Yrke akvakulturtekniker med spesialfelt innen akvakulturoppdrett

Akvakulturteknikere med spesialfelt innen akvakulturoppdrett driver med produksjon av akvatiske organismer. De er spesialister på oppdrett, avvenning og produksjon av yngel.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Fiskebiologi

  Studiet av fisk, skalldyr eller krepsdyr, kategorisert i mange spesialiserte felter, som omfatter deres morfologi, fysiologi, anatomi, atferd, opprinnelse og distribusjon.

 • Fiskeidentifisering og -klassifisering

  Prosesser som gjør det mulig å identifisere og klassifisere fisk.

 • Biosikkerhet

  Være oppmerksom på de allmenne prinsippene for begrepet «biosikkerhet» og særlig regler for forebygging av sykdom som skal gjennomføres i tilfelle av epidemier som setter folkehelsen i fare.

 • Akvakulturreproduksjon

  Teknikker som brukes for å indusere gyting, gyting på reir, stripping ved hjelp av egnede teknikker for bestemte arter fisk, bløtdyr, krepsdyr med mer. Miljøkontroll av gyting, bruk av hormoner for å indusere reproduksjon og rekruttering av stamfisk ved genetisk utvelging.

 • Planktonproduksjon

  Metoder, egenskaper og utstyr som brukes til å dyrke planteplankton, mikroalger og levende byttedyr som rotatorer eller Artemia med avanserte teknikker.

Ferdigheter

 • Vedlikeholde klekkerifasiliteter

  Gjøre mindre reparasjoner av klekkerianlegg etter behov.

 • Sikre fiskeprøver for diagnose

  Samle og sikre prøver av larver, fisk og bløtdyr eller lesjoner for diagnose utført av spesialister på fiskesykdom.

 • Implementere fiskesykdomsforebyggende tiltak

  Implementere tiltak ved landbaserte og vannbaserte akvakulturanlegg for å forebygge sykdom hos fisk, bløtdyr og krepsdyr.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Administrere operasjoner knyttet til stamfiskfangst

  Planlegge og gjennomføre fangst av viltlevende stamfisk, og sette dem i karantene ved behov. Overvåke innsamling av larver eller yngel fra miljøet. Kontrollere at det brukes riktige teknikker for arten, altså fisk, bløtdyr, krepsdyr eller andre.

 • Gjennomføre opprettholdende prosedyrer for stamfisk

  Inkubere egg frem til klekking. Vurdere kvaliteten på egg. Inspisere fiskeegg. Fjerne døde, misfargede og ikke levedyktige egg med en sugesprøyte. Produsere egg på øyestadiet. Klekke og ivareta nyfødte larver.

 • Fôre stamfisk

  Fôre stamfisk i henhold til ernæringsbehov. Dette vil i begynnelsen omfatte levende byttedyr som hjuldyr og artemia.

 • Sikre etterlevelse av akvakulturstandarder

  Sikre at driften er i samsvar med standarder for bærekraftig akvakultur.

 • Bruke oksygeneringsutstyr

  Betjene ulike vannoksygeneringssystemer i henhold til kravene: overflateluftere, skovlhjulsluftere, kaskadeluftere og rene oksygeneringssystemer.

 • Vedlikeholde klekkeriutstyr

  Utføre mindre reparasjoner av klekkeriutstyr etter behov.

 • Overvåke fiskehelsetilstand

  Overvåke fiskehelsen med utgangspunkt i fôring og generell atferd. Tolke miljøparametre og analysere dødelighet.

 • Overvåke fiskedødelighetsrater

  Overvåke dødelighet blant fisk og mulige årsaker.

 • Vurdere spiseatferden til larver

  Overvåke spiseatferden til larver for å fastslå egnetheten for fôrets sammensetning, avvenne larver fra levende fôr til tørrfôr eller pelleter.

