Yrke allmennpraktiserende tannlege

Privatpraktiserende tannleger forebygger, diagnostiserer og behandler avvik og sykdommer som påvirker tennene, munnen, kjevene og tilstøtende vev.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kirurgi

  De essensielle prosedyrene i kirurgisk praksis, som prinsippet om sikker kirurgi, patofysiologien for sårbehandling, knytebinding, vevshåndtering, tilbaketrekning og eventuelle andre instrumenter og prosedyrer som brukes i operasjonssalen.

 • Medisinsk-biologisk vitenskap og medisinsk vitenskap knyttet til tannbehandling

  Atferdskomponent og sosialt miljø som påvirker menneskers helse, knyttet til tannbehandling.

 • Tannbehandlingsvitenskap

  Vitenskapene som tannlegefaget bygger på, og en forståelse av vitenskapelige metoder, f.eks. prinsippene for måling av biologiske funksjoner, vurdering av vitenskapelig fastslåtte fakta og analyse av data.

 • Anestetika

  Anestesi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Munnanatomi

  Konstruksjon og funksjon til tenner, munnen, kjeve og det tilhørende vev, både friskt og sykt, og deres forhold til helsetilstanden og til pasientens fysiske og sosiale velferd.

 • Kosmetisk tannbehandling

  Tannlegerestaureringsprosedyrer og -behandlinger som forbedrer utseendet til pasientens tenner, som bleking, rekonturering av emalje og klebende tannbehandling, porselenfinér, inlays, onlays og tannkroner.

 • Kliniske disipliner i odontologi

  De kliniske disipliner og metoder som gir et sammenhengende bilde av avvik, skader og sykdommer i tenner, munnen, kjeve og det tilknyttede vev og for forebyggende, diagnostisk og terapeutisk tannbehandling.

Ferdigheter

 • Håndtere tannløse pasienter

  Håndtere pasienter som mangler én eller flere tenner, ved hjelp av faste, avtakbare og implanterte proteser.

 • Lytte aktivt

  Følge med på hva andre mennesker sier, forstå poengene deres, stille spørsmål når det passer, ikke avbryte på upassende tidspunkt. Kunne lytte til behovene til kunder, klienter, passasjerer, tjenestebrukere eller andre samt sørge for løsninger i tråd med dette.

 • Håndtere bivirkninger av anestesi

  Håndtere pasienter med bivirkninger av bedøvelsesmidler som er gitt under en operasjon.

 • Gi råd om ernæring og dens innvirkning på oral helse

  Gi råd til pasienter om god ernæring og dens innvirkning på oral helse.

 • Gi helsetjenestebrukere råd om informert samtykke

  Sikre at pasienter/kunder er godt informert om risikoer og fordeler ved foreslått behandling, slik at de kan gi informert samtykke, og engasjere pasienter/klienter i behandlingsplanen.

 • Behandle tannråte

  Behandle tannråte ved å vurdere risikoen, omfanget og aktiviteten i forbindelse med tannråten og anbefale og gi riktig behandling, enten kirurgisk eller ikke-kirurgisk.

 • Reagere på skiftende situasjoner innen helsevesenet

  Takle press og reagere riktig og i tide på uventede og raskt skiftende situasjoner innen helsevesenet.

 • Diagnostisere abnormaliteter i tann-ansiktsstrukturer

  Vurdere avvik i kjeveutviklingen, tannstillingen og andre konstruksjoner i tenner og ansikt.

 • Velge materialer for ortodontiinnretninger

  Velge egnede materialer for løse eller permanente ortodontiske anordninger, med fokus på design og funksjonalitet som foreskrevet.

 • Håndtere pasienters angst

  Kjenne igjen og håndtere frykten hos pasienter som gjennomgår tannbehandling.

