 • Operativ taktikk for nødresponser

  Egenskaper og prosedyrer for operasjonelle taktikker for beredskap, særlig ved større hendelser og katastrofer.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Nødstilfeller

  Nødstilfellene med forskjellige sykdomsmønstre og syndromer, de spesielle nødsituasjonene og passende tiltak.

 • Klinisk vitenskap

  Forskningen og utviklingen av teknikker og utstyr som brukes av helsepersonell for å forebygge, diagnostisere og behandle sykdom.

 • Lidelser knyttet til vitale funksjoner

  Egenskaper og forstyrrelser i vitale funksjoner, bevissthet og ubevissthet, respirasjons- og sirkulasjonssystemet, blødning, sjokk, kunstig åndedrett.

Ferdigheter

 • Posisjonere pasienter som gjennomgår intervensjoner

  Posisjonere eller immobilisere pasienter korrekt for sikre og effektive intervensjoner.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Immobilisere pasienter for akutt intervensjon

  Immobilisere pasienten ved hjelp av backboard eller andre innretninger for ryggen, klargjøre pasienten for transport med båre og ambulanse.

 • Overholde taushetsplikt

  Overholde reglene som definerer taushetsplikt for opplysninger, unntatt overfor andre godkjente personer.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Gjennomføre fysisk undersøkelse i nødssituasjoner

  Gjennomføre en grundig og detaljert fysisk undersøkelse av pasienten i nødssituasjoner ved bruk av vurderingsferdigheter som observasjon, palpasjon og auskultasjon, og formulere diagnoser på tvers av aldersgrupper, etterfulgt av oppfølging av spesialist når tilgjengelig.

 • Betjene spesialisert utstyr i nødssituasjoner

  Bruke utstyr som eksterne hjertestartere og gjenopplivingsapparater med ventilasjonsbag, ryggmargs- og strekkspjelker og intravenøse drypp i avanserte livreddende miljøer, og ta elektrokardiogrammer når det er nødvendig.

 • Velge farekontroll

  Velge hensiktsmessige tiltak for farehåndtering og risikostyring.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Overholde organisatoriske retningslinjer

  Overholde organisatoriske eller avdelingsspesifikke standarder og retningslinjer. Forstå organisasjonens motiver og fellesavtaler og opptre i samsvar med disse.

 • Betjene et kommunikasjonssystem for nødssituasjoner

  Effektivt bruke vanlige kommunikasjonssystemer til bruk i nødsituasjoner, for eksempel basestasjoner for mobile sendere og mottakere, bærbare sendere og mottakere, repeatere, mobiltelefoner, personsøkere, automatiserte kjøretøysøkere og satellittelefoner etter behov.

 • Anvende spesifikke paramedisinske teknikker innen behandling utenfor sykehuset

  Bruke egnede teknikker innen medisinsk praksis, som for eksempel intravenøs behandling, medisinering, hjertestarting og nødkirurgiske teknikker.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Gi førstehjelp

  Gi hjerte- og lungeredning eller førstehjelp for å hjelpe en syk eller skadet person før vedkommende får mer komplett medisinsk behandling.

 • Prioritere nødssituasjoner

  Bestemme en nødsituasjons risikonivå og balansere utsendelsen av ambulanser til nødsituasjoner deretter.

 • Transportere pasienten til medisinsk fasilitet

  Bistå når pasienten løftes og bæres inn i utrykningskjøretøyet for transport, og inn på mottaket til den medisinske fasiliteten ved ankomst.

 • Vurdere skadetype og -omfang i en nødssituasjon

  Vurdere arten og omfanget av skade eller sykdom for å fastsette og prioritere en plan for medisinsk behandling.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Overvåke pasientens vitale tegn

  Overvåke og analysere vitale tegn for hjerte, respirasjon og blodtrykk.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Forflytte pasienter

  Bruke de mest hensiktsmessige metodene for å flytte pasienter inn og ut av en ambulanse, sykehusseng, rullestol, og så videre.

 • Håndtere store hendelser

  Utføre umiddelbare tiltak for å reagere ved store hendelser som påvirker personers sikkerhet på private eller offentlige steder, som for eksempel trafikkulykker.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Anvende god klinisk praksis

  Sikre overholdelse og anvendelse av de etiske og vitenskapelige kvalitetsstandardene som brukes til å gjennomføre, registrere og rapportere kliniske studier som innebærer menneskelig deltakelse, på et internasjonalt nivå.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Tilpasse praksis til legevaktmiljø

  Tilpasse praksisen for å sikre at behovene til pasienter i akuttmottaks- og legevaktmiljøet imøtekommes.

Source: Sisyphus ODB