Yrke anestesitekniker

Anestesiteknikere bistår spesialiserte leger med anestesi. De klargjør operasjonssaler og andre spesialiserte klinikker for anestesiprosedyrer, klargjør utstyr som er nødvendig for anestesi, og bistår med å fremkalle og opprettholde tilstrekkelig anestesi og prosedyrer etter anestesi. De gjør dette under tilsyn av og etter instruks fra legen.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Kirurgisk aseptikk

  Måten å holde utstyr og overflater sterile på for å unngå infeksjoner under medisinsk behandling.

 • Menneskets anatomi

  De dynamiske relasjonene i menneskets struktur og funksjonene og systemene for muskler og skjelett, det kardiovaskulære og respiratoriske systemet, fordøyelsessystemet, det endokrine system, urinveiene, reproduksjonssystemet, huden og nervesystemene, normal og endret anatomi og fysiologi gjennom menneskets livsløp.

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

 • Akuttmedisin

  Akuttmedisin er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Anestetika

  Anestesi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EU-direktiv 2005/36/EF.

 • Steriliseringsteknikker

  Metoder og teknikker som brukes for å ødelegge eller fjerne mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, som kan forurense medisinske instrumenter eller enhver type materiale i en setting innen helsestell.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Kirurgi

  De essensielle prosedyrene i kirurgisk praksis, som prinsippet om sikker kirurgi, patofysiologien for sårbehandling, knytebinding, vevshåndtering, tilbaketrekning og eventuelle andre instrumenter og prosedyrer som brukes i operasjonssalen.

 • Biofysikk

  Egenskaper ved biofysikk, som kan strekke seg over ulike felter, ved bruk av metoder fra fysikk for å kunne studere biologiske elementer.

 • Gjenoppliving

  Nødprosedyre som brukes på enkeltpersoner uten puls for å få dem tilbake til bevissthet.

 • Førstehjelp

  Akutt behandling som gis til en syk eller skadet person i tilfelle sirkulasjons- og/eller respirasjonssvikt, bevisstløshet, sår, blødning, sjokk eller forgiftning.

 • Farmakologi

  Farmakologi er en spesialistutdanning i medisin som er nevnt i EUs direktiv 2005/36/EF.

 • Menneskets fysiologi

  Vitenskapen som studerer menneskets organer, deres interaksjoner og mekanismer.

 • Akuttkirurgi

  Egenskapene og metodene for kirurgiske inngrep utført i nødstilfeller.

 • Smittevern

  Kanaler for overføring og metoder for å forebygge spredning av vanlige og viktige smittsomme organismer samt metodene som er tilgjengelige for sterilisering og desinfisering av patogene organismer, i forbindelse med forebygging av infeksjon.

 • Intensivmedisin

  Medisinsk spesialarbeid for diagnose og behandling av livstruende forhold.

Ferdigheter

 • Håndtere akutte behandlingssituasjoner

  Vurdere tegnene og være godt forberedt på en situasjon som utgjør en umiddelbar trussel mot en persons helse, sikkerhet, eiendom eller miljø.

 • Utføre helsetjenesteundersøkelse

  Vurdere den fysiske tilstanden til brukeren av helsetjenester, og samtidig ta hensyn til detaljert informasjon om tidligere skader, kirurgi, generell helse, ressurser og livsstil.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Tåle stress

  Opprettholde en mild psykisk tilstand og effektiv ytelse under press eller ugunstige forhold.

 • Vedlikeholde anestetiske maskiner

  Kontrollere og opprettholde anestetiske maskiner og livsbevarende maskiner for å sikre full funksjon i operasjonssalen under inngrepene.

 • Bestille forbruksartikler for anestesitjenester

  Bestille medisinsk utstyr, verktøy og legemidler som brukes i driften av anestesiavdelingen.

 • Overvåke lagernivå

  Evaluere hvor mye av beholdningen som er brukt, og bestemme hva som skal bestilles.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Administrere anestesi til pasienter

  Gi bedøvelsesmidler til pasienter for intensiv pleie og kirurgi ved å bruke lokalbedøvelse for en mindre operasjon på et lite område av kroppen, regional bedøvelse og narkose.

 • Overvåke pasienter under kirurgiske operasjoner

  Observere og overvåke pasienter under operasjon og respondere raskt på eventuelle endringer.

 • Sørge for sikkerheten til helsetjenestebrukere

  Sørge for at brukerne av helsetjenester behandles profesjonelt og effektivt og beskyttes mot skade, ved hjelp av metoder og framgangsmåter som står i forhold til personens behov, evner eller gjeldende forhold.

 • Vurdere pasienter etter kirurgi

  Undersøke og vurdere pasienten etter den kirurgiske prosedyren, kontrollere pasientens tilstand og hjelpe med å overføre pasienten fra operasjonsrommet.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Imøtekomme helsebrukerens behov

  Forstå bakgrunnen for klienters og pasienters symptomer, vansker og atferd. Være empatisk overfor problemene deres; vise respekt og bidra til å styrke autonomien, selvfølelsen og selvstendigheten deres. Vise at du bryr deg om deres velferd, og opptre i henhold til den aktuelle kundens eller pasientens personlige grenser, sensitivitet, kulturelle forskjeller og preferanser.

 • Overvåke pasientens vitale tegn

  Overvåke og analysere vitale tegn for hjerte, respirasjon og blodtrykk.

 • Sikre posisjoneringen av pasienten for kirurgi

  Skape forutsetninger for mest mulig fordelaktig plassering av pasienten ved klargjøringen av et kirurgisk inngrep ved å følge kirurgens angivelser og sørge for at pasienten er trygg og komfortabel.

 • Lede infeksjonskontroll ved institusjonen

  Gjennomføre et sett med tiltak for å forebygge og bekjempe infeksjoner, utforme og innføre framgangsmåter og retningslinjer for sikkerhet og helse.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Kassere medisinsk avfall

  Utøve egnet teknikk for sikker kasting av alle typer medisinsk avfall, for eksempel smittsomt, giftig og radioaktivt avfall.

 • Overholde kvalitetsstandarder knyttet til helsevesenpraksis

  Bruke kvalitetsstandarder for risikostyring, sikkerhetsprosedyrer, tilbakemeldinger fra pasienter, screening og medisinsk utstyr i daglig praksis, siden de er anerkjent av nasjonale yrkesorganisasjoner og myndigheter.

Source: Sisyphus ODB