Yrke akvakulturarbeider

Akvakulturarbeidere utfører manuelle aktiviteter i tilvekstfasen i oppdrett av akvatiske organismer i flytende eller nedsenkede anlegg i sjø. De deltar i utvinningsoperasjoner og håndtering av organismer for kommersialisering. Akvakulturarbeidere vedlikeholder og rengjør utstyr (nett, forankringstau, merder).

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Betjening av transportutstyr

  Bruke transportutstyr, f.eks. bil, gaffeltrucker, lastebil, traktor, tilhenger, konvoi.

 • Fiskevelferdsforskrifter

  Settet med regler som gjelder for fiskefangstmetoder som sikrer fiskevelferd.

 • Taumanipulering

  Taumanipulering relatert til knytting og spleising.

 • Betjening av løfteutstyr

  Bruke ulike typer løfteutstyr, f.eks. vinsjer, teleskopiske lastere, sjøkraner, gaffeltrucker.

 • Pedagogikk

  Fagfelt som omfatter teori og praksis innen utdanning, inkludert ulike utdanningsmetoder for å utdanne enkeltpersoner eller grupper.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde vannbaserte akvakulturanlegg

  Fjerne tilgroing og vedlikeholde flytende og nedsenkede oppdrettsstrukturer. Reparere flytende og nedsenkede oppdrettsstrukturer. 

 • Samle inn vekstrateinformasjon

  Samle inn informasjon om vekstraten hos oppdrettsarter som lever i vann.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Jobbe på et fiskeriteam

  Jobbe som en del av et mannskap eller et team og sammen sørge for at teamets tidsfrister og ansvarsområder overholdes.

 • Dele opp fisk i beholderenheter

  Dele inn fisken i beholderenheter og opprettholde en god miljøtilstand i beholderenheten.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Transportere fisk

  Transportere levende og innhøstede fisk, bløtdyr og krepsdyr fra anlegg til kunde.

 • Måle vannstrøm

  Måle vannstrøm, vanninntak og nedbør.

 • Flytte fisk

  Flytte voksen fisk til en vannmasse ved hjelp av en tanbil.

 • Sikre fiskeprøver for diagnose

  Samle og sikre prøver av larver, fisk og bløtdyr eller lesjoner for diagnose utført av spesialister på fiskesykdom.

 • Klargjøre fiskebehandlingsfasiliteter

  Klargjøre fiskebehandlingsanlegg for effektivt å isolere forurenset fisk under behandling. Kontrollere bruken av behandlinger for å unngå å forurense andre bestander, beholdere og omgivelsene rundt.

 • Betjene fiskefangstutstyr

  Betjene fiskefangstutstyr for klassifisering, prøvetaking eller innhøsting.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Klargjøre fiskebeholderenheter

  Klargjøre fiskebeholderenheter for mottak av fisk. Gjennomføre gjennomsvømming.

 • Samle inn fiskeprøver for diagnose

  Samle inn fiske- og skalldyrprøver for diagnose utført av spesialist på fiskesykdommer.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Klargjøre akvatiske dyr for fangst

  Klassifisere fisk, bløtdyr og skalldyr manuelt og ved hjelp av utstyr i forberedelser til innhøsting.

 • Gjennomføre transport av fisk

  Kan manuelt løfte, overføre, plassere og sette ned en last ved å bruke løfteinnretninger som gaffeltrucker, vinsjer, sjøkraner og annet. Kan betjene utstyr som brukes til transport av fisk, skalldyr, krepsdyr og annet, for eksempel lastebiler, traktorer, tilhengere, transportbånd osv.

 • Betjene klekkeriskuffer

  Fyll klekkeriskuffer med befruktede egg og sette brett i rugekasser.

 • Observere unormal fiskeatferd

  Observere, beskrive og overvåke unormal fiskeatferd når det gjelder fôring, svømming og vaking.

 • Klargjøre for småfartøydrift

  Klargjøre for bemannet drift av små fartøyer, både med og uten lisens.

 • Fange levende akvatiske arter

  Forberede innhøsting av levende arter. Fange levende akvatiske arter, herunder skalldyr for konsum.

 • Samle inn levende fisk

  Samle fisk ved hjelp av teknikker som minimerer stress for fisken, og som sørger for at fisken ikke rømmer.

 • Vurdere burvannkvalitet

  Analysere kvaliteten på vann ved å overvåke temperatur- og oksygentilstanden i tillegg til andre parametere.

 • Utføre standard helseoperasjoner for akvakulturbeholdning

  Utføre aktiviteter som sikrer overvåking og implementering av helsestandarder for oppdrett og helseanalyse av fiskebestanden.

 • Vedlikeholde skalldyrsrensingsutstyr

  Vedlikeholde skalldyrsrensingsutstyr og rengjøre UV-lamper.

 • Gjennomføre forberedelser for spesialist på fiskesykdom

  Forberede miljø og utstyr for spesialistbehandling av fiskesykdom, herunder vaksinasjon.

 • Styre små fartøy

  Betjene små fartøy som brukes til transport og fôring.

 • Gjennomføre prosedyrer for rensing av skalldyr

  Gjennomføre prosedyrer for rensing av skalldyr. Laste og losse skalldyr for rensing.

 • Samle opp død fisk

  Samle død fisk i resipienter som tanker og bur.

 • Anvende standardprotokoller for mating og ernæring

  Lage fôr på stedet. Fôre dyr for hånd eller med fôrmaskiner i henhold til avtalte protokoller. Følge med på dyrenes fôringsatferd.

 • Måle effekten av spesifikk akvakulturvirksomhet

  Identifisere og måle hvilken biologisk, fysikalsk-kjemisk innvirkning den spesifikke havbruksaktiviteten har på miljøet. Utføre alle nødvendige prøver, inkludert innhenting og behandling av prøver for analyse.

Source: Sisyphus ODB