Yrke administrator av bildearkiverings- og kommunikasjonssystem

Bildearkiverings- og kommunikasjonssystemadministratorer administrerer bildearkiverings- og kommunikasjonssystemer (PACS). De lagrer bilder som er tatt av ulike typer medisinsk utstyr, for eksempel røntgenappareter, slik at det er lett å få tilgang til disse bildene. PACS-administratorer står for daglig administrasjon og vedlikehold av systemet.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Administrering av helseregistre

  Prosedyrer og viktighet av journalføring i et helsevesen som sykehus eller -klinikker, hvor informasjonssystemer brukes til å oppbevare og behandle registre, og hvordan de skal oppnå høyeste nøyaktighet i registrene.

 • Medisinsk terminologi

  Betydning av medisinske termer og forkortelser, medisinske resepter, forskjellige medisinske spesialiteter og når den skal brukes på riktig måte.

 • Informatikk

  Det vitenskapelige og praktiske studiet som omhandler grunnlaget for informasjon og kalkyler, det vil si algoritmer, datastrukturer, programmering og dataarkitektur. Det omhandler om praktisk gjennomførbarhet, struktur og mekanisering av metodiske prosedyrer som administrerer anskaffelsen, bearbeidingen og tilgangen til informasjon.

 • Databeskyttelse

  Prinsipper, etiske spørsmål, regelverk og protokoller for vern av personopplysninger.

 • Prosjektledelse

  Forstå prosjektledelse og aktivitetene som omfattes i dette området. Vite hvilke variabler som er underforstått innen prosjektledelse, f.eks. tid, ressurser, krav, frister og å svare på uventede hendelser.

Ferdigheter

 • Administrere IKT-system

  Håndtere komponenter i IKT-systemet ved å holde konfigurasjon ved like, administrere brukere, overvåke ressursbruk, lage sikkerhetskopier og installere maskinvare eller programvare for å oppfylle de fastsatte kravene.

 • Arkivere helsetjenestebrukernes journaler

  Lagre journalene for brukere av helsetjenester på riktig måte, herunder testresultater og saksmerknader, slik at de lett kan hentes ut ved behov.

 • Anvende selskapsretningslinjer

  Anvende prinsippene og reglene som styrer aktivitetene og prosessene i en organisasjon.

 • Bruke styringssystem for elektroniske pasientjournaler

  Være i stand til å bruke spesifikk programvare for styring av helsetjenestejournaler etter hensiktsmessige regler for god praksis.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Ivareta IKT-systemkvalitet

  Sikre korrekt drift i samsvar med konkrete behov og resultater med hensyn til utvikling, integrasjon, sikkerhet og generell forvaltning av IKT-systemer.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Vedlikeholde IKT-system

  Velge og bruke system- og nettverksovervåkingsteknikker. Identifisere og fikse driftsproblemer. Sikre at systemets funksjoner og effektivitet samsvarer med selskapets spesifikasjoner.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Administrere radiologisk informasjonssystem

  Utvikle og vedlikeholde en database for å oppbevare, administrere og distribuere radiologiske bilder og data.

Source: Sisyphus ODB