 • Sørge for akvakulturpersonellets helse og sikkerhet

  Sikre at helse- og sikkerhetsprosedyrer har blitt etablert og følges på tvers av alle oppdrettsanlegg, inkludert for merder. Sikre at personell og allmennheten informeres, og at alle arbeidsaktiviteter utføres i henhold til relevante helse- og sikkerhetsforskrifter.

 • Vedlikeholde produksjon av yngel på utklekkingsstadiet

  Vedlikeholde produksjonen av yngel på utklekkingsstadiet ved bruk av avanserte teknikker for produksjon med høy tetthet.

 • Indusere gyting for dyrkede akvakulturarter

  Fremkalle gyting ved hjelp av egnede teknikker for bestemte oppdrettsfiskearter, bløtdyr, krepsdyr osv. Fastslå stamfiskens kjønnsmodenhet ved hjelp av egnede teknikker for oppdrettsfiskearter, bløtdyr og krepsdyr. Styre stamfiskens formeringssyklus. Bruke hormoner til å fremkalle reproduksjon.

 • Vedlikeholde vannkvalitet i klekkerier

  Måle vannstrømmen i tanker og ferskvannsmasser. Måle parametrene for vannkvalitet, som pH, temperatur, oksygen, salinitet, CO2, N2, NO2, NH4, turbiditet og klorofyll.

 • Kontrollere fiskesykdommer

  Identifisere symptomene på fiskesykdommer. Iverksette egnede tiltak for å behandle eller fjerne diagnostiserte tilstander.

 • Overvåke klekkeriproduksjon

  Overvåke og opprettholde klekkeriproduksjon, og overvåke bestander og bevegelser.

 • Håndtere avvenning av larver på utklekkingsstadiet

  Gjennomføre tiltak for å avle frem arter, f.eks. ved å gradvis endre ernæringen til babyer fra levende føde til tørrstoffer.

 • Screene misdannelser hos levende fisk

  Screene for misdannelser hos levende fisk, herunder larver

 • Dyrke frem planktonproduksjon

  Kultivere planteplankton og mikroalger. Kultivere levende arter som hjuldyr eller artemia med avanserte teknikker.

 • Utføre klekkeriproduksjonsprosesser

  Samle inn naturlig gytte fiskeegg, eliminere eggliming, inkubere egg til klekking, klekke og ta vare på nyfødte larver, overvåke larvenes tilstand og utføre tidlig fôring og oppdrett av de aktuelle artene.

 • Dyrke akvakulturklekkeribestander

  Bruke passende redskaper for å samle skalldyryngel. Sortere vill skalldyryngel. Samle naturlig gytte fiskeegg. Eliminere eggheftelse og inkubere eggene til de klekkes. Håndtere stamfisk og -skalldyr og fôre dem etter behov.

 • Bruke akvakulturoppvarmingsutstyr

  Betjene vannoppvarmings- og pumpeutstyr etter behov, som elektriske varmeanlegg, varmevekslingspumper, varmepumper og solpumper.

 • Kontrollere vannproduksjonsmiljø

  Vurdere virkningen av biologiske forhold som alger og begroingsorganismer, for eksempel alger og organismer ved å administrere vanninntak, nedbørfelt og oksygenbruk.

 • Bruke vanndesinfiseringsutstyr

  Bruke utstyr for desinfeksjon av vann ved å bruke forskjellige metoder og teknikker, for eksempel mekanisk filtrering, avhengig av behov.

 • Overvåke vannkvalitet

  Måle vannkvalitet: temperatur, oksygen, salinitet, pH, N2, NO2, NH4, CO2, sløring, klorofyll. Overvåke den mikrobiologiske vannkvaliteten.

 • Føre klekkeriregistre

  Føre grundige klekkeproduksjonsregistre og -beholdning. Føre nøyaktige klekkeregistre, herunder utarbeiding av helsedokumenter for transport av kyllinger.

Source: Sisyphus ODB