 • Henvise brukere av helsetjenester

  Henvise til andre helsetjenester når man avdekker at brukeren har behov for ytterligere diagnostikk eller intervensjoner.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Fremme helse- og sikkerhetsretningslinjer innen helsetjenester

  Fremme overholdelse av lokale, regionale, nasjonale og EU-pålagte lover, policyer, retningslinjer og protokoller for helse og sikkerhet.

 • Utføre tannklinisk undersøkelse

  Gjennomføre en omfattende kontroll av pasientenes tenner og tannkjøtt, innhente data ved hjelp av kliniske, radiografiske og periodontiske teknikker samt kartlegging og andre teknikker for å vurdere pasientens behov.

 • Føre registre for tannproteser

  Føre de påkrevde registrene for laboratorieframstilling av tannproteser og apparater.

 • Gi periodontal behandling

  Behandle tilstander og sykdommer i tannkjøtt, gi tannbehandling etter behov og overvåke behandlingsresultater.

 • Sikre riktig avtaleadministrasjon

  Lage en god prosedyre for å administrere avtaler, inkludert retningslinjer for avbestilling og manglende oppmøte.

 • Bruke ortodontiske verktøy

  Bruke ortodontiske verktøy som måleinstrumenter, tannstillingsinstrumenter, sonder, sakser og røntgenenheter.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Gi behandlingsstrategier for utfordringer relatert til menneskelig helse

  Identifisere mulige behandlinger av utfordringer relatert til menneskelig helse innenfor et gitt samfunn i tilfeller der for eksempel smittsomme sykdommer har store konsekvenser på globalt plan.

 • Gi instruksjoner innen ortodontiske prosedyrer

  Lede ortodontiske prosedyrer, gi tydelige instrukser til tannbehandlere og tekniske assistenter.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Korrigere temporomandibulære leddabnormiteter

  Korrigere leddabnormiteter ved å rette opp tennene for å bedre pasientens bitt og få kjevene til å passe ordentlig sammen.

 • Fremme inkludering

  Fremme inkludering i helse- og sosialtjenester og respektere mangfold mht. tro, kultur, verdier og preferanser, samtidig som det tas hensyn til betydningen av likestilling og mangfold.

 • Gjennomføre klinisk revisjon

  Gjennomføre intern klinisk revisjon gjennom innsamling av statistiske, økonomiske og andre data relatert til tjenestelevering.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Veilede dentalpersonell

  Overvåke dentalpersonalets arbeid og sørge for at de forvalter utstyr og ressurser på en hensiktsmessig måte.

 • Skille mellom maksillofaciale vev

  Skille unormalt hardt og mykt vev i det maxillofaciale komplekset fra normalt vev.

 • Behandle eksponering av tannmarg

  Behandle eksponering av tannmarg ved tildekking, fjerning eller rotfylling, ved hjelp av tannlegeinstrumenter.

 • Behandle tilfeller av malokklusjon

  Behandle og fjerne malokklusjon, feilstilling mellom øvre og nedre tenner, som påvirker tyggeevnen. Gjenopprette tennenes funksjon ved å fjerne utvalgte tenner og lage plass for tenner som fremdeles vokser, og deretter feste regulering til tennene for å rette opp bittet.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Administrere dental nødhjelp

  Håndtere tannhelsenødsituasjoner av forskjellig natur, f.eks. infeksjoner, bakterier, sopp, virus og brukne tenner, og respondere på hvert enkelt tilfelle med en behandling som er unik for situasjonen.

 • Håndtere okklusjon

  Vurdere hvor godt tennene i underkjeven passer med tennene i overkjeven, gjenkjenne og håndtere feilbitt eller dårlig kontakt mellom tennene.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Samhandle med brukere av helsetjenester

  Kommunisere med brukere og deres omsorgspersoner, med pasientens tillatelse, for å holde dem underrettet om brukerens og pasientenes framskritt og ivareta fortroligheten.

