Yrke ansvarlig for medisinske journaler

Ansvarlige for medisinske journaler leder virksomheten ved avdelinger med ansvar for medisinske journaler, som opprettholder og sikrer pasientdata. De overvåker, fører tilsyn med og lærer opp ansatte og implementerer den den medisinske avdelingens retningslinjer.

Ønsker du å vite hva slags karriere og yrker som passer deg best? Ta vår gratis karrieretest for Holland-kode og finn ut.

Personlighetstype

Gratis Karriereprøven

Hvilke jobber liker du? Velg en karriere som samsvarer med preferansene dine. Ta karriereprøven.

Til testen

Kunnskap

 • Helselovgivning

  Pasientrettigheter og helsepersonells ansvar samt mulige følger og rettsforfølgelse i forbindelse med uaktsomhet eller feilbehandling.

 • Administrering av helseregistre

  Prosedyrer og viktighet av journalføring i et helsevesen som sykehus eller -klinikker, hvor informasjonssystemer brukes til å oppbevare og behandle registre, og hvordan de skal oppnå høyeste nøyaktighet i registrene.

 • Administrere helsetjenestepersonell

  Forvaltningsmessige oppgaver og ansvaret som kreves i en setting innen helsestell.

 • Klinisk koding

  Matching av kliniske opplysninger med standardkoder for sykdommer og behandlinger ved bruk av et klassifiseringssystem.

 • Database

  Klassifisering av databaser, som omfatter deres formål, kjennetegn, terminologi, modeller og bruk som XML-databaser, dokumentorienterte databaser og fulltekstdatabaser.

 • Datalagring

  De fysiske og tekniske begrepene for hvordan digital datalagring er organisert i bestemte skjemaer, både lokalt, f.eks. harddisker og random-access memory (RAM), og eksternt, via nettverk, Internett eller sky.

 • Faglig dokumentasjon i helsevesenet

  De skriftlige standardene som brukes hos helsepersonell for dokumentasjon i forbindelse med den aktuelle virksomheten.

 • Dokumenthåndtering

  Metode for sporing, forvaltning og lagring av dokumenter på en systematisk og organisert måte samt å føre et register over de versjonene som er laget og endret av bestemte brukere (historikk).

 • Medisinsk informatikk

  Prosesser og verktøy som brukes til analyse og spredning av medisinske data gjennom edb-baserte systemer.

Ferdigheter

 • Delta i revisjonsaktiviteter knyttet til medisinske journaler

  Bistå med eventuelle forespørsler som oppstår under revisjoner relatert til arkivering, utfylling og behandling av medisinske journaler.

 • Utføre kliniske kodingsprosedyrer

  Matche og registrere en pasients spesifikke sykdommer og behandlinger på riktig måte ved å bruke et klassifiseringssystem med kliniske koder.

 • Innhente statistikk om pasientjournaler

  Foreta statistisk analyse av helseinstitusjonens ulike registre, herunder fortegnelser over antall inn- og utskrivninger og ventelister.

 • Kommunisere effektivt i helsevesenet

  Kommunisere på en effektiv måte med pasienter, familier og andre pårørende, helsepersonell og partnere i fellesskapet.

 • Evaluere ansatte

  Analysere de ansattes individuelle resultater over tid, og formidle konklusjonene til den aktuelle ansatte eller til ledelsen.

 • Følge kliniske retningslinjer

  Følge avtalte protokoller og retningslinjer for helsetjenester som leveres av helseinstitusjoner, yrkesforeninger eller offentlige myndigheter, og vitenskapelige organisasjoner.

 • Administrere informasjon innen helsevesenet

  Motta, bruke og dele informasjon mellom pasienter og helsepersonell og på tvers av helsefasiliteter og samfunn.

 • Administrere digitale arkiver

  Opprette og vedlikeholde dataarkiver og databaser, og innlemme den siste utviklingen innen elektronisk informasjonslagringsteknologi.

 • Arkivere helsetjenestebrukernes journaler

  Lagre journalene for brukere av helsetjenester på riktig måte, herunder testresultater og saksmerknader, slik at de lett kan hentes ut ved behov.

 • Overvåke personell

  Overvåke utvelgelse og opplæring av ansatte, og disses resultater og motivasjon.

 • Gjennomføre klinisk revisjon

  Gjennomføre intern klinisk revisjon gjennom innsamling av statistiske, økonomiske og andre data relatert til tjenestelevering.

 • Overvåke registeradministrasjon

  Kontrollere og føre tilsyn med elektronisk dokumentasjon for en organisasjon gjennom hele dokumentets livssyklus.

 • Overholde lovgivning knyttet til helsevesen

  Overholde regional og nasjonal lovgivning for arbeidet, og bruke den i praksis.

 • Administrere helsetjenestebrukernes data

  Føre nøyaktige kunderegistre som også oppfyller juridiske, faglige og etiske forpliktelser, for å tilrettelegge for kundeadministrasjon, og samtidig sikre at alle kunders data (herunder muntlige, skriftlige og elektroniske) behandles konfidensielt.

 • Arbeide i tverrfaglige helseteam

  Delta i leveringen av tverrfaglige helsetjenester og forstå reglene og kompetansen til andre yrker innen helsetjenester.

 • Bruke styringssystem for elektroniske pasientjournaler

  Være i stand til å bruke spesifikk programvare for styring av helsetjenestejournaler etter hensiktsmessige regler for god praksis.

 • Jobbe i et flerkulturelt miljø i helsevesenet

  Samarbeide, relatere og kommunisere med personer fra en rekke ulike kulturer under arbeid i helsetjenester.

 • Rekruttere ansatte

  Ansette nytt personale ved å definere arbeidsrollen, avertere, gjennomføre intervjuer og velge personale i henhold til selskapets retningslinjer og gjeldende lovverk.

 • Identifisere pasientenes journaler

  Finne, hente og legge frem pasientjournaler på anmodning fra medisinsk personell.

 • Anvende organisatoriske teknikker

  Anvende et sett med organisatoriske teknikker og prosedyrer som gjør det lettere å oppnå de fastsatte målene, f.eks. detaljert planlegging av personalets tid. Bruke disse ressursene effektivt og på en bærekraftig måte, og være fleksibel når det er nødvendig.

 • Bruke e-helse og mobil helseteknologi

  Bruke mobile helseteknologier og e-helse (nettbaserte applikasjoner og tjenester) for å forbedre helsetjenestene som tilbys.

Source: Sisyphus ODB