Yrke akvakulturbiolog

Akvakulturbiologer anvender kunnskap fra forskning på vannlevende dyr og planteliv og deres interaksjoner med hverandre og miljøet, for å forbedre akvakulturproduksjon, forebygge dyrehelse- og miljøproblemer og levere løsninger om nødvendig.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Mikrobiologi-bakteriologi

  Mikrobiologi-bakteriologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Botanikk

  Taksonomien eller klassifiseringen av planteliv, fylogeni og evolusjon, anatomi og morfologi, og fysiologi.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Biologi

  Vev, celler og funksjoner til plante- og dyreorganismer og deres innbyrdes avhengighet og samspill med hverandre og miljøet.

 • Akvatiske arter

  Omsorg for og vedlikehold av biologiske arter i vann.

 • Molekylær biologi

  Samspill mellom de ulike systemene i en celle, samspillet mellom de ulike typene genetisk materiale og hvordan dette samspillet er regulert.

 • Fiskeanatomi

  Studien av formen eller morfologien av fiskearter.

 • Vitenskapelig forskningsmetodikk

  Den teoretiske metodikken som brukes i vitenskapelig forskning som involverer å gjøre bakgrunnsundersøkelser, konstruere en hypotese, teste den, analysere data og konkludere resultatene.

 • Virologi

  Strukturen, egenskapene, utviklingen og samhandlingen mellom virus og sykdommene de forårsaker.

 • Bioteknologi innen akvakultur

  Bioteknologi og polymerasekjedereaksjoner for undersøkelser av bærekraftige produksjonsmetoder i akvakultur.

 • Laboratorieteknikker

  Teknikker som brukes i de ulike områdene for naturvitenskap for å framskaffe eksperimentelle data, f.eks. gravimetrisk analyse, gasskromatografi, elektroniske eller termiske metoder.

 • Forurensingsforebygging

  Prosesser som brukes for å forebygge forurensing: forholdsregler knyttet til forurensning av miljøet, prosedyrer for forebygging av forurensing og tilknyttet utstyr, og mulige tiltak for å verne om miljøet.

 • økologi

  Studie av hvordan organismer samhandler og deres forhold til omgivelsene.

 • Anvendt zoologi

  Vitenskapen for bruk av dyreanatomi, fysiologi, økologi og atferd i en bestemt praktisk kontekst.

Ferdigheter

 • Forske på fauna

  Samle inn og analysere data om dyreliv for å oppdage grunnleggende aspekter som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Gjennomføre studier av fiskedød

  Samle inn data om dødelighet hos fisk. Identifisere årsakene til dødelighet, og gi løsninger.

 • Utføre laboratorieprøver

  Gjennomføre tester på et laboratorium for å produsere pålitelige og presise data for å støtte vitenskapelig forskning og produkttesting.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Forske på flora

  Samle inn og analysere data om planter for å oppdage grunnleggende aspekter ved dem, som opprinnelse, anatomi og funksjon.

 • Utføre feltundersøkelser

  Delta i feltforskning og vurdering av offentlige og private landområder og farvann.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Føre oppgaveregistre

  Organisere og klassifisere registre over utarbeidede rapporter og korrespondanse knyttet til det utførte arbeidet og dokumentasjon på fremdriften til oppgaver.

 • Bruke vitenskapelige metoder

  Bruke vitenskapelige metoder og teknikker for å undersøke fenomener ved å erverve ny kunnskap eller korrigere og integrere tidligere kunnskap.

 • Analysere arbeidsrelaterte skriftlige rapporter

  Lese og forstå jobbrelaterte rapporter, analysere innholdet i rapporter og bruke funnene i det daglige arbeidet.

 • Samle inn biologiske data

  Samle inn biologiske prøver, registrere og oppsummere biologiske data til bruk i tekniske undersøkelser, utvikle planer for miljøstyring og biologiske produkter.

 • Utføre vitenskapelig forskning

  Tilegne seg, korrigere eller forbedre kunnskap om fenomener ved bruk av vitenskapelige metoder og teknikker, basert på empiriske eller målbare observasjoner.

 • Sende biologiske prøver til laboratorium

  Videresende innsamlede biologiske prøver til det relevante laboratoriet etter å ha fulgt strenge fremgangsmåter for merking og sporing av opplysninger om prøvene.

 • Sikre naturressurser

  Beskytte farvann og naturressurser og samordne tiltak. Arbeide med miljøbyråer og ressursforvaltningpersonale.

 • Bruke spesialisert utstyr

  Bruke spesialutstyr, for eksempel elektromikroskop, telemetri, digital bildeanalyse, GPS og datamodellering i undersøkelser og analyser av produksjonsmetoden.

 • Gjennomføre studier av fiskebestand

  Studere fiskebestander i fangenskap for å undersøke overlevelse, vekst og migrasjon.

 • Inspisere fiskebestand

  Samle inn og undersøke fisk for å vurdere fiskebestandens helse.

 • Samle inn eksperimentelle data

  Innhente data fra bruk av vitenskapelige metoder som testmetoder, eksperimentell design eller målinger.

 • Implementere vitenskapelige beslutningsprosesser innen helsevesenet

  Implementere vitenskapelige funn etter evidensbasert praksis, integrere forskningsbevis i avgjørelser ved å utarbeide et fokusert klinisk spørsmål som svar på et registrert informasjonsbehov, finne de mest egnede bevisene for å dekke dette behovet, kritisk vurdere innhentede bevis, inkludere beviset i en handlingsstrategi og evaluere effektene av eventuelle avgjørelser eller handlinger.

 • Utvikle akvakulturstrategier

  Utvikle strategier for oppdrettsplaner basert på rapporter og forskning for å håndtere spesifikke problemer i forbindelse med fiskeoppdrett. Planlegge og organisere arbeidsaktiviteter for å forbedre oppdrettsproduksjonen og takle ytterligere problemer.

 • Følge sikkerhetsforholdsregler innen fiskerivirksomhet

  Overholde retningslinjer og institusjonelle forskrifter for å garantere en sikker arbeidsplass for ansatte i fiskeri- og akvakultursektoren. Håndtere mulige risikoer og farer ved å iverksette egnede sikkerhetstiltak.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

Source: Sisyphus ODB