 • Gi opplæring om forebygging av sykdom

  Gi evidensbaserte råd om hvordan man kan unngå dårlig helse, lære opp og gi råd til enkeltpersoner og deres pleiere om hvordan man kan forhindre dårlig helse, og/eller være i stand til å gi råd om hvordan man kan forbedre miljøet og helsetilstandene deres. Gi råd om identifisering av risikoer som fører til dårlig helse, og bidra til å øke pasientenes motstandskraft ved hjelp av strategier for forebygging og tidlig inngripen.

 • Bruke kontekstspesifikk klinisk kompetanse

  Bruke faglig og bevisbasert vurdering, målsetting, levering av inngrep og vurdering av kunder, ta hensyn til kundenes utviklingsmessige og kontekstuelle historikk, innenfor sitt eget praksisomfang.

 • Stille oralhelsediagnose

  Forhøre seg om tilstanden for oral hygiene, gjøre en undersøkelse, ta bilder og tolke funnene for å sette en diagnose.

 • Utføre flere oppgaver samtidig

  Utføre flere oppgaver samtidig med viktige prioriteringer i mente.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Bruke helsevitenskap

  Bruke et bredt spekter av biomedisinske, psykososiale, organisatoriske, utdanningsmessige og samfunnsmessige aspekter ved helse, sykdom og helsevesen for å forbedre helsetjenestene og heve livskvaliteten.

 • Minimere yrkesrisiko innen tannlegepraksis

  Forstå og implementere framgangsmåter for å minimere farer innen tannlegepraksis.

 • Tilpasse dentale anordninger

  Tilpasse dentale innretninger i pasientens munn for å endre posisjonen til tenner eller kjeve, eller for å rette opp tenner.

 • Skrive resepter for legemidler innen tannlegepraksis

  Bestemme indikasjoner og kontraindikasjoner for bruk av medisiner i tannlegepraksis, bestemme tilhørende doser og administrasjonsmåter, og skrive ut resepter for medisiner som brukes i tannbehandling.

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

 • Lede tannlegeteamet

  Opptre som leder for tannlegeteamet ved å gi klare instruksjoner til personalet, avhengig av hvilke tannprosedyrer som er utført.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Tolke funn fra medisinske undersøkelser

  Tolke funn fra pasienthistorikk, klinisk undersøkelse, røntgenundersøkelse og andre diagnostiske undersøkelser og prosedyrer.

 • Anvende lokalbedøvelse i tannbehandling

  Oppnå lokal anestesi for tannbehandling, håndtere komplikasjoner i forbindelse med anestesi.

 • Gjenopprette tennenes naturlige farge

  Bleke, rengjøre eller polere tenner for å gjenopprette den naturlige fargen.

 • Bidra til kontinuitet i helsevesenet

  Bidra til levering av samordnede og løpende helsetjenester.

 • Drøfte tannbehandlingsalternativer med pasienten

  Drøfte funn, diagnoser og etiologi med pasienten og la pasienten ta del i å vurdere risikoer, fordeler og prognoser for behandlingsalternativene.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Utvikle en terapeutisk samarbeidsrelasjon

  Utvikle en gjensidig terapeutisk samarbeidsrelasjon i forbindelse med behandling, vinne brukeres tillit og fremme dennes vilje til samarbeid.

 • Rehabilitere slitt dentisjon

  Håndtere karies, defekter og estetiske problemer ved å bruke teknikker som bevarer tannstrukturen og vitaliteten til tannpulpa, for å gjenopprette tennenes form og funksjon.

 • Godta egen ansvarlighet

  Godta egen ansvarlighet for egne profesjonelle aktiviteter og erkjenne grensene for egen praksis og kompetanse.

 • Sørge for helseopplysning

  Bruke kunnskapsbaserte strategier for å fremme sunn livsstil og for å forebygge og håndtere sykdommer.

 • Behandle snorkeproblemer

  Behandle snorkeproblemer ved hjelp av spesielle apparater og/eller laseroperasjoner.

Source: Sisyphus ODB