Yrke analytiker, bankprodukter

Analytiker, bankprodukter studerer markedet for bankprodukter og tilpasser eksisterende produkter etter eventuelle trender, eller skaper nye produkter som passer kundenes behov. De følger opp og evaluerer ytelsesindikatorer for disse produktene og foreslår forbedringer. Analytikere, bankprodukter bistår med bankens salgs- og markedsføringsstrategi.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Markedsundersøkelser

  Prosesser, teknikker og formål som inngår i det første trinnet for å utvikle markedsføringsstrategier, f.eks. innsamling av informasjon om kunder og definisjonen av segmenter og mål.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Finansregnskap

  Settet med finansielle poster som viser selskapets finansielle posisjon på slutten av en bestemt periode eller regnskapsåret. Regnskapet består av fem deler som består av balanseoppstillingen, oppstillingen over totalresultat, oppstillingen over endringer i egenkapital (SOCE), oppstillingen over kontantstrømmer og noter.

 • Salgsstrategier

  Prinsipper for kundeatferd og målmarkeder med sikte på å markedsføre og selge et produkt eller en tjeneste.

 • Markedsføringsledelse

  Fagfelt og funksjon i en organisasjon som fokuserer på markedsforskning, markedsutvikling og etablering av markedsføringskampanjer for å øke bevisstheten om selskapets tjenester og produkter.

 • Forretningsrelatert samfunnsansvar

  Håndtere eller administrere forretningsprosesser på en ansvarlig og etisk måte, der det økonomiske ansvaret overfor interessenter er like viktig som ansvaret overfor miljømessige og sosiale interessenter.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Markedsføringsprinsipper

  Prinsipper for håndtering av forholdet mellom forbrukere og produkter eller tjenester med sikte på å øke omsetningen og forbedre reklamemetodene.

 • Finansielle produkter

  Forskjellige typer instrumenter for forvaltning av kontantstrømmer som er tilgjengelige på markedet, f.eks. aksjer, obligasjoner, opsjoner eller fond.

Ferdigheter

 • Håndheve økonomiske retningslinjer

  Lese, forstå og sørge for overholdelse av selskapets finanspolicy med hensyn til alle skatte- og regnskapsprosedyrer i organisasjonen.

 • Utvikle produktdesign

  Konvertere markedskrav til produktdesign og -utvikling.

 • Strebe etter selskapsvekst

  Utvikle strategier og planer med sikte på å oppnå en varig vekst i sitt eget eller et annet selskap. Prøve ut forskjellige ideer for å øke inntekten og få en positiv kontantstrøm.

 • Planlegge helse- og sikkerhetsprosedyrer

  Etablere prosedyrer for å opprettholde og forbedre helsen og sikkerheten på arbeidsplassen.

 • Utarbeide markedsforskningsrapporter

  Rapportere om resultatene fra markedsundersøkelser, hovedobservasjoner og utfall, og notater som kan være nyttige for å analysere informasjonen.

 • Utvikle produktretningslinjer

  Skape kundeorienterte produktretningslinjer.

 • Lage en finansiell plan

  Lage en finansiell plan i samsvar med regelverket for finans og klienter, herunder en investorprofil, finansiell rådgivning, forhandlinger og transaksjonsplaner.

 • Planlegge produktstyring

  Administrere planlegging av prosedyrer som skal gi størst mulig salgsmål, for eksempel å forutsi markedstrender, produktplassering og salgsplanlegging.

 • Følge selskapsstandarder

  Lede og administrere i henhold til organisasjonens etiske retningslinjer.

 • Gi råd om økonomiske forhold

  Rådføre med, gi råd og foreslå løsninger med hensyn til finansiell forvaltning, som anskaffelse av nye eiendeler, pådra seg investeringer og skatteeffektive metoder.

 • Definere målbare markedsføringsmål

  Beskrive de målbare ytelsesindikatorene for markedsføringsplanen, som for eksempel markedsandel, kundeverdi, merkevarebevissthet og salgsinntekter. Følge opp disse indikatorene under utviklingen av markedsføringsplanen.

 • Trekke konklusjoner av resultater fra markedsforskning

  Analysere, trekke konklusjoner og legge frem større observasjoner fra resultatene av markedsundersøkelse. Foreslå mulige markeder, priser, målgrupper eller investeringer.

 • Koordinere markedsføringsplanhandlinger

  Håndtere oversikten over markedsføringstiltak som planlegging av markedsføring, intern økonomisk ressurstildeling, reklamematerialer, implementering, kontroll og kommunikasjonsinnsats.

 • Utføre markedsundersøkelser

  Samle inn, vurdere og representere data om målmarked og kunder for å lette strategisk utvikling og mulighetsstudier. Identifisere markedstrender.

 • Analysere de økonomiske resultatene til et selskap

  Analysere selskapets resultater basert på regnskap, registre og ekstern informasjon om markedet for å finne muligehter for forbedring som kan øke overskuddet.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Samarbeide med ledere

  Samarbeide med ledere for andre avdelinger for å sikre effektiv service og kommunikasjon, dvs. om salg, planlegging, innkjøp, handel, distribusjon og tekniske saker.

Source: Sisyphus ODB