Yrke akvakulturtekniker, spesialist på merder

Akvakulturteknikere, spesialist på merder driver med produksjon av akvatiske organismer (i fersk-, brakk- eller saltvann), nærmere bestemt den delen av prosessen som finner sted i merder.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vannstrømmer

  Forstå virkningen av vannstrømmer på fiskeoppdrettsanlegg, i merder, dammer, laguner og elver.

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Vurdering av vekstrater

  De ulike metodene som brukes for å evaluere veksten hos de viktigste kultiverte artene.

 • Betjening av løfteutstyr

  Bruke ulike typer løfteutstyr, f.eks. vinsjer, teleskopiske lastere, sjøkraner, gaffeltrucker.

 • Skadedyr og sykdommer

  Typer skadedyr og sykdommer, og prinsippene om spredning og behandling av dem.

 • Fiskeklassifisering

  Metode for hvordan fisk klassifiseres etter ulike egenskaper: art, størrelse, kvalitet og tilstand.

Ferdigheter

 • Overvåke fiskedødelighetsrater

  Overvåke dødelighet blant fisk og mulige årsaker.

 • Utføre dykkeoperasjoner

  Gjennomføre trykkinngrep ved et maksimalt trykk på 4 atmosfærer. Klargjøre og vurdere personlig utstyr og tilleggsmaterialer. Gjennomføre og ha overoppsyn med dykkingen. Realisere vedlikehold av dykkerutstyr og tillegsmaterialer. Iverksette sikkerhetstiltak for å sikre dykkerens sikkerhet ved dypdykk.

 • Svømme

  Bevege deg gjennom vann ved hjelp av lemmene.

 • Overvåke fiskemerdsystemer

  Overvåke bytting og reparasjoner av fiskemerder. Vedlikeholde og rengjøre flåter og fortøyningsliner.

 • Måle vannkvalitetsparametere

  Kvalitetssikre vannet ved å ta hensyn til ulike elementer, blant annet temperatur.

 • Måle vannstrøm

  Måle vannstrøm, vanninntak og nedbør.

 • Gjennomføre forberedelser for spesialist på fiskesykdom

  Forberede miljø og utstyr for spesialistbehandling av fiskesykdom, herunder vaksinasjon.

 • Vedlikeholde klassifiseringsutstyr

  Sette opp utstyr og områder slik at fisk kan klassifiseres effektivt i samsvar med kravene. Holde utstyret i brukbar stand under hele klassifiseringsprosessen. Rengjøre og lagre utstyret etter bruk.

 • Vurdere burvannkvalitet

  Analysere kvaliteten på vann ved å overvåke temperatur- og oksygentilstanden i tillegg til andre parametere.

 • Overvåke fôringsatferd

  Overvåke atferden til gårdsdyr i forbindelse med fôring. Innhente informasjon om dyrenes vekst og anslå fremtidig vekst. Overvåke og vurdere biomasse og ta dødelighet med i betraktning.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Klargjøre for småfartøydrift

  Klargjøre for bemannet drift av små fartøyer, både med og uten lisens.

 • Utføre vannbehandlinger

  Ta vannprøver regelmessig, sikre at vannbehandlings- og filtreringsprosessene følger rimelige håndteringspraksiser, bransjestandarder eller allment anerkjente driftsmetoder. Registrere tidligere vannforurensning, forurensningskilden og hvordan forurensningen ble utbedret. Treffe tiltak for å verne mot ytterligere forurensning.

 • Utføre kjemianalyse av vann

  Utføre kjemianalyse av vann.

 • Anvende standardprotokoller for mating og ernæring

  Lage fôr på stedet. Fôre dyr for hånd eller med fôrmaskiner i henhold til avtalte protokoller. Følge med på dyrenes fôringsatferd.

 • Disponere avfall

  Håndtere og avhende bioavfall og kjemisk avfall i samsvar med reglene.

 • Screene misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Utføre matingoperasjoner

  Foreta manuell fôring. Kalibrere og betjene automatiske og datastyrte fôringssystemer.

 • Vedlikeholde dykkeutstyr

  Utføre vedlikeholdstiltak, herunder små reparasjoner, på dykkeutstyr.

 • Vedlikeholde akvakulturburutstyr

  Sørge for vedlikehold av burutstyr for havbruk ved å gjennomføre oppgaver som å rengjøre flåter og ordne tauene i burene.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Kontrollere dykkerutstyr

  Kontrollere at dykkerutstyr har gyldig sertifisering for å sikre at det er egnet for formålet. Sørge for at alt dykkerutstyr undersøkes av en kompetent person før bruk, minst én gang hver dag det brukes. Sikre at det er testes og repareres på riktig måte.

 • Anvende fiskebehandlinger

  Anvende foreskrevne fiskebehandlinger under tilsyn, inkludert hjelp ved forsøk på vaksinasjonsnedsenking og -injeksjon.

 • Implementere fôringsregimer for finnefiske

  Implementere daglige fôringsregimer for finnefiske for å ta hensyn til endringer i miljøet. Kontrollere at fôringsregimer følges gjennom nøyaktig implementering av fôringsprosedyrer. Implementere justeringer av fôringsregimer for å ta hensyn til svingninger i produksjonen og variasjoner i miljøforholdene. Kontrollere spesialfôringsregimer for å støtte angitte produksjonskrav. Undersøke endringer i fôringsatferd for å fastslå årsaken og nødvendige korrigerende tiltak.

 • Styre små fartøy

  Betjene små fartøy som brukes til transport og fôring.

 • Overvåke fiskehelsetilstand

  Overvåke fiskehelsen med utgangspunkt i fôring og generell atferd. Tolke miljøparametre og analysere dødelighet.

 • Bruke vanndesinfiseringsutstyr

  Bruke utstyr for desinfeksjon av vann ved å bruke forskjellige metoder og teknikker, for eksempel mekanisk filtrering, avhengig av behov.

 • Utføre vedlikehold av burutstyr og -maskiner

  Vedlikeholde burutstyr og -maskiner, for eksempel begrensningssystemer, løfteutstyr, transportsutstyr, desinfiseringsutstyr.

 • Identifisere vanlige sykdommer hos akvatiske arter

  Identifisere vanlige sykdommer hos akvatiske arter. Observere og beskrive vanlige symptomer og skader.

 • Observere unormal fiskeatferd

  Observere, beskrive og overvåke unormal fiskeatferd når det gjelder fôring, svømming og vaking.

 • Overvåke matesystemer

  Kontrollere at materne, fôringssystemet og overvåkningsinstrumentene fungerer. Analysere tilbakemeldinger fra instrumentene.

 • Sikre fiskeprøver for diagnose

  Samle og sikre prøver av larver, fisk og bløtdyr eller lesjoner for diagnose utført av spesialister på fiskesykdom.

Source: Sisyphus ODB