Yrke analytiker kredittrisiko

Analytikere innen kredittrisiko administrerer individuell kredittrisiko og tar seg av forebygging av svindel, analyse av forretningsavtaler, analyse av rettslige dokumenter og anbefalinger med hensyn til risikonivået.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Vurdering av risikoer og trusler

  Sikkerhetsdokumentasjon og annen sikkerhetsrelatert kommunikasjon og informasjon.

 • Risikooverføring

  De finansielle teknikkene som har som mål å unngå at et selskap skades økonomisk, og heller beskytte det. Det er handlingen å overføre ansvar og krav til tredjeparter som har finansielle muskler og har spesialisert seg på å konsolidere og håndtere risiko i større skala.

 • økonomistyring

  Finansfeltet som omfatter praktisk prosessanalyse og verktøy for å utpeke økonomiske ressurser. Det omfatter strukturen til virksomheten, investeringskildene og verdiøkningen til selskaper på grunn av ledelsesmessige beslutninger.

 • Finansiell analyse

  Vurdere de finansielle mulighetene, midlene og statusen til en organisasjon eller enkeltperson ved å analysere finansregnskap og rapporter for å gjennomføre velinformerte forretninger eller med økonomiske beslutninger.

 • Internasjonale kommersielle transaksjonsregler

  Forhåndsdefinerte kommersielle vilkår som brukes i internasjonale kommersielle transaksjoner som fastsetter klare oppgaver, kostnader og risikoer i forbindelse med levering av varer og tjenester.

 • økonomi

  Økonomiske prinsipper og praksiser, finans- og råvaremarkeder, banker og analyse av finansielle data.

 • Risikostyring

  Identifisere, vurdere og prioritere alle typer risikoer og hvor de kan komme fra, f.eks. naturlige årsaker, juridiske endringer eller usikkerhet i en gitt sammenheng samt metodene for håndtering av risikoene på en effektiv måte.

 • økonomiske prognoser

  Verktøy som brukes til å utføre finansiell styring for å identifisere inntektsutvikling og estimerte økonomiske forhold.

 • Finansiell jurisdiksjon

  Finansielle regler og framgangsmåter som får anvendelse på et bestemt sted der reguleringsmyndighetene beslutter sin jurisdiksjon

Ferdigheter

 • Inspisere data

  Analysere, transformere og modellere data for å finne nyttig informasjon og støtte beslutninger.

 • Skrive arbeidsrelaterte rapporter

  Skrive arbeidsrelaterte rapporter som støtter effektiv administrering av forhold og en høy standard for dokumentasjon og journalføring. Skrive og fremlegge resultater og konklusjoner på en klar og forståelig måte, slik at de er forståelige for et publikum av ikke-eksperter.

 • Administrere risikoreduserende teknikker for valutaveksling

  Evaluere utenlandsk valuta, og vurdere konverteringsrisikoer, implementere risikoreduserende strategier og teknikker for å beskytte mot svingninger.

 • Levere visuell presentasjon av data

  Lage visuelle presentasjoner av data, som for eksempel figurer eller diagrammer, for å lette forståelsen.

 • Analysere økonomiske markedstrender

  Overvåke og forutsi tendensene et finansmarked har til å bevege seg i en bestemt retning over tid.

 • Lage risikokart

  Bruke datavisualiseringsverktøy for å kommunisere spesifikk økonomisk risiko, risikoens art og innvirkningen på en organisasjon.

 • Analysere kreditthistorikken til potensielle kunder

  Analysere betalingsevnen og kreditthistorien til potensielle kunder eller handelspartnere.

 • Styre finansiell risiko

  Forutsi og håndtere finansielle risikoer, og identifisere framgangsmåter for å unngå eller minimere virkningen av dem.

 • Kunne betjene en datamaskin

  Bruke datamaskiner, IT-utstyr og moderne teknologi på en effektiv måte.

 • Anvende metoder for kredittstresstesting

  Bruke flere ulike tilnærminger og metoder for kredittstresstesting. Bestemme og analysere hvilke reaksjoner på forskjellige økonomiske situasjoner eller plutselige endringer som kan ha innvirkning på økonomien som helhet.

 • Anvende statistiske analyseteknikker

  Bruke modeller (beskrivende eller inferensiell statistikk) og teknikker (datautvinning eller maskinlæring) for statistisk analyse og IKT-verktøy til å analysere data, avdekke korrelasjoner og forutse trender.

 • Forhandle salgskontrakter

  Komme til enighet mellom kommersielle partnere med fokus på vilkår, spesifikasjoner, leveringstid, pris og lignende.

 • Gi råd om risikostyring

  Gi råd om risikostyringspolicyer og forebyggingsstrategier og om iverksettelsen av disse, mens du tar i betraktning ulike risikoer for en bestemt organisasjon.

 • Lage statistiske prognoser

  Foreta en systematisk statistisk undersøkelse av data som representerer tidligere observert atferd for systemet, herunder observasjoner av nyttige prediktorer utenfor systemet.

 • Vurdere risikofaktorer

  Fastslå innvirkningen av økonomiske, politiske og kulturelle risikofaktorer og andre problemstillinger.

 • Produsere statistiske finansielle registre

  Gjennomgå og analysere finansielle data for enkeltpersoner og selskaper for å kunne produsere statistiske rapporter eller registre.

 • Forhindre svindelaktiviteter

  Identifisere og forhindre mistenkelig selgeraktivitet eller bedragersk atferd.

 • Lage risikorapporter

  Samle inn alle opplysninger, analysere variablene og utarbeide rapporter der de påviste risikoene ved selskapet eller prosjektene analyseres og mulige løsninger foreslås for å motarbeide risikoene.

 • Analysere finansiell risiko

  Identifisere og analysere risikoer som kan påvirke en organisasjon eller enkeltperson økonomisk, for eksempel kreditt- og markedsrisikoer, og foreslå løsninger for å dekke disse risikoene.

 • Anvende kredittrisikoretningslinjer

  Iverksette selskapspolicyer og -prosedyrer i prosessen for håndtering av kredittrisiko. Holde selskapets kredittrisiko på et håndterlig nivå og treffe tiltak for å unngå manglende kreditt.

Source: Sisyphus ODB